ВIРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАЎКА

да 135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа

ГАЛОЎНАЯ | БIЯГРАФIЯ | МАЙСТЭРСТВА КОЛАСА | ЯКУБ КОЛАС - ПЕДАГОГ | КРЫНIЦА НАТХНЕННЯ | | ЛIТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗI | У СКАРБОНКУ ЛIТАРАТАРА | РЭСУРСЫ IНТЭРНЭТ | РАДАВОД ЯКУБА КОЛАСА |У СКАРБОНКУ ЛIТАРАТАРА


Щёлкните по иллюстрации для увеличения изображения

Бiблiяграфiчны паказальнiк

У паказальніку падаецца бібліяграфія крытычнай літаратуры (выдадзенная з 1959 па 2007 год) аб жыцці і творчасці Якуба Коласа, пра Коласа ў выяўленчым мастацтве і музыцы, аб педагагічнай дзейнасці паэта, якая знаходзіцца ў фондзе Навуковай бібліятэкі ВДУ імя П.М. Машэрава. Бібліяграфічныя матэрыялы размешчаны па тэмах, а крыніцы ў іх даюцца ў алфавітным парадку. Ёсць паказальнік аўтараў кніг і артыкулаў пра Якуба Коласа.

Паказальнік будзе карысным дапаможнікам для выкладчыкаў і студэнтаў філалагічных факультэтаў, настаўнікаў, усіх тых, хто цікавіцца жыццём і дзейнасцю вялікага песняра.

Бiябiблiяграфiчны паказальнiкУся творчасць вялікага паэта ёсць найглыбейшае адлюстраванне жыцця беларускага народа за некалькі самых бурных і яркіх дзесяцігоддзяў яго гісторыі. Выйшаўшы з самых глыбінь народа, Якуб Колас стаў песняром народнай душы.

К.Чорны

Яго светлая і чаруючая паэзія - гэта жывое дыханне народа, увасабленне яго мудрасці, яго любові да шчасця, да працы, яго спрадвечнага імкнення да свабоды і шчасця чалавека.

М. Лынькоў

Щёлкните по иллюстрации для увеличения изображения

Щёлкните по иллюстрации для увеличения изображения Щёлкните по иллюстрации для увеличения изображения Щёлкните по иллюстрации для увеличения изображения
Щёлкните по иллюстрации для увеличения изображения Щёлкните по иллюстрации для увеличения изображения


"Якуб Колас… дапамагае беларускім вучоным-мовазнаўцам у распрацоўцы беларускага правапісу, у рэдагаванні беларускіх слоўнікаў, у распрацоўцы важнейшых праблем беларускай мовы і літаратуры. Народны паэт аддае належную ўвагу і аказвае патрэбную дапамогу маладым кадрам беларускіх вучоных і пісьменнікаў у іх творчай рабоце…".

М. Лынькоў "Якуб Колас"


"У літаратурнай рабоце мова з'яўляецца і матэрыялам і інструментам. Вось чаму кожны пісьменнік, калі ён хоча быць сапраўдным інжынерам чалавечых душ, павінен дасканала валодаць сваім інструментам і ведаць уласцівасці матэрыялу, пры дапамозе якога ён перадае і рэзкія рухі характару і танчэйшыя адценні пачуцця.

Без гэтага валодання і ведання мы ніколі не будзем майстрамі.

Наша літаратурная мова знаходзіцца ў працэсе тварэння. Тварэц мовы - народ. Задача ж пісьменніка - у фарміраванні, адборы лепшага, у прывядзенні мовы да літаратурных форм."

Я. Колас "Развіваць і ўзбагачаць літаратурную мову"Літаратура да раздзела
"У скарбонку літаратара":

 1. [Абсяг да 125-годдзя Якуба Коласа] / падрыхт. В. Барабаншчыкава, М. Чэмер // Настаўніцкая газета. - 2007. - 3 лістап. - С. 6.
 2. 2007 : год слова Купалы і Коласа : [аб творчасці народных паэтаў Беларусі] / падрыхтаваў Г. Далідовіч // Краязнаўчая газета. - 2007. - № 40. - Працяг. Пач. № 3-39.
 3. 2007 : год слова Купалы і Коласа : [аб творчасці народных паэтаў Беларусі] / падрыхт. Г. Далідовіч // Краязнаўчая газета. - 2007. - № 42. - С. 5. - Працяг. Пач. № 3-41.
 4. Абабурка, М. Якуб Колас і развіцце беларускай апавядальнай мовы / М. Абабурка // Роднае слова. - 1992. - № 11. - С. 31-35.
 5. Абрамовіч, П. Мой чытацкі лёс / П. Абрамовіч // Дзеяслоў. – 2019. – № 1. – С. 236–242.
 6. Абрамовіч, С. Г. Заўсёды з намі Колас і Купала[Тэкст] : (урок-свята ў VI-VII класах) / С. Г. Абрамовіч// Беларуская мова і літаратура. - 2012. - № 8. - С. 4-8. - Бібліягр.: с. 8 (19 назв.). - іл.
 7. Агейка, У. Г. Паэма Якуба Коласа "Новая зямля" : язычніцкія і хрысціянскія матывы : (IX клас) / У. Г. Агейка // Беларуская мова і літаратура. - 2005. - № 4. - С. 36-39. - Бібліягр.: с. 39.
 8. Агиевич, В. В каждой строке - жизнь / В. Агиевич // Наш современник. - 2007. - № 12. - С. 267-269.
 9. Адамовіч, А. “Купала і Колас, вы нас гадавалі...” / А. Адамовіч // Віцьбічы. - 2007. - 3 нояб. - С. 4.
 10. Адамовіч, А. Якуб Колас у супраціве саветызацыі : нацыянальна-адраджэнскiя крынiцы "Сымона Музыкi" / А. Адамовіч // Крыніца. - 1998. - № 10. - С. 98-106.
 11. Адамовіч, Г. "Новая зямля" Якуба Коласа і "Чатыры пары года" Крысціёнаса Данелайціса / Галіна Адамовіч// Роднае слова. - 2014. - № 5. - С. 12-15. - Бібліягр.: с. 15 (5 назв.).
 12. Аксамітаў, А. Функцыянаванне і ўспрыманне фразеалагізмаў у тэксце твораў Якуба Коласа / А. Аксамітаў // Роднае слова. - 1996. - № 7. - С. 63-73.
 13. Алімаховіч, Л. В. Паказ штодзённага жыцця сялянскіх дзяцей у паэме "Новая зямля" Якуба Коласа[Тэкст] / Л. В. Алімаховіч // Беларуская мова і літаратура. - 2014. - № 10. - С. 13-16. - Бібліягр.: с. 16 (8 назв.).
 14. Аляхновіч, Р. Мастацкае чытанне і ілюстрацыя пры вывучэнні паэмы "Новая зямля" / Р. Аляхновіч // Народная асвета. - 1975. - № 7. - С. 37.
 15. Анаровiч, Т. "Мiнуўшчына - гэта нашы каранi ..." : iдэалагiчнае выхаванне на ўроках беларускай лiтаратуры / Т. Анаровiч // Роднае слова. - 2006. - № 12. - С. 41-42.
 16. Арашонкава, Г. У. Тлумачальны слоўнік адметнай лексікі ў творах Якуба Коласа / Г. У. Арашонкава ; НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. - Мінск : Беларуская навука, 2003. - 286 с.
 17. Бабiч, Ю. "Белая раўнiна - нi канца нi краю..." : колеракод "белы" у мове твораў Якуба Коласа / Ю. Бабiч // Роднае слова. - 2007. - № 4. - С. 15-19. - Заканчэнне. Пач. № 3.
 18. Бабіч, Ю. М. Колеравая і светлавая метафара ў творах Якуба Коласа / Ю. М. Бабіч // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 1998. - № 1. - С. 55-58. - Бiблiягр.: 6 назв.
 19. Бабіч, Ю. М. Колеравая і светлавая эстэтыка ў мове твораў Якуба Коласа : манаграфія / Ю. М. Бабіч ; УА "Віцебскі дзярж. ун-т імя П.М. Машэрава". - Віцебск : Выд-ва УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2002. - 127 с. - Бібліягр.: с. 119-126. - Iндэкс каларонімаў і люксонімаў : с. 111-118 .
 20. Бабіч, Ю. М. Колерапіс як сродак стварэння мастацкай вобразнасці ў творах Якуба Коласа / Ю. М. Бабiч // Ученые записки / УО "Витебский гос. ун-т им. П. М. Машерова". - Витебск, 2002. - Т. 1. - С. 122-138. - Бiблiягр.: с. 137-138.
 21. Бабіч, Ю. М. Няўласныя якасці колеру ў творах Якуба Коласа / Ю. М. Бабіч // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П.М. Машэрава. - 1997. - № 4. - С. 21-26.
 22. Бабіч, Ю. М. Светлавая эстэтыка ў творах Якуба Коласа / Ю. М. Бабіч // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. - 2001. - № 3. - С. 58-61. - Бiблiягр.: с. 61.
 23. Бабіч, Ю. М. Семантычныя палі "Колер" і "Святло" ў мове твораў Якуба Коласа : аўтарэферат дысертацыі на атрым. вуч. ступ. канд. філал. навук / Ю. М. Бабіч ; БДУ. - Мінск, 1999. - 17 с. - Бібліягр.: с. 14.
 24. Багдановiч, I. "Гэта - вобразы краiны Беларусi роднай..." : да 100-годдзя першага зборнiка Якуба Коласа "Песнi-жальбы" / I. Багдановiч // Роднае слова. - 2010. - № 9. - С. 12-15. - Бiблiягр.: с. 15 (5 назв.).
 25. Бароўка, В. Ю. Мастацкі этнаграфізм у беларускай прозе пачатку ХХ ст. : генезіс, узроўні, тыпы, віды, функцыі / В. Ю. Бароўка // Ученые записки / УО "Витебский гос. ун-т им. П.М. Машерова". - Витебск, 2006. - Т. 5. - С. 87-101. - Бібліягр.: с. 101.
 26. Бароўка, В. Ю. Этнаграфічны фон у прозе Якуба Коласа 20-х гадоў / В. Ю. Бароўка // Каласавіны : матэрыялы навук. канф. "Спадчына Якуба Коласа - мастака, вучонага, дзеяча культуры і яе сучаснае асэнсаванне". - Мінск, 2000. - С. 42-44. - Бібліягр.: с. 44.
 27. Баўтрэль, І. Да 125-годдзя класікаў / І. Баўтрэль // Веды. -. 2007. - № 40. - С. 2.
 28. Белакурская, Ж. Я. Семантычныя асаблівасці народных выслоўяў у публіцыстыцы Якуба Коласа перыяду Вялікай Айчыннай вайны / Ж. Я. Белакурская // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2005. - № 2. - С. 54-58. - Бібліягр.: с. 58.
 29. Белакурскі, В. Праблема сэнсу жыцця ў творчасці Якуба Коласа / В. Белакурскі // Краязнаўчая газета. 4- 2012. - 19 ліп. (№ 28) С.4.
 30. Бельскі, А. І. Вывучэнне лірыкі Якуба Коласа ў IX класе[Тэкст] / А. І. Бельскі // Беларуская мова і літаратура. - 2012. - № 11. - С. 3-8. - Бібліягр.: с. 8 (13 назв.).
 31. Берднік, С. Моўнае багацце трылогіі Я. Коласа "На ростанях" / С. Берднік // Народная асвета. - 1984. - № 12. - С. 23-24.
 32. Бобрык, Ж. Песняры народнай душы : творчая майстэрня / Жанна Бобрык, Наталля Віршыч, Антаніна Пашкоўская // Роднае слова. - 2014. - № 8. - С. 50-54.
 33. Бондарава, Т. З імем песняра / Т. Бондарава ; фот. А. Бут // Віцебскі рабочы. - 2007. - 3 лістап. - С. 4. - ил. : фот.
 34. Бондарава, Т. І. справа яго жыве / Т. Бондарава // Віцебскі рабочы. - 2007. - 3 ліст. - С. 4.
 35. Бузук, П. Мова і правапіс твораў Якуба Коласа / П. Бузук // ARCHE Пачатак. - 2010. - № 11. - С. 291-295.
 36. Бурак, Л. І. Няпоўнасастаўныя канструкцыі ў аповесці Я. Коласа "На ростанях" / Л. І. Бурак // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. - 1992. - № 2. - С. 27-29.
 37. Бутэвіч, А. Сустрэча з "Землякамі" / А. Бутэвіч // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 ліст. - С. 6. - Рэц. на кн. : Маляўка М. Ой бярозы ды сосны... / М. Маляўка. - М. : Книгазбор, 2006.
 38. Бухавец, В. У. Душэўная драма Андрэя Плеха ў апавяданні Якуба Коласа "Малады дубок" : (Х клас) / В. У. Бухавец // Беларуская мова і літаратура. - 2006. - № 9. - С. 16-20.
 39. Бушыла, Н. Вывучэнне апавядання Якуба Коласа "Думкі ў дарозе" у 6 класе / Н. Бушыла // Роднае слова. - 1999. - № 3. - С. 131-135.
 40. Вавёрка, Л. Па слядах Коласа / Л. Вавёрка // Витебский проспект. - 2007. - 3 мая. - С. 2.
 41. Важнік, С. Якуб Колас кахае, любіць, сябруе... : эпісталярная карціна жыцця паэта / С. Важнік // Роднае слова. - 2009. - № 5. - С. 44-47. - Бiблiягр.: с. 47 (4 назв.).
 42. Вайтовіч, Т. Па дарозе да Коласавай зямлі... : пазакласнае мерапрыемсва (VI - VII класы) / Т. Вайтовіч // Роднае слова. – 2017. – № 11. – С. 65–66.
 43. Валіахметава, А. П. Байка Якуба Коласа "Конь і сабака" : (VI клас) / А. П. Валіахметава, Л. Р. Напяркоўская // Беларуская мова і літаратура. - 2010. - N 3. - С. 35-37.
 44. Валіахметава, А. П. Байка Якуба Коласа "Конь і сабака" : VI клас / А. П. Валіахметава, Л. Р. Напяркоўская // Беларуская мова і літаратура. - 2010. - № 3. - С. 35-37.
 45. Валынец, Л. Сістэма ўрокаў па паэме Якуба Коласа "Сымон - музыка" у 9 класе / Л. Валынец // Роднае слова. - 1998. - № 8. - С. 100-108.
 46. Васіленка, Н. Вобразы Сымона і Ганны ў паэме "Сымон-музыка" Якуба Коласа = Колас : урок беларускай літаратуры (Х клас) / Наталля Васіленка// Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 60-61.
 47. Васковіч, Ж. Л. Жыццё дзеля Беларусі[Тэкст] : (урок у IX класе, прысвечаны 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) / Ж. Л. Васковіч// Беларуская мова і літаратура. - 2017. - № 5. - С. 29-35. - іл.
 48. Васьковіч, З. Па старонках паэмы Якуба Коласа "Новая зямля" / З. Васьковіч // Роднае слова. - 1999. - № 12. - С. 74-86.
 49. Васюченко, П. "Таемны вы, зямлі скрыжалі!." : Якуб Колас і сімвалізм / П. Васюченко // Роднае слова. - 2003. - № 11. - С. 3-6.
 50. Вашчыла П. З гісторыі ваенных дзеннікаў пісьменніка / П. Вашчыла // Белорусская военная газета. - 2007. - 3 нояб. - С. 8.
 51. Века, А. Вобраз-сімвал рыбаковай хаты ў паэме Якуба Коласа / А. Века // Роднае слова. - 2006. - № 6. - С. 11-13.
 52. Веселуха, М. С высоты Замковой горы: урбанистические мотивы в поэзии Якуба Коласа / Марина Веселуха // Неман. - 2012. - № 11. - С. 210-212.
 53. Весялуха, М. Спазнаць сябе праз Коласа / М. Весялуха // Літаратура і мастацтва. - 2012. - 11 лістап. - С. 9.
 54. Вывучэнне творчасці Якуба Коласа ў VIII класе : метадычныя рэкамендацыі / склад. У. А. Міцкевіч. - Мінск, 1974. - 54 с.
 55. Выслоўі і афарызмы Якуба Коласа / матэрыял падрыхтаваны А. Мiхневiчам, Ю. Назаранка // Полымя. - 2001. - № 11. - С. 230-261.
 56. Выхота, В. "Жывем, клапоцімся і дбаем..." : вобразы багны i смерцi ў паэме Я. Коласа "Новая зямля" / В. Выхота // Роднае слова. - 1997. - № 8. - С. 106-111.
 57. Выхота, В. Да пытання "Славесны вобраз у паэме Якуба Коласа "Новая зямля" / В. Выхота // Роднае слова. - 1997. - № 2. - С. 121-126.
 58. Вярбіцкая, В. Культуралагічная інтэнцыя творчай спадчыны Якуба Коласа / В. Вярбіцкая // Роднае слова - 2010. - № 11. - С. 95-98. - Бібліягр.: с. 98 (9 назв.).
 59. Вярбіцкая, В. І. Эпічны чалавек і яго карціна свету ў творчай спадчыне Якуба Коласа[Текст] / Вярбіцкая В. І.// Искусство и культура. - 2011. - N 3. - С. 66-71. - Бібліягр.: с. 71 (9 назв.).
 60. Вярэнiч, А. Жураулiныя ключы / А. Вярэнiч // Маладосць. - 2009. - № 12. - С. 99-110.
 61. Галай, В. Германізмы ў паэтычнай творчасці Якуба Коласа / Вольга Галай // Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 46-47. - Бібліягр.: с. 47 (4 назв.).
 62. Гальмакоў, Д. І. Стыль прозы Якуба Коласа / Д. І. Гальмакоў. - Мінск : Выд-ва БДУ, 1973. - 224 с.
 63. Ганчар, Т. М. "Каб быць карысным для іншых" : выніковы ўрок у 11 класе па трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" з прымяненнем тэхналогіі педагагічных майстэрань / Т. М. Ганчар // Народная асвета. - 2007. - № 1. - С. 38-40.
 64. Гапоненка, І. Асаблівасці аўтарскага лексікону Янкі Купалы і Якуба Коласа : пазаслоўнікавая лексіка ў творах пачатку ХХ ст. / Ярына Гапоненка// Роднае слова. - 2012. - N 2. - С. 36-39. - Бібліягр.: с. 39 (7 назв.).
 65. Гардзей, В. К. Светлыя прыгоды / В. К. Гардзей // Полымя - 2010. - № 11. - С. 147-148.
 66. Гарон, А. "Над полем, над гаем, над змучаным краем пракоціцца вестка: няма больш вайны!" / А. Гарон, І. Казловіч // Народная газета. - 2007. - 8 мая. - С. 5.
 67. Гаўрусёва, Н. С. Паклон Вам, песняры!.[Тэкст] : літаратурная гасцёўня, прысвечаная135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (IX - XI класы) / Н. С. Гаўрусёва // Беларуская мова і літаратура. - 2017. - № 5. - С. 59-62. - Бібліягр.: с. 62 (4 назв.).
 68. Генаш, В. Паклон прымі ад нас, пясняр! : сцэнар лiтаратурна-музычнай кампазiцыi / В. Генаш, В. Смыкоўская // Роднае слова. - 2002. - № 9. - С. 88-92.
 69. Головко, С. Виленские адреса народного Песняра / С. Головко // Беларуская думка. – 2018. – № 12. – С. 42–50. – 6 фот.
 70. Горская, С. А. Функцыяніраванне ўказальных слоў тут - там і гэты - той у паэме "Новая зямля" Якуба Коласа / С. А. Горская // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 1997. - № 3. - С. 28-31.
 71. Грыбовіч, Р. Хлеб і неба. Той скарб, што нам застаўся / Р. Грыбовіч, В. Русілка, Л. Рагачова ; гут. Н. Крупіца // Віцьбічы. - 2007. - 3 нояб. - С. 4.
 72. Грышчык, Т. Л. Верш Якуба Коласа "Ручэй" : (урок у VII класе) / Т. Л. Грышчык // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 11. – С. 12–14.
 73. Гулецкая, Г. М. Карціны прыроды ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля"[Тэкст] : (урок у ІX класе) / Г. М. Гулецкая // Беларуская мова і літаратура. - 2015. - № 3. - С. 27-31. - Бібліягр.: с. 31 (5 назв.).
 74. Да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа : (бібліягр. спіс) / склад. Т. І. Лагош, Т. Я. Мамедава; рэд. К. Дз. Варанько // Новыя кнігі. Па старонках беларускага друку. - 2007. - № 4. - Укладанне "Дадатак да "Новых кніг".
 75. Далідовіч Г. Коласавы нягоды і надзеі / Г. Далідовіч // Літаратура і мастацтва. - 2007. - № 30 (ліпень). - С. 12.
 76. Далідовіч Г. Падрыхтоўка... да турмы, або Якуб Колас у 1906-1908 гады / Г. Далідовіч // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 18 мая. - С. 12.
 77. Далідовіч, Г. Ушанаванне народнасцю / Г. Далідовіч // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 ліст. - С. 12-13. - ил. : фот.
 78. Даніленка, С. І. Мастацка-публіцыстычная дэманізацыя ворагаў СССР у лірыцы Якуба Коласа канца 40-х - пач. 50-х гг. XX ст. / С. І. Даніленка // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. - 2006. - № 1 (39). - С. 80-84. - Бiблiягр.: с. 84.
 79. Данільчык, З. "...Жуюць смажэнне і вяндліну і хваляць добрую часіну" : намiнацыi мясных прадуктаў i страў у паэме "Новая зямля" Якуба Коласа / З. Д. // Роднае слова. - 2005. - № 11. - С. 27-29.
 80. Дасаева, Т. Асаблівасці лірызму ў ранняй прозе Якуба Коласа / Т. Дасаева // Беларуская думка. - 2002. - № 4. - С. 149-156. - Бiблiягр.: с. 156.
 81. Дзядзінкіна, С. Згадкі пра песняроў у горадзе на Дзвіне / С. Дзядзінкіна // Народная газета. - 2007. - 3 ліст. - С. 1.
 82. Дзямко Г. А. Чатыры пары года ў творчасці Якуба Коласа : урок, прысвечаны юбілею песняра.: 3 клас / Г. А. Дзямко, Г. М. Канцавая // Пачатковая школа. - 2007. - № 9. - С. 45-46.
 83. Драздова, З. Паэма "Новая зямля" Якуба Коласа на ўкраинскай мове / З. Драздова // Полымя. - 2008. - № 8. - С. 186-189.
 84. Драздова, З. Паэма "Новая зямля" Якуба Коласа на ўкраинскай мове / Зінаіда Драздова // Полымя. - 2008. - N 8. - С. 186-189.
 85. Дроздова, З. Мастерство Коласа : [к 120-летию со дня рождения Якуба Коласа] / З. Дроздова // Неман. - 2002. - № 11/12. - С. 106-116.
 86. Дубашынскі Р. Ю. Класічная біблейская прыпавесць і "Казкі жыцця" Якуба Коласа. / Р. Ю. Дубашынскі // Беларуская мова і літаратура. - 2007. - № 11. - С. 27-31. - Бібліягр.: с. 31 (14 назв.).
 87. Жаўнерчык, А. Шляхамі Якуба Коласа : літаратурна-музычная імпрэза / А. Жаўнерчык // Роднае слова. - 2006. - № 8. - С. 100-102.
 88. Жигоцкий Н. Народный трибун / Н. Жигоцкий // Белорусская военная газета. - 2007. - 3 нояб. - С. 8.
 89. Жигоцкий, Н. "Все равно сей" : Якуб Колас-селекционер / Н. Жигоцкий // Советская Белоруссия. - 2007. - 2 июня. - С.14.
 90. Жигоцкий, Н. "Дрыгва" и дед Талаш / Н. Жигоцкий // Неман. - 2007. - № 12. - C. 144-153.
 91. Жогла, Н. "Я адплаціў народу, чым моц мая магла" / Н. Жогла // Мастацтва. - 2007. - № 11. - С. 17-19.
 92. Жук, I. "Новая зямля" Якуба Коласа як анталагічная каштоўнасць / I. Жук // Роднае слова. - 2007. - № 6. - С. 5-8.
 93. Жуковіч, М. Праграмавы кантроль на ўроках літаратуры : рэкамендацыi да правядзення ўрока-залiку паводле трылогii Якуба Коласа "На ростанях" у Х класе з выкарыстаннем камп'ютэра / М. Жуковіч // Роднае слова. - 2000. - № 10. - С. 57-61.
 94. Жураўлёў, В. "Заўтрашні дзень" як альтэрнатыўная праблема ў творах Якуба Коласа / В. Жураўлёў // Полымя. - 2007. - № 11. - C. 110-117.
 95. Жураўлёў, В. Духоўны суверэнітэт асобы і свабода выбару жыццёвых арыентацый : на матэрыяле твораў Я. Коласа, К. Чорнага, А. Мрыя, А. Твардоўскага, А. Платонава, Я. Замяціна / Васіль Жураўлёў // Полымя. - 2012. - № 11. - С. 155-163.
 96. Жураўлеў, В. Дыялог сімволікі і рэальнасці ў "Казках жыцця" : суб'ектыўны погляд навукоўца / Васіль Жураўлеў // Культура. - 2007. - 2 кастр. - С. 4.
 97. Жураўлёў, В. Літаратурна-публіцыстычнае слова Якуба Коласа пра мову і пісьменніцкае мастацтва / Васіль Жураўлёў // Роднае слова. - 2011. - N 5. - С. 8-11. - Бібліягр.: с. 11 (2 назв.).
 98. Жыбуль, С. Асалода - ад генія Коласа / С. Жыбуль // Настаўніцкая газета. - 2007. - 18 верас. - С. 4.
 99. Жыгоцкі М. І сёння ён слухае нас / М. Жыгоцкі // Родная прырода. - 2007. - № 10. -- С. 10-11.
 100. Жыгоцкі, М. Браму скарбау сваіх адчыняю : лiтаратурна-мемарыяльны музей Я. Коласа / М. Жыгоцкі // Беларуская думка. - 1996. - № 4. - С. 146-149.
 101. Жыгоцкі, М. Дарога праз дрыгву / М. Жыгоцкі // Полымя. - 2008. - № 6. - C. 189-201.
 102. Жыгоцкі, М. Дарога праз дрыгву / Мікола Жыгоцкі // Полымя. - 2008. - N 6. - C. 189-201.
 103. Жыгоцкі, М. Сіла праўды : слова пра ваенную публіцыстыку Якуба Коласа / Мікола Жыгоцкі // Беларуская думка. - 2008. - N 5. - С. 78-81. - 3 фот.
 104. Жыгоцкі, М. Сіла праўды : слова пра ваенную публіцыстыку Якуба Коласа / М. Жыгоцкі // Беларуская думка. - 2008. - № 5. - С. 78-81.
 105. Жыгоцкі, М. Тут шэпчуць сосны і бярозы : музею Якуба Коласа - 40 год / М. Жыгоцкі // Маладосць. - 1999. - № 11. - С. 226-233.
 106. Жыгоцкі, М. У суровыя гады ваеннага ліхалецця / М. Жыгоцкі // Полымя. - 2009. - № 12. - С. 148-163.
 107. Жыліч, Н. А. Творчы праект "Янка Купала - песняр Беларусі" / Н. А. Жыліч // Пачатковая школа. - 2007. - № 5. - С. 22-24.
 108. Зайцава, Г. "Забытыя беларускія словы" : гаспадарчыя прылады : паводле запiсаў у сшытках Якуба Коласа 1950-х гг. / Г. Зайцава // Роднае слова. - 1999. - № 2. - С. 185-189.
 109. Зайцава, Г. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа ў Мінску / Г. Зайцава // Роднае слова. - 2002. - № 2. - С. 99-101.
 110. Зайцава, Г. Мінск як сімвал духу творчага... / Г. Зайцава // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 ліст. - С. 14.
 111. Зайцава, Н. Мой родны кут, як ты мне мілы / Н. Зайцава // Пазашкольнае выхаванне. - 2004. - № 5. - С. 40-45.
 112. Запартыка, Г. Якуб Колас - драматург / Г. Запартыка // Роднае слова. - 1998. - № 10. - С. 51-59.
 113. Запоўніць белыя лісты // Народная газета. - 2007. - 3 ліст. - С. 7.
 114. Зарэцкая, В. Пра Песняроў і не толькі / В. Зарэцкая // Літаратура і мастацтва. - 2012. - 6 ліп. (№ 27). - С. 12. - Рец. на кн.: Селяменеў, В. Купала і Колас, вы нас гадавалі : дакументы і матэрыялы 1909-1939 гг / В. Селяменеў, В. Скалабан. - Мінск : Літаратура і мастацтва, 2010.
 115. Захаранка, Н. В. Якуб Колас "На ростанях" : (план-канспект урока ў XI класе) / Н. В. Захаранка // Беларуская мова і літаратура. - 2003. - № 6. - С. 79-84.
 116. Захарына, Т. Па сцежках і старонках "Новай зямлі" / Т. Захарына // Пачатковая школа. - 2007. - № 5. - С. 27.
 117. Зернічэнка, А. Захавальнікі памяці : да юбiлею фiлiяла Лiтаратурнага музея Якуба Коласа / А. Зернічэнка // Роднае слова. - 1997. - № 6. - С. 192-196.
 118. Зінькевіч, А. В. Якуб Колас. "Дзядзька-кухар" : (урок у VII класе) / А. В. Зінькевіч // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 11. – С. 15–17.
 119. Золава, Э. Яшчэ раз пра “Новую зямлю” : да праблемы выбару асноўнага тэксту славутай паэмы / Э. Золава // Настаўніцкая газета. - 2007. - 3 лістап. - С. 12.
 120. Зубко, А. С. Гульня-конкурс па творчасці Якуба Коласа / А. С. Зубко // Беларуская мова і літаратура. - 2008. - N 7. - С. 52-54.
 121. Зубко, А. С. Гульня-конкурс па творчасці Якуба Коласа / А. С. Зубко // Беларуская мова і літаратура. - 2008. - № 7. - С. 52-54.
 122. Зубкоўскі Б. Прытулак дум, абраны мой куток... : Якуб Колас і Пухавіччына / Б. Зубкоўскі // Настаўніцкая газета. - 2007. - 3 лістап. - С. 10-11.
 123. Зубкоўскі, Б. У вянку квяцістым Пухавіччыны / Б. Зубкоўскі // Маладосць. - 2007. - № 8. - С. 120-126.
 124. Зуеў, М. Л. Творы Я. Коласа на старонках віцебскага перыядычнага друку / М. Л. Зуеў // Каласавіны : матэр. навук. канф. "Спадчына Якуба Коласа - мастака, вучонага, дзеяча культуры і яе сучаснае асэнсаванне". - Мінск, 2000. - С. 148-150.
 125. Зэкаў, А. "Стаіць мая хата між хвой кучаравых..." / А. Зэкаў // Полымя. - 2007. - № 11. - C. 93-96.
 126. Иванова, Е. В сердцах людей / Е. Иванова ; фот. авт. // Віцебскі рабочы. - 2007. - 3 лістап. - С. 8.
 127. Іванова, Г. Віцебскія Каласавіны / Г. Іванова // Народнае слова. - 2007. - 6 ліст. - С. 1.
 128. Іваноў, Я. Я. Афарыстыка мовы мастацкага твора. Паэма Якуба Коласа "Новая зямля" : лексікаграфічны аспект : дапам. / Я. Я. Іваноў ; М-ва адукацыі РБ, УА "МДУ імя А. А. Куляшова". - Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. - 82 с. - Бібліягр.: с. 79-81.
 129. Івашкевіч, Я. А. "Купала і Колас, вы нас гадавалі..." : сцэнар радыёгазеты / Я. А. Івашкевіч // Беларуская мова і літаратура. - 2006. - № 12. - С. 60-61.
 130. Іофе, Э. "Старый и хитрый враг советской власти", альбо як палявалі на Якуба Коласа / Э. Іофе // Роднае слова. - 2007. - № 12. - С. 74-77. - Бiблiягр.: с.77 (9 назв.).
 131. Іофе, Э. Якуб Колас - этнограф і гісторык : да 115-годдзя з дня нараджэння / Э. Іофе // Гісторыя: праблемы выкладання. - 1997. - № 4. - С. 14-23.
 132. Кабржыцкая, Т. В. Вывучэнне лірыкі Я. Коласа ў IX класе / Т. В. Кабржыцкая // Беларуская мова і літаратура ў школе. - 1988. - № 8. - С. 55-58.
 133. Кабржыцкая, Т. В. Вывучэнне лірыкі Я. Коласа ў IX класе / Т. В. Кабржыцкая // Беларуская мова і літаратура. - 1988. - № 10. - С. 58-61.
 134. Кавалеў, В. Урачыста, узнесла, з удзячнасцю / В. Кавалеў ; фот. К. Дробава // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 9 ліст. - С. 2. - іл. : фот.
 135. Кавалёў, В. Ушанаванне песняра / В. Кавалёў // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 17 жн. - С. 11.
 136. Кавалёў, М. Непаўторная творчая індывідуальнасць : у гонар песняра / М. Кавалёў // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 22 чэрв. - С. 14.
 137. Казакевіч З. Вакол капелюша Якуба Коласа / З. Казакевіч // Народнае слова. - 2007. - 5 кастр. - С. 13.
 138. Казачэнка, Т. Лексіка хатняга жаночага рамяства ў мове паэмы Якуба Коласа "Рыбакова хата" / Т. Казачэнка // Краязнаўчая газета. - 2007. - № 29. - С. 5.
 139. Казбярук, У. "...Як промень волі і свабоды" : Я. Колас "Новая зямля" / У. Казбярук // Полымя. - 1994. - № 12. - С. 228-237.
 140. Казбярук, У. "А праўда мне ўсяго дарожай..." : перачытваючы "Новую зямлю" / У. Казбярук // Роднае слова. - 1995. - № 10. - C. 93-96. - Заканчэнне. Пач. № 8, 9.
 141. Казбярук, У. М. Паэма Я. Коласа "Новая зямля" : у святле сялянскіх традыцый / У. М. Казбярук. - Мінск : Навука і тэхніка, 1979. - 112 с.
 142. Казбярук, У. М. Я. Колас у школе : дапам. для выкл. беларускай літаратуры / У. М. Казбярук. - Мінск : Народ. асвета, 1975. - 176 с.
 143. Казлова, В. Эпісталярная спадчына Якуба Коласа перыяду Вялікай Айчыннай вайны / В. Казлова // Полымя. - 2007. - № 11. - C. 97-102.
 144. Каліноўская, М. Сцяжынамі Віцебшчыны / М. Каліноўская // Краязнаўчая газета. - 2012. - 12 ліп. (№ 28). - С. 4.
 145. Камароўская, З. "Песняй вітаю я вас..." : музею Якуба Коласа - 40 / З. Камароўская // Роднае слова. - 1999. - № 11. - С. 180-189.
 146. Камароўская, З. "Пылае ў сэрцы помсты жар..." / З. Камароўская // Роднае слова. - 2004. - № 7. - С. 93-95.
 147. Камейша, К. В. Яркай мовай дакумента / К. В. Казімір // Полымя. - 2010. - № 12. - С. 155-160.
 148. Камейша, К. В. І вярнуцца ў дзяцінства... / К. В. Камейша // Полымя - 2010. - № 11. - С. 147.
 149. Канапелька, А. М. Да 120-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа / А. М. Канапелька // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. - 2002. - № 3(25). - С. 78-80.
 150. Канаш, В. П. Выхаванне на традыцыях народнай педагогікі (Я. Колас "Новая зямля"): метад. парады / В. П. Канаш ; Міністэрства адукацыі і навукі РБ, Нац. ін-т адукацыі. - Мінск, 1996. - 30 с.
 151. Капцёнак, І. М. Вобраз Радзімы ў лірыцы Якуба Коласа[Тэкст] : (урок у IX класе) / Ш. М. Капцёнак// Беларуская мова і літаратура. - 2014. - № 4. - С. 36-38.
 152. Карліма, Я. Залацінкамі слоў / Я. Карліма // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 5 чэрв. - С. 11.
 153. Карлюкевіч, В. Беларуская літаратура ў Кітаі : пераклады твораў беларускіх пісьменнікаў на кітайскую мову ў XX ст. / В. Карлюкевіч // Роднае слова. – 2015. – № 10. – С. 19–22.
 154. Карнялюк, К. Коласаўская канцэпцыя чалавека і сусвету ў трылогіі "На ростанях" / К. Карнялюк // Роднае слова. - 2002. - № 10. - С. 41-43. - Бiблiягр.: с. 43.
 155. Карнялюк, К. Раманнае асэнсаванне рэчаіснасці ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" / К. Карнялюк // Роднае слова. - 2002. - № 11. - С. 46-48. - Бiблiягр.: с. 48.
 156. Карнялюк, К. С. Да пытання вывучэння праблемы часу ў навелістыцы Якуба Коласа / К. С. Карнялюк // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. - 1998. - № 2. - С. 62-65. - Бiблiягр.: 7 назв.
 157. Карнялюк, К. С. Магчымасці ліра-эпасу ў жанравай форме трылогіі Я. Коласа "На ростанях" / К. С. Карнялюк // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П.М. Машэрава. - 2002. - № 1. - С. 71-75. - Бiблiягр.: с. 74-75.
 158. Карнялюк, К. С. Мастацкая прырода коласаўскай эпічнай сістэмы : [трылогiя Я. Коласа "На ростанях"] / К .С. Карнялюк // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. - 2002. - № 3 (25). - С. 80-83. - Бiблiягр.: с. 83.
 159. Карнялюк, К. С. Мастацкі сінтэз у аўтабіяграфічнай трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" (1923, 1927, 1954) / К. С. Карнялюк // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2003. - № 1. - С. 23-27.
 160. Карнялюк, К. С. Цэласнасць і шматграннасць аўтарскай канцэпцыі чалавека і свету ў трылогіі Я. Коласа "На ростанях" / К .С. Карнялюк // Беларуская мова і літаратура. - 2002. - № 3. - С. 112-122. - Бiблiягр.: с. 122.
 161. Карнялюк, К. С. Шматграннасць адлюстравання свету ў трылогіі Я. Коласа "На ростанях" / К. С. Карнялюк // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. - 2004. - № 1. - С. 106-112. - Бібліягр.: с. 101.
 162. Карпуць, Я. Прысвячэнне Якубу Коласу / Я. Карпуць // Пачатковая школа. - 2007. - № 5. - С. 26.
 163. Кастэнка, Д. В. Настаўнік усяе Беларусі : (да 125-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа) / Д. В. Кастэнка // Адукацыя і выхаванне. - 2007. - № 10. - С. 64-69.
 164. Каўко, А. Незабыўнае / А. Каўко // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 27 чэрв.
 165. Каўрус, А. З абсягу нармалізацыі літаратуранай мовы : паводле паэм Якуба Коласа "Новая зямля" і "Сымон-музыка" / Алесь Каўрус // Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 37-42. - Бібліягр.: с. 42 (7 назв.).
 166. Каўрус, А. Збіраецца скарб з тэрмінатворчасці 40-90 гг. : тэрмiналогiя i навука / А. Каўрус // Полымя. - 1996. - № 6. - С. 286-301.
 167. Каўрус, А. Пяром душа вадзіла : Якуб Колас і беларуская літаратурная мова / А. Каўрус // Роднае слова. - 1992. - № 1. - С. 59-63.
 168. Каўрус, А. Як драпянка за тры грошы : што абазначае выраз? / А. Каўрус // Роднае слова. - 2008. - № 6. - С. 49-51. - Бiблiягр.: с. 51 (11 назв.).
 169. Кендыш, Н. "Па дарозе да Коласавай зямлі..." : праект / Н. Кендыш // Настаўніцкая газета. - 2007. - 16 кастр. - С. 3.
 170. Кенька, М. Сталi скульптурамi i набылi абрысы / М. Кенька // Маладосць. - 2010. - № 9. - С. 110-120.
 171. Кісялёў, Г. Служыў і музам, і навуцы / Г. Кісялёў // Веды. - 2007. - № 42. - С. 7.
 172. Клімуць, Я. "Сярод старых настаўнікаў прыхільнасці да беларускасці няма..." : эпiсталярная спадчына Якуба Коласа / Я. Клімуць // Роднае слова. - 2000. - № 1. - С. 87-89. - Бiблiягр.: с. 89.
 173. Козел, М. Ч. Вывучэнне верша Я. Коласа "Ручэй" на ўроку беларускай літаратуры ў VII класе / М. Ч. Козел // Веснік адукацыі. – 2019. – № 2. – С. 32–34.
 174. Колас Якуб : бібліягр. давед. - Мінск, 1962. - 186 с.
 175. Конан, У. Эстэтыка роднай зямлі ў паэзіі Якуба Коласа / У. Конан // Роднае слова. - 2009. - № 4. - С. 3-7. - Бiблiягр.: с. 7 (8 назв.).
 176. Конан, У. Эстэтыка роднай зямлі ў паэзіі Якуба Коласа / Уладзімір Конан // Роднае слова. - 2009. - N 4. - С. 3-7. - Бiблiягр.: с. 7 (8 назв.).
 177. Конон, В. Народ в координатах культуры : "Сымон-музыка" Якуба Коласа / В. Конон // Неман. - 1995. - № 2. - С. 138-145.
 178. Корань, В. Бясконцым здаваўся дзень... : старонкі з аповесці / В. Корань // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 лістап. - С. 9. - Іл. : фот.
 179. Кошчыц, С. А. Свет прыроды і дзяцінства вачыма Якуба Коласа[Тэкст] : (па ўрыўку "На рэчцы" з паэмы "Новая зямля", V клас) / С. А. Кошчыц // Беларуская мова і літаратура. - 2012. - № 6. - С. 21-24.
 180. Кошыц, І. І. Народныя меры даўжыні ў творчасці Якуба Коласа / І. І. Кошыц // Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. філалагічных навук. - 2006. - № 1 (4). - С. 100-107. - Бібліягр.: с. 107.
 181. Красней, В. Да гармоніі слова і стылю : з працы Якуба Коласа над паэмай "Новая зямля" / В. Красней // Роднае слова. - 2002. - № 11. - С. 36-40. - Бiблiягр.: с. 40.
 182. Крупіца, Н. “Сымон-музыка з Мюнхена” / Н. Крупіца // Віцьбічы. - 2007. - 3 нояб. - С. 4.
 183. Крывашэй, Д. Жыцце и побыт беларусаў : брэйн-рынг для вучняў 4-11 класаў па паэме Якуба Коласа "Новая зямля" / Д. Крывашэй // Роднае слова. - 1997. - № 11. - С. 94-101.
 184. Кудрэйка, З. Мова дакладная, выразная, дынамічная : аб стылістычнай функцыі адасобленых прэдыкатыўных акалічнасцей у трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" / З. Кудрэйка // Роднае слова. - 1992. - № 9. - С. 35-37.
 185. Кулікоўская Т. І. Вывучэнне тэмы "Якуб Колас " у IX класе : жыццевы и творчы шлях Якуба Коласа / Т. І. Кулікоўская // Беларуская мова і літаратура. - 2007. - № 11. - С. 7-17.
 186. Куляшова, Н. Якуб Колас. Жыццёвы і творчы шлях. Элегічнае і жыццесцвярджальнае ў лірыцы паэта = Колас. Жыццёвы і творчы шлях. Элегічнае і жыццесцвярджальнае ў лірыцы паэта = Жыццёвы і творчы шлях = Элегічнае і жыццесцвярджальнае ў лірыцы паэта : урок беларускай літаратуры (IX клас) / Наталля Куляшова // Роднае слова. - 2017. – № 11. – С. 61–63.
 187. Кунцэвіч, А. Сям'я і сямейнае выхаванне ў творчасці Якуба Коласа : на прыкладзе твораў, якiя вывучаюцца ў V класе / А. Кунцэвiч // Роднае слова. - 2002. - № 11. - С. 100-101. - Бiблiягр.: с. 101.
 188. Купрэвіч, Н. Край сталення Якуба Коласа / Н. Купрэвіч // Краязнаўчая газета. - 2012. - 12 верас. (№ 34). - С. 2, 4.
 189. Курбека І. Коласава маці / І. Курбека // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 7 верас. - С. 12.
 190. Курбека, І. "Малюнкі родныя і з'явы" : філіялу Коласаўскага музея ў Смольні - 40 гадоў / І. Курбека // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 1 чэрв. - С. 16.
 191. Курбека, І. “Аддасце, калі буду бедны я” / І. Курбека // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 ліст. - С. 15.
 192. Курбека, І. Коласаў Юрка / Іван Курбека // Полымя. - 2007. - № 5. - C. 131-138.
 193. Курбека, І. Сцяжынамі Смольні / Іван Курбека // Полымя. - 2007. - № 8. - C. 190-193.
 194. Кур'яновіч, Ю. Якуб Колас і контррэвалюцыйнае "Полымя" / Юрый Кур'яновіч // Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 11-16. - Бібліягр.: с. 16 (23 назв.).
 195. Кусцінская А. П. Вывучэнне тэмы "Якуб Колас. "На рэчцы"" : урывак з паэмы "Новая зямля, V клас / А. П. Кусцінская // Беларуская мова і літаратура. - 2007. - № 11. - С. 3-7.
 196. Кутчык, Л. Вітала святам Лунінеччына / Л. Кутчык // Літаратура і мастацтва. - 2011. - 2 снеж. (№ 48). - С. 1.
 197. Кучынская, Л. С. Адлюстраванне жыцця ў творах Змітрака Бядулі і Якуба Коласа / Л. С. Кучынская // Беларуская мова і літаратура. - 2008. - № 7. - С. 22-24.
 198. Кучык, А. А. Янка Купала "Лістапад". Якуб Колас "Ясныя дні восені" : літаратурнае чытанне. III клас / А. А. Кучык // Пачатковае навучанне: сям`я, дзіцячы сад, школа. – 2018. – № 9. – С. 56–57.
 199. Лапіцкая, Т. Праблема развіцця народных талентаў у паэме "Сымон-музыка" Якуба Коласа = Колас : урок беларускай літаратуры (Х клас) / Таццяна Лапіцкая// Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 62-63.
 200. Латыш, А. Урок - педагагічная майстэрня па паэме "Сымон-музыка" Якуба Коласа / А. Латыш // Роднае слова. - 2003. - № 9. - С. 63-64.
 201. Левановіч Л. Там, дзе клен гамоніць : ен і рачулка Удра памятаюць Якуба Коласа / Л. Левановіч // Рэспубліка. - 2007. - 3 ліст. - С. 10.
 202. Ленсу, Я. Свет беларускай хаты ў паэме "Новая зямля" Якуба Коласа / Якаў Ленсу // Роднае слова. - 2014. - № 11. - С. 84-86.
 203. Лісай, М. Алегарычны змест і патрыятычны пафас казкі "Крыніца" Якуба Коласа : урок беларускай літаратуры (V клас) / Марыя Лісай // Роднае слова. - 2014. - № 8. - С. 55.
 204. Літаратурны музей Якуба Коласа / тэкс і склад. М. І. Пратасевіч. - Мінск : Беларусь, 1981. - 30 с.
 205. Літаратурны музей Якуба Коласа : альбом. - Мінск : Беларусь, 1967.
 206. Літвінчук, С. І. Вывучэнне лірыкі Якуба Коласа ў ІХ' класе / С. І. Літвінчук // Беларуская мова і літаратура. - 2009. - N 3. - С. 30-33.
 207. Літвінчук, С. І. Вывучэнне лірыкі Якуба Коласа ў ІХ' класе / С. І. Літвінчук // Беларуская мова і літаратура. - 2009. - № 3. - С. 30-33.
 208. Ліхадзіеўская, Л. Фанетыка-арфаграфічныя асаблівасці дарэвалюцыйных апавяданняу Я. Коласа ў галіне вакалізму / Л. Ліхадзіеўская // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. - 1995. - № 4. - С. 106-111. - Бiблiягр.: 13 назв.
 209. Лойша, Т. Тэматычныя групы сказаў : дыдактычны матэрыял / Таццяна Лойша // Роднае слова. - 2017. - № 1. - С. 70.
 210. Лужанін, М. Зборы твораў Якуба Коласа / М. Лужанін // Полымя. - 1997. - № 4. - С. 273-308.
 211. Лукашэнка, А. Дарагія суайчыннікі! / Аляксандр Лукашэнка // Народная газета. - 2007. - 3 лістап. - С. 1.
 212. Люкевич, В. В. Поэтика календарного времени в рассказах Якуба Коласа / В. В. Люкевич // Веснiк Магiлёўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А. А. Куляшова. - 2007. - № 1. - С. 119-124. - Библиогр.: с. 124.
 213. Лявонава, Е. "Яны аднаго прызвання"[Текст] : творчая спадчына Якуба Коласа і Янкі Купалы ў прачытанні Алеся Разанава / Е. Лявонава // Дзеяслоў. - 2014. - № 4. - С. 270-277. - Бібліягр.: с. 277 (6 назв.).
 214. Лясун, Л. Выхаванне нацыянальнага светаадчування і агульначалавечых ідэалаў у працэсе вывучэння творчасці Якуба Коласа / Л. Лясун // Роднае слова. - 1998. - № 12. - С. 75-79.
 215. Ляшук, В. "У тон адзін з зямлею я пяю..." : паэзiя Якуба Коласа 1930-х гадоў / В. Ляшук // Роднае слова. - 2002. - № 11. - С. 43-45. - Бiблiягр.: с. 45.
 216. Ляшук, В. Я. Вывучэнне трылогіі Я. Коласа "На росстанях" у школе : дапам. для настаўнікаў / В. Я. Ляшук. - Мінск : Полымя, 2001. - 128 с.: iл.
 217. Ляшук, В. Я. Вывучэнне ў школе трылогіі Я. Коласа "На росстанях" : метад. дапам. для настаўніка / В. Я. Ляшук. - Мінск : Выдавец А. Ванін, 1996. - 96 с. : iл. - Бібліягр.у тэксце.
 218. Ляшук, В.Я. Вывучэнне творчасці Якуба Коласа ў школе : дапам. для настаўнікаў / В.Я. Ляшук. - Мінск : Аверсэв, 2006. - 320 с. - Бібліягр. у вобл. спасылак.
 219. Ляшчынская, В. Вывучаем лексіку "Спяшайцеся з паэтам стрэцца…" : абагульняючы ўрок-конкурс па творчасці Якуба Коласа ў VII класе / В. Ляшчынская, С. Макоўская // Роднае слова. - 1992. - № 9. - С. 16-17.
 220. Мазур, А. Калыска яго таленту / А. Мазур // Віцьбічы. - 2007. - 6 нояб. - С. 4.
 221. Макарэвіч, В. Ад гоману бароў, ад песень дудароў / В. Макарэвіч // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 лістап. - С. 8.
 222. Макарэвіч, В. Якуб Колас у Парыжы : імпрэсія / В. Макарэвіч // Полымя. - 2009. - № 2. - C. 49-62.
 223. Максімовіч, В. "Паміж нябесаў і зямлі..." : мiфалагемы i архетыпы ў паэме "Сымон-музыка" Якуба Коласа / В. Максiмовiч // Роднае слова. - 2002. - № 11. - С. 4-7. - Бiблiягр.: с. 7.
 224. Максімовіч, В. Вобраз прыродных стыхіяў у паэзіі Якуба Коласа 1920-х гг. / В. Максімовіч // Роднае слова. - 2004. - № 8. - С. 6-8. - Бібліягр.: с. 8.
 225. Максімовіч, В. Касмічны лад "Новай зямлі" : [паэма Я. Коласа "Новая зямля"] / В. Максімовіч // Полымя. - 2002. - № 2. - С. 274-289.
 226. Максімовіч, В. Класіка і сучаснасць / Валера Максімовіч // Полымя. - 2007. - № 4. - С. 182-193.
 227. Максімовіч, В.А. Паэма Якуба Коласа "Новая зямля" у святле духоўных каштоўнасцей XX стагоддзя : да праблемы жанравага вызначэння твора / В.А. Максімовіч // Беларуская мова і літаратура. - 2000. - № 1. - С. 113-128. - Бiблiягр.: с. 128.
 228. Малашук, І.М. Паэма Якуба Коласа "Сымон-музыка" : міфапаэтычнае ўвасабленне вобраза сонца : (Х клас) / І.М. Малашук // Беларуская мова і літаратура. - 2006. - № 6. - С. 30-35. - Бібліягр.: с. 35.
 229. Маляўка, М. "Люблю жыццё ва ўсіх яго праявах..." : вершы / Мікола Маляўка // Полымя. - 2007. - № 11. - C. 3-11.
 230. Маляўка, М. З любоўю да дзяцей / Мікола Маляўка // Полымя - 2010. - № 11. - С. 148-149.
 231. Манкевіч, А. А. Праз прызму жыцця: стылёва-жанравыя асаблівасці апавяданняў Якуба Коласа / А. А. Манкевіч ; [навук. рэд. В. П. Жураўлёў]. - Мінск : Беларуская навука, 2009. - 127 с. - Бібліягр. у вобл. спасылак.
 232. Манкевіч, А. Мастацкі час як элемент эпічнага адлюстравання ў апавяданнях Якуба Коласа / А. Манкевіч // Роднае слова. - 1997. - № 3. - С. 33-43.
 233. Манкевіч, А.А. Праблема зямлі як дэтэрмінанта псіхалагізацыі ў апавяданнях Я. Коласа / А.А. Манкевіч // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. - 1998. - № 1. - С. 104-112. Мантур, А. Лексічна-стылістычныя мадыфікацыі індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў : на матэрыяле рускамоўных перакладаў беларускай паэзіі / Алена Мантур // Роднае слова. - 2017. - № 3. - С. 36-39. - Библиогр.: с. 39 (16 назв.).
 234. Манкевіч, А. А. Праз прызму жыцця: стылёва-жанравыя асаблівасці апавяданняў Якуба Коласа / [навук. рэд. В. П. Жураўлёў]. - Мінск : Беларуская навука, 2009. - 127 с. - Бібліягр. у вобл. спасылак.
 235. Маркоўская, Г. Якуб Колас і дзейнасць ССП БССР / Г. Маркоўская // Літаратура і мастацтва. - 2012. - 12 чэрв. (№ 22). - С. 15.
 236. Мароз В. Мой родны кут... / В. Мароз // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 ліст. - С. 15.
 237. Мароз, К. М. У скарбонку літаратара / К. М. Мароз // Роднае слова. - 1997. - № 5. - С. 217-219. - Рэц. на кн. : Ляшук В. Вывучэнне трылогii Якуба Коласа "На ростанях", 1996.
 238. Мароз, Т.І. Метадычныя рэкамендацыі да правядзення першага ўроку з нагоды святкавання юбілеяў Янкі Купалы і Якуба Коласа / Т. І. Мароз // Столичное образование сегодня. - 2007. - № 3. - С. 111-128.
 239. Маруга, С. Крыжаванка "Колас і Купала" / С. Маруга // Минская школа сегодня. - 2007. - № 8. - С. 40.
 240. Маруга, С. Літаратурная віктарына / С. Маруга // Минская школа сегодня. - 2007. - № 8. - С. 41.
 241. Марчанка, А. Колеравая карцiна свету у апавяданнях Якуба Коласа нашанiускага перыяду / Алена Марчанка// Роднае слова. - 2010. - N 2. - С. 9-11. - Бiблiягр.: с. 11 (10 назв.).
 242. Марчанка, А. Колеравая карцiна свету ў апавяданнях Якуба Коласа нашанiўскага перыяду / А. Марчанка // Роднае слова. - 2010. - № 2. - С. 9-11. - Бiблiягр.: с. 11 (10 назв.).
 243. Марчанка, А. Спецыфіка стварэння мастацкіх вобразаў у літаратуры і жывапісе / А. Марчанка // Полымя. - 2010. - № 4. - C. 135-141. - Бібліягр.: с. 140 (13 назв.).
 244. Марчанка, А. У. Колер як сродак стварання мастацкага вобраза : на прыкладзе твораў Якуба Коласа / Алена Уладзіміраўна // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2009. - N 1. - C. 43-46.
 245. Марчанка, А. У. Колер у структуры ідыястылю Якуба Коласа : асаблівасці мастацкага стылю пісьменніка / А. У. Марчанка // Народная асвета. - 2010. - N 10. - С. 75-79. - Бібліягр.: с. 79 (10 назв.).
 246. Марчанка, А. У. Колер у структуры ідыястылю Якуба Коласа : асаблівасці мастацкага стылю пісьменніка / А. У. Марчанка // Народная асвета. - 2010. - № 10. - С. 75-79. - Бібліягр.: с. 79 (10 назв.).
 247. Марчанка, А. У. Колер як сродак стварання мастацкага вобраза : на прыкладзе твораў Якуба Коласа / А. У. Марчанка // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2009. - № 1. - C. 43-46.
 248. Марчанка, А. У. Мастацкія функцыі колеру ў прозе Якуба Коласа : аўтарэферат дысертацыі на атрым. вучон. ступ. канд. філал. навук : па спец. 10.01.01 - беларуская літаратура / А. У. Марчанка ; БДУ. - Мінск, 2011. - 25 с. - Бібліягр.: с. 20-22.
 249. Масла, А. Шчыры дыялог з дзецьмі / А. Масла // Полымя . - 2010. - № 11. - С. 149-150.
 250. Матвеев, В. В начале было слово / В. Матвеев // Рэспубліка. -2011. - 20 жн. - С. 2.
 251. Машканава, С. А. Якуб Колас. "Хмарка". Алегарычны змест и патрыятычны пафас твора = "Хмарка" / С. А. Машканава // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 11. – С. 18–20.
 252. Машчэнская, Л. Ад назвы да зместу : паэма Якуба Коласа "Сымон-мызыка" / Л. Машчэнская // Роднае слова. - 2004. - № 11. - С. 34-38. - Бібліягр.: с. 38.
 253. Мицкевич, М. К. Сын Якуба Коласа: любовные стихи отца пропали безвозвратно... / М. К. Мицкевич ; инт. Г. Лободенко ; пер. с бел. // Комсомольская правда в Белоруссии. - 2007. - 3 нояб. - С. 6-7.
 254. Мілашэўская, А. Некаторыя асаблівасці няўласна-простай мовы : (на матэрыяле твораў Якуба Коласа) / А. Мілашэўская // Беларуская мова і літаратура. - 1998. - № 4. - С. 113-118.
 255. Мілашэўская, А. Няўласна-простая мова - састаўная частка складаных бяззлучнікавых сказаў : на матэрыяле празаiчных твораў Я. Коласа / А. Мілашэўская // Роднае слова. - 1997. - № 4. - С. 73-87. - Бiблiягр.: 6 назв.
 256. Мілашэўская, А. Складанае сінтаксічнае цэлае з няўласна-простай мовай : на матэрыяле празаiчных твораў Якуба Коласа / А. Мілашэўская // Роднае слова. - 1999. - № 8. - С. 97-103.
 257. Міхайлоўская С. Нязгаснае слова паэта / С. Міхайлоўская // Веды. - 2007. - № 44. - С. 8.
 258. Міхайлоўская, А. Дзеепрыслоўе : абагульняльны ўрок на матэрыяле твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы / А. Міхайлоўская // Роднае слова. - 2006. - № 7. - С. 60-61.
 259. Міцкевіч, C. "І буч кулём угору ставяць..." : назвы рыбацкіх прыладаў у творах Якуба Коласа / С. Міцкевіч // Роднае слова. - 2006. - № 5. - С. 85-86.
 260. Міцкевіч, C. "Пладзілісь пчолкі з кожным годам..." : назвы пчалярскiх прыладаў у паэме "Новая зямля" Якуба Коласа / С. Міцкевіч // Роднае слова. - 2005. - № 8. - С. 118.
 261. Міцкевіч, А. "Жыве ў сэрцы плынь крыніцы..." : жывёльны свет у творчасці Якуба Коласа (вуж, жаба, яшчарка, насякомыя) / А. Міцкевіч // Роднае слова. - 2005. - № 5. - С. 70-73. - Працяг. Пач. № 11-12, 2002; № 5, 8, 10, 2003; № 6-7, 2004.
 262. Міцкевіч, А. Камары, матылі, светлякі, стракозы / А. Міцкевіч, С. Міцкевіч // Роднае слова. - 2004. - № 6. - С. 25. - Бібліягр.: с. 25.
 263. Міцкевіч, А. Рыбы : свет жывёл у творчасцi Якуба Коласа / А. Міцкевіч, С. Міцкевіч // Роднае слова. - 2005. - № 6. - С. 72-73. - Заканчэнне. Пач. № 11-12, 2002; № 5, 8, 10, 2003; № 6-7, 2004; № 5, 2005.
 264. Міцкевіч, А. Суладнасць пчалінай сям'і : свет жывёл у творчасці Якуба Коласа / А. Міцкевіч, С. Міцкевіч // Роднае слова. - 2004. - № 7. - С. 20-21. - Бібліягр.: с. 21.
 265. Міцкевіч, В. "Дарога снам незабаронна..." : сон у творчым увасабленнi Якуба Коласа / В. Міцкевіч // Роднае слова. - 2002. - № 1. - С. 25-27. - Бiблiягр.: с. 27.
 266. Міцкевіч, В. "Дарогі, вечныя дарогі..." : дарога ў жыццi i творчасцi Якуба Коласа / В. Міцкевіч // Роднае слова. - 1999. - № 12. - С. 172-176.
 267. Міцкевіч, В. Невядомыя блакнотныя запісы Якуба Коласа / В. Міцкевіч // Роднае слова. - 2006. - № 8. - С. 44-46.
 268. Міцкевіч, В. Урывак з дзённіка Якуба Коласа ва ўспамінах сына Данілы / В. Міцкевіч // Роднае слова. - 2008. - № 5. - С. 16-17.
 269. Міцкевіч, Д. Думка пра "Новую зямлю" / Д. Міцкевіч // Полымя. - 1995. - № 9. - C. 226-239.
 270. Міцкевіч, М. "Кроплі і слёзы" Якуба Коласа / М. Міцкевіч // Полымя. - 2007. - № 11. - C. 190-199.
 271. Міцкевіч, М. А ці іграў на скрыпцы Колас? / М. Міцкевіч // Культура. - 2007. - 3-9 лістап. - С. 6.
 272. Міцкевіч, М. Дарагія ўспаміны / М. Міцкевіч // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 лістап. - С. 4.
 273. Міцкевіч, М. К. Па старонках "Міхасёвых прыгод" / М. К. Міцкевіч // Полымя. - 2010. - № 11. - С. 142-146.
 274. Міцкевіч, М. Песні ў доме Якуба Коласа / М. Міцкевіч // Роднае слова. - 2006. - № 1. - С. 82-86.
 275. Міцкевіч, М. Песні ў доме Якуба Коласа / М. Міцкевіч // Роднае слова. - 2006. - № 1. - С. 82-86.
 276. Міцкевіч, Н. Доўгая дарога : ад дома Янкі Маўра да дома Якуба Коласа / Н. Міцкевіч // Полымя. - 2011. - № 4. - С. 157-164.
 277. Міцкевіч, С. Родны кут Якуба Коласа / С. Міцкевіч // Маладосць. - 2007. - № 6. - С. 100-109.
 278. Міцкевіч, С. Свет раслін у творчасці Якуба Коласа / С. Міцкевіч // Роднае слова. - 2001. - № 8. - С. 86-95. - Бiблiягр.: с. 95.
 279. Мушынскi, М. Якуб Колас і яго акружэнне / М. Мушынскi // Беларуская думка. - 2006. - № 4. - С. 113-119. - Бібліягр.: с. 119.
 280. Мушынская, Т. Слова класікаў натхняе / Т. Мушынская // Мастацтва. - 2008. - № 1. - С. 22.
 281. Мушынскі, М. Набліжаны да поўнага... : новы збор твораў Якуба Коласа / Міхась Мушынскі // Роднае слова. - 2009. - N 5. - С. 6-9.
 282. Мушынскі, М. "На шляхах волі" - вершаваны раман Якуба Коласа / М. І. Мушынскі // Полымя. - 2007. - № 8. - C.157-171.
 283. Мушынскі, М. "Яна - асноўная паэма ва ўсей маей паэтычнай творчасці" : "Новая зямля" Якуба Коласа / М. Мушынскі // Роднае слова. - 2001. - № 1. - С. 16-22. - Бiблiягр.: с. 22.
 284. Мушынскі, М. I. Паэма Якуба Коласа "Новая зямля": гісторыя перакладу на рускую мову / М. I. Мушынскі // Социология. - 2008. - № 3. - С. 28-35. - Бібліягр.: с. 35 ( 35 назв.).
 285. Мушынскі, М. Алегарычны вобраз сонечнага промня ў паэме "Сымон-музыка" Якуба Коласа / Міхась Мушынскі // Роднае слова. - 2008. - N 11. - С. 7-9. - Бiблiягр.: с. 9 (2 назв.).
 286. Мушынскі, М. Алегарычны вобраз сонечнага промня ў паэме "Сымон-музыка" Якуба Коласа / Міхась Мушынскі // Роднае слова. - 2009. - N 1. - С. 16-19. - Бiблiягр.: с. 19 (4 назв.). - Працяг. Пачатак у № 11 за 2008 г.
 287. Мушынскі, М. Алегарычны вобраз сонечнага промня ў паэме "Сымон-музыка" Якуба Коласа / М. Мушынскі // Роднае слова. - 2008. - № 11. - С. 7-9. - Бiблiягр.: с. 9 (2 назв.).
 288. Мушынскі, М. Змястоўнасць "малой формы" : "Казка жыцця" "Крыніца" Якуба Коласа / М. Мушынскі // Роднае слова. - 2006. - № 1. - С. 9-12.
 289. Мушынскі, М. І. Да гісторыі перакладу паэмы Якуба Коласа "Сымон-музыка" на рускую мову / Міхаіл Іосіфавіч Мушынскі // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2009. - N 1. - C. 19-24. - Библиогр.: с. 24.
 290. Мушынскі, М. І. Да гісторыі перакладу паэмы Якуба Коласа "Сымон-музыка" на рускую мову / М. І. Мушынскі // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2009. - № 1. - C. 19-24. - Бібліягр.: с. 24.
 291. Мушынскі, М. І. Літаратурна-грамадская дзейнасць Якуба Коласа ў гады Вялікай Айчыннай вайны / М. І. Мушынскі // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2005. - № 2. - С. 11-18.
 292. Мушынскі, М. Клопат пра духоўную спадчыну / М. Мушынскі // Літаратура і мастацтва. - 2011. - 18 лістап. (№ 46). - С. 6.
 293. Мушынскі, М. Максім Лужанін - найбліжэйшы з акружэння песняра / М. Мушынскі // Беларуская думка. - 2007. - № 7. - С. 157-164. - Библиогр.: с. 164 (2 назв.).
 294. Мушынскі, М. Набліжаны да поўнага... : новы збор твораў Якуба Коласа / М. Мушынскі // Роднае слова. - 2009. - № 5. - С. 6-9.
 295. Мушынскі, М. Народ і інтэлігенцыя / М. Мушынскі // Літаратура і мастацтва. - 2012. - 23 верас. (№ 38). - С. 6.
 296. Мушынскі, М. Паэма Якуба Коласа "Сымон-музыка" : [жанр, праблематыка, кампазiцыя, сюжэт, вобразная сiстэма твора] / М. Мушынскі // Роднае слова. - 2000. - № 6. - С. 54-59. - Заканчэнне. Пач. № 5. - Бiблiягр.: с. 59.
 297. Мушынскі, М. Публіцыстыка ў спадчыне Якуба Коласа / М. Мушынскі // Беларуская думка. - 2004. - № 4. - С. 153-160.
 298. Мушынскі, М. Што захавала ўдзячная памяць: Якуб Колас і яго асяроддзе ў мемуарным жанры / М. Мушынскі // Полымя. - 2008. - № 11. - C. 144-162.
 299. Мушынскі, М. Эпоха 1910-1950 гг. у асвятленні Коласа-публіцыста / М. Мушынскі // Літаратура і мастацтва. - 2012. - 16 верас. (№ 37). - С. 4.
 300. Мушынскі, М. Якуб Колас у стасунках з грамадска-палітычнымі дзеячамі Беларусі / М. Мушынскі // Полымя. - 2010. - № 3. - C. 157-168.
 301. Мятліцкі, М. "Вусцянскі мой грудок" / М. Мятліцкі // Полымя. - 2007. - № 11. - C. 187-189.
 302. Нiякоўская, А. П. "Дрыгва" Якуба Коласа ў кантэксце сучаснага гiсторыка-культурнага працэсу / А. П. Нiякоўская, С. Я. Качарагiн // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2004. - № 10. - С. 74-79. - Бібліягр.: с. 79.
 303. Навумава, Г. Ю. Жанр фельетона ў творчасці Якуба Коласа / Г. Ю. Навумава // II Машеровские чтения : регион. науч.-практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, 24-25 апр. 2007 г. - Витебск, 2007. - Ч. 2 : Гуманитарные науки. - С. 94-95. - Бібліягр.: с. 95 (3 назв.).
 304. Навуменка, І. Я. Паэтызацыя сялянскай працы ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля" / І. Я. Навуменка ; уступ. арт. Т. І. Шамякінай // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2009. - N 2. - С. 10-13.
 305. Навуменка, І. Я. Паэтызацыя сялянскай працы ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля" / І. Я. Навуменка ; уступ. арт. Т. І. Шамякінай // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2009. - № 2. - С. 10-13.
 306. Навуменка, І. Я. Якуб Колас : духоўны воблік героя / І. Я. Навуменка. - 2-е выд., дап. і перапрац. - Мінск : Выд-ва БДУ, 1981. - 240 с.
 307. Навумовіч, У. Загадка Якуба Коласа : пра эпіграф да аповесці "На прасторах жыцця" / У. Навумовіч // Роднае слова. - 2003. - № 10. - С. 101-103. - Бібліягр.: с. 103.
 308. Навумовіч, У. Праблематыка аповесці Якуба Коласа "На прасторах жыцця" : новыя падыходы / У. Навумовіч // Роднае слова. - 2004. - № 11. - С. 31-33. - Бібліягр.: с. 33.
 309. Навумчык М. І. Паэма Якуба Коласа "Новая зямля" : тэкставае заданне, IX клас / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. - 2007. - № 11. - С. 20-24.
 310. Навумчык, М. І. Вывучэнне апавядання Якуба Коласа "У старых дубах"[Тэкст] : (V клас) / М. І. Навумчык// Беларуская мова і літаратура. - 2017. - № 1. - С. 11-13.
 311. Навумчык, М. І. Вывучэнне аповесці Якуба Коласа "У палескай глушы"[Тэкст] : (тэставае заданне па I частцы трылогіі "На ростанях", X клас) / М. І. Навумчык// Беларуская мова і літаратура. - 2012. - № 11. - С. 13-15.
 312. Навумчык, М. І. Вывучэнне аповесці Якуба Коласа "У Палескай глушы" : тэставае заданне, IX' клас / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. - 2009. - N 4. - С. 47-50. - Бібліягр.: с. 50 (7 назв.).
 313. Навумчык, М. І. Вывучэнне аповесці Якуба Коласа "У Палескай глушы" : тэставае заданне, IX' клас / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. - 2009. - № 4. - С. 47-50. - Бібліягр.: с. 50 (7 назв.).
 314. Нагорная, В. Крылатыя выразы ў паэме "Новая зямля" Якуба Коласа : з тэматычнага слоўніка / В. Нагорная // Роднае слова. - 2007. - № 11. - С. 48.
 315. Назаранка, Ю. Аўтарскія выслоўі: спроба агульнай тыпалогіі : на матэпыяле твораў Якуба Коласа / Ю. Назаранка // Роднае слова. – 2019. – № 3. – С. 35–37.
 316. Назаранка, Ю. В. Сродкі стварэння гумару ў выслоўях Якуба Коласа / Ю. В. Назаранка // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2003. - № 3. - С. 66-70. - Бібліягр.: с. 70.
 317. Назаранка, Ю. Тропы ў выслоўях Якуба Коласа / Юлія Назаранка // Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 48-49. - Бібліягр.: с. 49 (6 назв.).
 318. Налівайка, А. Аповесць Я. Коласа "Дрыгва" / А. Налівайка. - Мінск : Дзяржвыд БССР, 1959. - 163 с.
 319. Наскова, П. Грамадзянская лiрыка : на прыкладзе вершаў "Спадчына" Янкi Купалы, "Беларусам" Якуба Коласа / П. Наскова // Роднае слова. - 2009. - № 7. - С. 74-75.
 320. Ненадавец, А. М. Чалавек і прырода ў паэме Якуба Коласа "Сымон-музыка" / А. М. Ненадавец // Беларуская літаратура : рэсп. міжвед. зб. - Мінск, 1988. - Вып. 16. - С. 120-126.
 321. Несцяровіч, В. І. Факультэт навукі і паэзіі / В. І. Несцяровіч ; бес. А. Саматой // Витьбичи = Віцьбічы. - 2007. - 10 нояб. - С. 3.
 322. Несцяровіч, С. Тэставыя заданні па творах Якуба Коласа = Колас : аповесць "У палескай глушы" (IХ клас). Паэма "Сымон-музыка" (Х клас) / Сяргей Несцяровіч // Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 64-70.
 323. Нівяркевіч, С. І. Літаратурны аналіз у сістэме самастойнай пазнавальнай дзейнасці школьнікаў / С. І. Нівяркевіч // Беларуская мова і літаратура. - 2007. - № 7. - С. 18-24. - Бібліягр.: с. 24.
 324. Новік-Пяюн, С. Ядвіся жыла ў Слоніме : пра гераіню аповесці Я. Коласа "У Палескай глушы" / С. Новік-Пяюн // Беларуская мова і літаратура ў школе. - 1991. - № 9. - С. 78-80.
 325. Някляеў, У. Праз лес, праз лёс : папулярны біяграфічны нарыс / У. Някляеў // Дзеяслоў. - 2007. - № 4 (29). - С. 202-226.
 326. Нячай В. Ф. "Казка пра лілею і пра пташыну-песняра" : паэма "Сымон-музыка" ў беларускім кіно і на сцэне / В. Ф. Нячай // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. - 2007. - № 1. - С. 21-28.
 327. Падаляк Т. Музы Якуба Коласа / Т. Падаляк // Звязда. - 2007. - 3 лістап. - С. 3.
 328. Падаляк, Т. "...К табе я ў думках залятаю і там душою спачываю" / Т. Падаляк // Звязда. - 2007. - 27 кастр. - С. 4.
 329. Падліпскі, А. Як Віцебск шанаваў Песняра / А. Падліпскі // Народнае слова. - 2007. - 8 верас. - С. 5.
 330. Падліпскі, А. Якуб Колас і Віцебшчына : падзеі і факты / А. Падліпскі // Народнае слова. - 2007. - 1 лістап. - С. 9.
 331. Падстаўленка, В. Ф. Ідэйна-тэматычная і вобразная пераемнасць у беларускай літаратурнай казцы / В. Ф. Падстаўленка // Наука - образованию, производству, экономике : материалы XX(67) Регион. науч.-практ. конференции преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов, Витебск, 12-13 марта 2015 г. : в 2 т. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. – Т. 1. – С. 147–148.
 332. Пажэмяцкас, Г. Шляхамі Янкі Купалы і Якуба Коласа : гульня "Слабае звяно". IX - XI класы / Г. Пажэмяцкас // Роднае слова. - 2007. - № 11. - С. 59-61.
 333. Палікарпаў В. Невядомы аўтограф Якуба Коласа / В. Палікарпаў // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 20 крас . - С.12.
 334. Паўлава, А. Творы класікаў, як і раней, запатрабаваныя / А. Паўлава ; гутарыла І. Тулупава // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 6 ліп. - С. 4.
 335. Пахваленая, А. К. Літаратурны конкурс у форме "КВіЗ" па трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" / А. К. Пахваленая // Беларуская мова і літаратура. - 2008. - N 7. - С. 46-52.
 336. Пахваленая, А. К. Літаратурны конкурс у форме "КВіЗ" па трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" / А. К. Пахваленая // Беларуская мова і літаратура. - 2008. - № 7. - С. 46-52.
 337. Петрашкевіч, М. Сустрэча з Сымонам-музыкам : гульня / М. Петрашкевіч // Роднае слова. – 2019. – № 1. – С. 68–68.
 338. Плотнікаў, Б. Колькасная рэпрэзентацыя мастацкіх вобразаў герояў іменамі асобы ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля" / Б. Плотнікаў // Краязнаўчая газета. - 2007. - № 32. - С. 5.
 339. Плотнікаў, Б. Музычная лексіка ў паэме "Сымон-музыка" Якуба Коласа / Б. Плотнікаў // Роднае слова. - 2005. - № 3. - С. 35-36.
 340. Праскаловіч, В. Рэалізацыя жанравага падыходу пры вывучэнні байкі "Конь і сабака" Якуба Коласа : метадычныя парады (VI класа) / Вольга Праскаловіч// Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 50-53. - Бібліягр.: с. 53 (9 назв.).
 341. Прыазёрны, У. Слова Коласа яднае / У. Прыазёрны // Звязда. - 2007. - 31 кастр. - С. 7.
 342. Прынашэнне Коласу / фот. Ю. Іванова // Культура. - 2007. - 10-16 лістап. - С. 2.
 343. Пшанiчная, Л. Аднародныя члены сказа. Злучнiк : з паэмы "Новая зямля" Якуба Коласа / Л. Пшанiчная // Роднае слова. - 2009. - № 7. - С. 83-84.
 344. Пшанiчная, Л. Дзеепрыслоуе. Дзеепрыслоуны зварот : з паэмы "Новая зямля" Якуба Коласа / Л. Пшанiчная / Роднае слова. - 2010. - № 1. - С. 84.
 345. Пшанічная, Л. Прыметнік : з паэмы "Новая зямля" Якуба Коласа / Л. Пшанічная // Роднае слова. - 2008. - № 2. - С. 55.
 346. Пшанічная, Л. Прыслоўе : з паэмы "Новая зямля" Якуба Коласа / Ларыса Пшанічная // Роднае слова. - 2008. - N 7. - С. 72-73.
 347. Пяткевіч Т. На Коласавым прыстанку / Т. Пяткевіч // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 1 чэрв. . - С.11.
 348. Пяткевіч, А. Рака, што працякла праз сэрца : Неман у творчасцi Якуба Коласа / А. Пяткевіч // Роднае слова. - 1997. - № 11. - С. 20-29.
 349. Радзюк, Т. Г. Вывучэнне паэмы Якуба Коласа "Новая зямля" ў IX класе / Т. Г. Радзюк // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 3. – С. 17–20.
 350. Рагаўцоў, В. Вербальныя сродкі камічнага ў п'есе "Антось Лата" Якуба Коласа / Васіль Рагаўцоў// Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 43-46. - Бібліягр.: с. 46 (7 назв.).
 351. Рагойша, В. "Душою і сэрцам мы з вамі, героі..." : лірыка Якуба Коласа часу Вялікай Айчыннай вайны / В. Рагойша // Роднае слова. - 2006. - № 8. - С. 40-44.
 352. Рагойша, В. П. Лірыка Якуба Коласа перыяду Вялікай Айчыннай вайны : жанравы дыяпазон / В. П. Рагойша // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2005. - № 3. - С. 3-8. - Бібліягр.: с. 8.
 353. Рагуля, А. "Адвечны шлях! Калі ж, калі?." : культурфiласофскiя нататкi з нагоды 120-годдзя Я. Коласа / А. Рагуля // Полымя. - 2002. - № 11-12. - С. 238-260.
 354. Радзькова, Н. У. Літаратурны турнір па творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа : (для вучняў VII-VIII класаў) / Н. У. Радзькова // Беларуская мова і літаратура. - 2003. - № 3. - С. 111-118.
 355. Рубіс, Л. М. Якуб Колас. "Дзядзька-кухар". Вобраз Дзядзькі Антося : (VII клас) / Л. М. Рубіс // Беларуская мова і літаратура. - 2010. - N 12. - С. 4-6.
 356. Рубіс, Л. М. Якуб Колас. "Дзядзька-кухар". Вобраз Дзядзькі Антося : (VII клас) / Л. М. Рубіс // Беларуская мова і літаратура. - 2010. - № 12. - С. 4-6.
 357. Рублевская Л. Сны и бронза Сымона-музыки / Л. Рублевская // Культура. - 2007. - 30 июня. - С. 20.
 358. Рублеўскі С. Наш дзядзька Якуб / С. Рублеўскі // Народнае слова. - 2007. - 1 лістап. - С. 8.
 359. Русілка, В. Вобраз - сімвал восені ў лірыцы Я. Коласа / В. Русілка // Каласавіны. - Мінск, 1994. - С. 28-32.
 360. Русілка, В. Вобраз - сімвал коласа ў паэме Я. Коласа "Сымон-музыка" / В. Русілка // Каласавіны : тэз. дакл. і паведамл. навук. канф. - Мінск, 1996. - С. 11-15.
 361. Русілка, В. Колеравая палітра паэмаў Якуба Коласа "Новая зямля" і "Сымон - музыка" / В. Русілка // Роднае слова. - 1993. - № 11. - С. 25-29. - Бібліягр.: с. 29.
 362. Русілка, В. Паэтычнае асэнсаванне Якубам Коласам праблемы "Мастак і народ" / В. Русілка // Каласавіны : тэз. дакл. і паведамл. навук. канф. - Мінск, 1989. - С. 14-17.
 363. Рытамінская Я. Дом ў садзе / Я. Рытамінская // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 ліст. - С. 5.
 364. Сабалеўскі, А. У пачатку драматургічна-тэатральнага шляху : першыя п'есы Якуба Коласа / А. Сабалеўскі // Роднае слова. - 2007. - № 11. - С. 67-70. - Бiблiягр.: с.70.
 365. Саверчанка, I. "...Усе жыве і душу мае" : інтэлектуальныя і эстэтычныя дамінанты творчасці Якуба Коласа / Iван Саверчанка // Беларуская думка. - 2008. - N 9. - С. 110-115. - Библиогр.: с. 115 (7 назв.). - 5 фот.
 366. Саверчанка, I."...Усе жыве і душу мае" : інтэлектуальныя і эстэтычныя дамінанты творчасці Якуба Коласа / I. Саверчанка // Беларуская думка. - 2008. - № 9. - С. 110-115. - Бібліягр.: с. 115 (7 назв.).
 367. Савіцкі, А. Коласаў дом / А. Савіцкі // Пачатковая школа. - 2007. - № 5. - С. 28.
 368. Сакалоўскі, У. Знаёмства з творчасцю Якуба Коласа на Захадзе / У. Сакалоўскі // Маладосць. - 2007. - № 9. - С. 76-80.
 369. Саламевіч, Я. Псеўданімы Якуба Коласа / Я. Саламевіч // Роднае слова. - 2006. - № 11. - С. 66-68.
 370. Салаўева, Т. “Песняры зямлі беларускай” / Т. Салаўева // Культура. - 2007. - 3-9 лістап. - С. 12. - Ил. : фот.
 371. Салаўёва, Т. У Літаратурным музеі прадстаўлены рэчы Я. Коласа / Т. Салаўёва // Витебский проспект. - 2007. - 4 кастр.
 372. Салтук, А. Слова яднае / А. Салтук // Віцебскі рабочы. - 2007. - 3 ліст. - С. 4.
 373. Салтук, А. Сувязь моцная, непарыўная / А. Салтук // Віцебскі рабочы. - 2007. - 17 мая. - С. 15.
 374. Саматой, А. “Факультэт паэзіі” / А. Саматой // Віцьбічы. - 2007. - 6 лістап. - С. 7.
 375. Санько, М. М. Ідэйна-мастацкая спецыфіка "Казак жыцця" Я. Коласа / М. М. Санько, В. Ф. Падстаўленка (навук. кіраўн.) // VII Машеровские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24-25 сент. 2013 г. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. – С. 193–194.
 376. Сарокін А. М. Да 125-годдзя Якуба Коласа: малавядомыя старонкі перапіскі / А. М. Сарокін // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. - 2007. - № 1. - С. 173-181. - Бібліягр.: с. 181 (7 назв.).
 377. Свірын І."Новая зямля" - моваю Кабзара / І. Свірын // Культура. - 2007. - 29 верас. - С. 3.
 378. Свірын, І. “Творчая пілігрымка” ў родны кут класіка / І. Свірын ; фот. аўт. // Культура. - 2007. - 3-9 лістап. - С. 3. - іл. : фот.
 379. Сідарэвіч, А. Хто аўтар артыкулу пра Якуба Коласа? / А. Сідарэвіч // Дзеяслоў. - 2009. - № 5 (42). - С. 308-312.
 380. Сіняўская, Р. Да Коласа… / Р. Сіняўская // Літаратура і мастацтва. - 2012. - 17 жн. (№ 33). - С. 2.
 381. Сіцька, З. Думка з-пад сэрца : "Новая зямля" у прасторы i часе мiкра- i макракосмасу / З. Сіцька // Роднае слова. - 1998. - № 5. - С. 51-56.
 382. Скалабан, В. Невядомыя лісты Якуба Коласа 1941 г. / В. Скалабан, М. Тумаш // Полымя. - 2006. - № 11. - C. 160-164.
 383. Смаль, В. М. Вобраз Андрэя Лабановіча ў аповесці Якуба Коласа "У палескай глушы" і яго ўспрыманне адрасатам-юнаком / В. М. Смаль // Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. гуманітарных і грамадскіх навук. - 2003. - № 3 (35). - С. 55-63. - Бібліягр.: с. 63.
 384. Смірдова, Н. В. Слаўныя сыны зямлі беларускай : сцэнар свята / Н. В. Смірдова // Беларуская мова і літаратура. - 2006. - № 12. - С. 55-60.
 385. Смолік, А. І. Сацыякультурны вобраз карчмы ў творчай спадчыне Якуба Коласа / А. І. Смолік, Л. К. Кухто // Сацыяльна-педагагічная работа. - 2012. - № 3. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (10 назв.).
 386. Смолік, А. І. Святочная культура беларусаў і яе ўвасабленне ў творчасці Якуба Коласа[Тэкст] : Вялікдзень як асэнсаванне вышэйшых каштоўнасцей быцця / А. І. Смолік, Л. К. Кухто // Народная асвета. - 2013. - № 4. - С. 83-86. - Бібліягр.: с. 86 (3 назв.).
 387. Смолік, А. Этнічная аперцэпцыя велікоднага свята ў творах Якуба Коласа / Аляксандр Смолік, Вольга Вярбіцкая // Роднае слова. - 2011. - N 4. - С. 99-101. - Бібліягр.: с. 101 (2 назв.).
 388. Смолік, А. Этнічная аперцэпцыя велікоднага свята ў творах Якуба Коласа / А. Смолік, В. Вярбіцкая // Роднае слова. - 2011. - № 4. - С. 99-101. - Бібліягр.: с. 101 (2 назв.)
 389. Смыкоўская, В. І. Вывучэнне жыццевага і творчага шляху Янкі Купалы і Якуба Коласа : (IX клас) / В. І. Смыкоўская // Беларуская мова і літаратура. - 2007. - № 6. - С. 3-7.
 390. Сопiкава, В. Жыццё i творчасць Якуба Коласа : крыжаванка / В. Сопiкава // Роднае слова. - 2009. - № 11. - С. 96.
 391. Станкевіч, Р. Пра неперакладальнае ў перакладзе : нацыянальныя рэаліі ў перастварэннях паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа на балгарскую мову / Р. Станкевіч // Роднае слова. - 2007. - № 11. - С. 17-19. - Бiблiягр.: с. 19 (7 назв.).
 392. Старжынскі, А. Жывое і запатрабаванае / А. Старжынскі // Культура. - 2007. - 3-9 лістап. - С. 3. - іл. : фот.
 393. Стружэцкі Т. Купалу і Коласа шануюць у Польшчы / Т. Стружэцкі // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 17 жн.
 394. Студзенка, Т. Колас крочыць па зямлі... : шлях ад вобразнага ўзнаўлення да філасофскай канцэптуалізацыі феномена зямлі ў спадчыне класіка / Таццяна Студзенка // Полымя. - 2012. - № 11. - С. 164-168.
 395. Студзенка, Т. С. "Новая зямля" Я. Коласа і "Чатыры Евангеллі" Э. Золя : міфадыялектыка твораў // Весці БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. - 2008. - N 4. - С. 93-97. - Библиогр.: с. 97 (9 назв.).
 396. Студзенка, Т. С. Беларускі эпас трэцяга тысячагоддзя / Т. С. Студзенка // Беларуская думка. - 2011. - № 2. - C. 86-92. - Бібліягр.: с. 92 (7 назв.).
 397. Субат, С. Вялікая Айчынная ў лесе паэта / С. Субат // Белорусская военная газета. - 2007. - 3 нояб. - С. 8.
 398. Супрун, А. Лексічная структура верша Якуба Коласа "Ручэй" / А. Супрун // Роднае слова. - 1999. - № 10. - С. 80-88. - Бiблiягр.: с. 88.
 399. Сцяжко, Н. Тэлевізійная дакументальная драма "Код нацыі" тэлеканала "Беларусь 1" як спосаб рэпрэзентацыі гісторыі : пераклад з рускай мовы / Н. Сцяжко // Роднае слова. – 2019. – № 1. – С. 87–90.
 400. Сцяпанаў У. Іншы Колас / У. Сцяпанаў // Рэспубліка. - 2007. - 14 верас. - С. 1, 4.
 401. Сэнюх, Ч. "Я там нічога не змяніў..." : з нагоды 80-годдзя / Ч. Сэнюх ; прадмова Я. Янушкевіча // Дзеяслоў. - 2010. - № 3 (46). - С. 310-314.
 402. Сяліцкі, А. Л. Адзінства этычнага і эстэтычнага ідэалаў у мастацкім пейзажы : (на матэрыяле твораў Я. Коласа і В. К. Бялынiцкага-Бiрулі) // Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. - 2009. - N 3. - С. 87-90. - Бібліягр.: с. 90 (9 назв.).
 403. Сяліцкі, А. Л. Адзінства этычнага і эстэтычнага ідэалаў у мастацкім пейзажы : (на матэрыяле твораў Я. Коласа і В. К. Бялынiцкага-Бiрулі) / А. Л. Сяліцкі // Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. - 2009. - № 3. - С. 87-90. - Бібліягр.: с. 90 (9 назв.).
 404. Сянкевіч, М. І. Метадычная спадчына К. Міцкевіча (Я. Коласа). Чытаем Коласа. Чытаем Купалу / М. І. Сянкевіч // Пачатковая школа. - 2007. - № 5. - С. 16-21.
 405. Сянькевіч, С. А. Самабытнасць характару Дзядзькі Антося : па ўрыўку "Дзядзька-кухар" з паэмы Якуба Коласа "Новая зямля" : VII клас / С. А. Сянькевіч // Беларуская мова і літаратура. - 2008. - № 11. - С. 39-42.
 406. Сянькевіч, С. А. Самабытнасць характару Дзядзькі Антося : па ўрыўку "Дзядзька-кухар" з паэмы Якуба Коласа "Новая зямля", VII клас / С. А. Сянькевіч // Беларуская мова і літаратура. - 2008. - N 11. - С. 39-42.
 407. Сянькоў В. Наш родны кут, як ты нам мілы... / В. Сянькоў // Витьбичи. - 2007. - 6 нояб. - С. 4.
 408. Тамашава, С. Жыццёвы шлях Якуба Коласа : урок беларускай лiтаратры у Х класе / С. Томашава // Роднае слова. - 2009. - № 11. - С. 58-62. - Бiблiягр.: с. 62.
 409. Тамашова, Л. Ф. Вывучэнне паэмы Якуба Коласа "Новая зямля" у школе / Л. Ф. Тамашова. - 2-е выд. - Мінск : Нар. асвета, 1974. - 96 с.
 410. Тамашова, Л. Ф. Вывучэнне трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" у школе / Л. Ф. Тамашова. - 3-е выд. - Мінск : Нар. асвета, 1976. - 112 с.
 411. Тамільчык, Т. Неўміручая спадчына - Колас, Купала : літаратурна-музычнае свята (VII - XI класы) / Т. Тамільчык // Роднае слова. – 2018. – № 8. – С. 69–72.
 412. Тарайковіч, А. "Не загаснуць зоркі ў небе..." / А. Тарайковіч // Минская школа сегодня. - 2007. - № 8. - С. 38-39.
 413. Таранава, Л. Дыдактычны тэатр на ўроку / Л. Таранава // Роднае слова. - 1999. - № 11. - С. 141-144.
 414. Тарасава, Т. "Беларускай моладзі сваю паэму прысвячаю" : аспекты вывучэння паэмы Я. Коласа "Сымон-музыка" / Т. Тарасава // Роднае слова . - 2001. - № 8. - С. 71-73. - Бiблiягр.: с. 73.
 415. Тарасава, Т. Апавяданне Якуба Коласа "Адукацыя" : змястоўнасць малой жанравай формы / Т. Тарасава // Роднае слова. - 2001. - № 11. - С. 6-8. - Бiблiягр.: с. 8.
 416. Тарасевіч, А. Ф. Янку Купалу і Якубу Коласу прысвячаецца...[Тэкст] : інтэлектуальная гульня-конкурс для вучняў IX-XI класаў / А. Ф. Тарасевіч// Беларуская мова і літаратура. - 2012. - № 8. - С. 47-50. - Дадатак.
 417. Ткачова, П. Да пытання пра смеханапаўненне "Нашай Нівы" : сатырычныя і гуманістычныя творы Якуба Коласа / П. Ткачова // Роднае слова. - 2003. - № 9. - С. 86-87.
 418. Трайкоўская, В. Найменні артэфактаў у складзе ўстойлівых зваротаў у творах Якуба Коласа / В. Трайкоўская // Літаратура і мастацтва. - 2012 - 2 жн. (№ 29). - С. 4.
 419. Трафілаў, С. На “Каласавінах” прачытаны невядомы твор Якуба Коласа / С. // Краязнаўчая газета. - 2007. - № 42. - С. 2.
 420. Трафімчык А. Падзел, што праходзіў па сэрцы Якуба Коласа / А. Трафімчык // Літаратура і мастацтва. - 2011. - 2 снеж. (№ 48). - С. 7.
 421. Трафімчык, А. Вытокі паэтычнага таленту : станаўленне Якуба Коласа як беларускага класіка / Анатоль Трафімчык // Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 4-10. - Бібліягр.: с. 10 (10 назв.). - 2 іл.
 422. Трус, М. Архівы сведчаць / М. Трус // Роднае слова - 2011. - № 1. - С. 33. - Рэц. на кн. : Купала і Колас, вы нас гадавалі : дакументы і матэрычлы : у 2 кн. 1909 -1939 / уклад.: В. Д. Селяменяў, В. У. Скалабан ; рэдкал.: М. І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш.]. - Мiнск : Лiтаратура i Мастацтва, 2010. - Кн. 1. - 320 с.
 423. Трус, М. Слонімская закладка ў эпісталярнай спадчыне Якуба Коласа / М. Трус // Роднае слова. - 2007. - № 11. - С. 74-76.
 424. Трус, М. Якуб Колас - дэлегат мiжнароднага кангрэса пiсьменнiкаў у абарону культуры / М. Трус // Роднае слова. - 2010. - № 6. - С. 23-25. - Бiблiягр.: с. 25 (9 назв.).
 425. Тулупава, І. Залатая восень. Каласавіны / І. Тулупава ; фот. аўт. // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 9 лістап. - С. 2. - Іл. : фот.
 426. Тулупава, І. Пясняр і яго кнігі / І. Тулупава ; фот. аўт. // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 лістап. - С. 5. - Іл. : фот.
 427. Тычына, М. Верш "Наш родны край" Якуба Коласа : да 100-годдзя першапублікацыі / М. Тычына // Роднае слова. - 2006. - № 8. - С. 37-40.
 428. Тышкевич, Н. Высокое и земное : сегодня исполняется 125 лет со дня рождения Якуба Коласа / Н. Тышкевич ; фот. авт. // Советская Белоруссия. - 2007. - 3 нояб. - С. 17.
 429. Урублеўская, С. Школьныя літаратурныя музеі Якуба Коласа : музей "Якуб Колас і Палессе" Сінкевіцкай СШ, музей Люсінскага дзіцячага сада-сярэдняй школы, музей Верхменскай СШ / С. Урублеўская, В. Занька, С. Лютарэвіч // Роднае слова. - 2007. - № 11. - С. 87-89.
 430. Усава, Ю. У. Духоўныя пошукі Андрэя Лабановіча[Тэкст] : (урок у IX класе) / Ю. У. Усава// Беларуская мова і літаратура. - 2017. - № 5. - С. 36-41.
 431. Усовіч, К. С. Лаканічнасць і сцісласць маўлення ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля"[Тэкст] / К. С. Усовіч // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. - 2012. - № 1. - С. 174-183. - Бібліягр.: с. 183 (7 назв.).
 432. Фiцнер, Т. Праблема гендэрных узаемаадносiн у творчасцi класiкау беларускай лiтаратуры ХХ ст. / Т. Фiцнер // Роднае слова. - 2010. - № 1. - С. 20-23. - Бiблiягр.: с. 23 (9 назв.).
 433. Факультэт паэзіі : дапам. / [уклад., літ. рэд. і прадм. В. І. Русілкі ; пад. рэд. В. І. Русілкі ; рэд. Рада : А. У. Русецкі, В. І. Несцяровіч, І.В. Саматой] ; М-ва адукацыі РБ, УА "Віцебскі дзярж. ун-т імя П.М. Машэрава". - Віцебск : Выд-ва УА "ВДУ імя П.М. Машэрава", 2007. - 75 с. - Да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.
 434. Фандарэнка, Н. Пад крылом паэзіі / Н. Фандарэнка // Віцебскі рабочы. - 2007. - 3 лістап. - С. 4.
 435. Федарцова, К. Са святам, Беларусь! : мерапрыемства, прысвечанае дню нараджэння Якуба Коласа (X - XI класы) / К. Федарцова // Роднае слова. – 2016. – № 9. – С. 66–69.
 436. Фенчанка, А. На філфаку жыве паэзія / А. Фенчанка // Народнае слова. - 2007. - 9 лістап. - С. 8.
 437. Філанюк, Л. С. "І сёння з намі Колас і Купала": гульня-конкурс да 135-годдзя з дня нараджэння класікаў : (VIII-XI класы) / Л. С. Філанюк // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 11. – С. 56–58.
 438. Фіглоўская, Л. І. Творчасць Якуба Коласа / Л. І. Фіглоўская. - Мінск : Акадэм. навук БССР, 1959. - 309 с.
 439. Фіцнер, Т. Гендэрны аналіз на ўроках беларускай літаратуры : на прыкладзе трылогii Якуба Коласа "На ростанях" / Т. Фіцнер // Роднае слова. - 2002. - № 4. - С. 56-58.
 440. Фразеалагічны слоўнік мовы твораў Я. Коласа : звыш 6000 слоўнікавых артыкулаў / уклад. А. С. Аксамітаў, Я. М. Камароўскі, Е. С. Мяцельская ; рэд. А. С. Аксамітаў ; АН Беларусі, Iн-т мовазнаўства імя Я. Коласа - Мінск : Навука і тэхніка, 1993. - 655 с.
 441. Хвясюк, І. А. Праблема зямлі і волі ў паэме "Новая зямля" Якуба Коласа [тэкст] : (IX клас) / І. А. Хвясюк// Беларуская мова і літаратура. - 2011. - N 4. - С. 3-9.
 442. Хвясюк, І. А. Праблема зямлі і волі ў паэме "Новая зямля" Якуба Коласа [тэкст] : (IX клас) / І. А. Хвясюк / Беларуская мова і літаратура - 2011. - № 4. - С. 3-9.
 443. Цiкоцкi, Аляксандр Мiхайлавiч Рэдактарскае майстэрства Якуба Коласа[Текст] : на прыкладзе працы над перавыданнем аповесцi "Адшчапенец" / А. М. Цiкоцкi // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2016. - № 1 - С. 105-109. - Библиогр.: с. 109 (5 назв. ).
 444. Цікоцкі, М. Любоўная лірыка Якуба Коласа : стылістычныя назіранні / Міхась Цікоцкі // Роднае слова. - 2006. - № 11. - С. 26-27.
 445. Цікоцкі, М. Моўны вобраз апавядальніка ў аповесці "Дрыгва" Якуба Коласа : стылістыка пунктаў гледжання / Міхась Цікоцкі // Роднае слова. - 2012. - N 2. - С. 29-30.
 446. Цыбакова, С. Б. Специфика иносказательной поэтики "Казак жыцця" Я. Коласа / С. Б. Цыбакова // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. - 2009. - № 3 (54), ч. 2. - С. 121-125. - Библиогр. : с. 125 (11 назв.).
 447. Цярэшчанка С. В. Жыцце и побыт беларусаў у паэме Якуба Коласа "Новая зямля" : IX клас / С. В. Цярэшчанка // Беларуская мова і літаратура. - 2007. - № 11. - С. 17-20.
 448. Чернявский Д. Дед Талаш из полесской "Трясины" : когда началась Великая Отечественная, Василию Исааковичу было 97 лет / Д. Чернявский // Союзное государство. – 2019. – № 5. – С. 54–57.
 449. Чувак, С. Каханне і сям'я ў творчасці Якуба Коласа / С. Чувак // Роднае слова. - 2001. - № 9. - С. 13-15.
 450. Чыгрын, С. Якуб Колас і Слонімшчына / С. Чыгрын // Маладосць. - 2007. - № 9. - С. 71-75.
 451. Чэмер, М. Класіка на тое і класіка / Мікола Чэмер // Культура. - 2007. - 2 кастр. - С. 4.
 452. Чэмер, М. Якубу Коласу - 125 / Мікола Чэмер ; фот. аўт. // Настаўніцкая газета. - 2007. - 3 лістап. - С. 1.
 453. Шаладонава, Ж. "Дзе ж калыска хараства святога?" : сакральнае як элемент твораў Якуба Коласа / Ж. Шалдонава // Роднае слова. - 1999. - № 8. - С. 39-45.
 454. Шаладонава, Ж. "Зямля дасць волі, дасць і сілы..." : вырашэнне праблемы "зямля - селянiн" у паэме Якуба Коласа "Новая зямля" у кантэксце часу / Ж. Шаладонава // Роднае слова. - 1995. - № 10. - С. 14-18. - Бiблiягр.: 9 назв.
 455. Шаладонава, Ж. "К вясне б маей хацеў вярнуцца..." : вобраз дзяцiнства ў iдэйна-эстэтычнай канцэпцыi паэмы Якуба Коласа "Новая зямля" / Ж. Шаладонава // Роднае слова. - 1997. - № 10. - С. 32-40.
 456. Шаладонава, Ж. С. Сацыяльна-псіхалагічны воблік галоўнага героя паэмы Я. Коласа "Новая зямля" / Ж. С. Шаладонава // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. - 1998. - № 3. - С. 108-111. - Бiблiягр.: 6 назв.
 457. Шаладонава, Ж. С. Сімвалічна-алегарычнае раскрыцце трагізму вобраза Міхаіла ў паэме Я. Коласа "Новая зямля" / Ж. С. Шаладонава // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. - 1996. - № 3. - С. 111-114.
 458. Шаладонава, Ж. С. Фарбы быту і быцця ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля" / Ж. С. Шаладонава ; НАН Беларусі, Iн-т літаратуры ім. Я. Купалы. - Мінск : Беларуская навука, 2001. - 104 с.
 459. Шаладонава, Ж. У пошуках ідэала : ідэйна-мастацкая парадыгма "вера-iнтуiцыя-розум" у паэме Якуба Коласа "Новая зямля" / Ж. Шаладонава // Роднае слова. - 1998. - № 7. - С. 29-32. - Заканчэнне. Пач. № 6.
 460. Шаладонаў, І. Выпрабаванне на чалавечнасць : паводле апавяданняў Якуба Коласа 1920-х гадоў / Ігар // Полымя. - 2007. - № 11. - C. 118-126.
 461. Шаладонаў, І. Выпрабаванне на чалавечнасць : паводле апавяданняў Якуба Коласа 1920-х гадоў / І. Шаладонаў // Полымя. - 2007. - № 11. - C. 118-126.
 462. Шаладонаў, І. Станаўленне асобы і канфлікты эпохі ў ранніх апавяданнях Якуба Коласа / Ігар Шаладонаў// Полымя. - 2008. - N 10. - C. 169-173.
 463. Шаладонаў, І. Станаўленне асобы і канфлікты эпохі ў ранніх апавяданнях Якуба Коласа / І. Шаладонаў // Полымя. - 2008. - № 10. - C. 169-173.
 464. Шаладонаў, І. Часовае і вечнае ў творах Якуба Коласа / Ігар Шаладонаў // Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 17-19. - Бібліягр.: с. 19 (2 назв.).
 465. Шаладонова, Ж. Семантыка вобраза дарогi у творах Якуба Коласа / Ж. Шаладонова // Роднае слова. - 2010. - № 9. - С. 16-18. - Бiблiягр.: с. 18 (6 назв.).
 466. Шамякіна, А. I. "Вобразы мілыя роднага краю..." : прастора і час у трылогіі Я. Коласа "На ростанях" / А. І. Шамякіна ; НАН Беларусі, Дзярж. навук. ўстанова "Ін-т літаратуры імя Я. Купалы". - Мінск : Беларуская навука, 2004. - 175 с. - Бібліягр.: с. 166-174.
 467. Шамякіна, А. I. Прасторавыя рамкі трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" / А.І. Шамякіна // Беларуская мова і літаратура. - 2001. - № 3. - С. 103-115. - Бiблiягр.: с. 115.
 468. Шамякіна, А. І. Духоўны свет героя і прырода : (на матэрыялах трылогіі Якуба Коласа "На ростанях") / А. І. Шамякіна // Беларуская літаратура. - Мінск, 1986. - Вып. 14. - С. 48-57.
 469. Шамякіна, А. І. Лес у трылогіі Якуба Коласа "На ростанях" : (параўнальны аналіз) / А. І. Шамякіна // Беларуская літаратура : рэспубл. межвед. зб. - Мінск, 1991. - Вып. 19. - С. 17-22.
 470. Шамякіна, А. Рэальнае і метафізічнае адлюстраванне прыроды ў трылогіі Я. Коласа "На росстанях" / А. Шамякіна // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. - 1995. - № 1. - С. 90-96.
 471. Шамякіна, Т. І. Трылогія Якуба Коласа "На ростанях" : (IX клас) / Т. І. Шамякіна// Беларуская мова і літаратура. - 2010. - N 4. - С. 37-49.
 472. Шамякіна, Т. І. Вывучэнне творчасці Якуба Коласа ў IX класе / Т. І. Шамякіна // Беларуская мова і літаратура. - 2010. - № 3. - С. 3-19.
 473. Шамякіна, Т. І. Трылогія Якуба Коласа "На ростанях" : (IX клас) / Т. І. Шамякіна // Беларуская мова і літаратура. - 2010. - № 4. - С. 37-49.
 474. Шаранговіч, Н. У пошуках ілюзій / Н. Шаранговіч // Мастацтва. - 2008. - № 1. - С. 26.
 475. Шаранговіч, Н. Мастацкія Каласавіны / Н. Шаранговіч // Культура. - 2007. - 8 -14 снеж. - С. 8-9.
 476. Шатэрнік, У. "Маленне аб вадзе..." : вобразы коласаўскiх "Казак жыцця" / У. Шатэрнiк // Роднае слова. - 2002. - № 11. - С. 102-103.
 477. Шахлевіч, Т. Якуб Колас і Магілёўшчына / Т. Шахлевіч // Роднае слова. - 2004. - № 11. - С. 92-95. - Бібліягр.: с. 95.
 478. Шкраба, Р. Ад роднае зямлі : вывучэнне паэмы Якуба Коласа "Сымон-музыка" у 11 класе / Р. Шкраба // Роднае слова. - 1996. - № 10. - С. 105-117.
 479. Шорына, А. А. Дарогай песняра : (літаратурная вечарына, прысвечаная Якубу Коласа, VIII - IX класы) / А. А. Шорына // Беларуская мова і літаратура. - 2009. - N 11. - С. 56-60. - Бібліягр.: с. 60 (3 назв.).
 480. Шорына, А. А. Дарогай песняра : (літаратурная вечарына, прысвечаная Якубу Коласа, VIII - IX класы) / А. А. Шорына // Беларуская мова і літаратура. - 2009. - № 11. - С. 56-60. - Бібліягр.: с. 60 (3 назв.).
 481. Шпакоўская, Г. Прыхінуліся да спадчыны Коласа / Г. Шпакоўская // Народнае слова. - 2007. - 27 кастр.
 482. Шур, В. В. Анамастычная лексіка ў мастацкіх творах Якуба Коласа / В. В. Шур // Беларуская мова і літаратура. - 2000. - № 4. - С. 105-121. - Бiблiягр.: с. 121.
 483. Шур, В. В. Мянушкі ў мастацкіх тэкстах Якуба Коласа / В. В. Шур // Беларуская мова і літаратура. - 2001. - № 2. - С. 15-125. - Бiблiягр.: с. 125.
 484. Шур, В. В. Паказчыкі і актуалізатары канатацыйных значэнняў онімаў у творах Якуба Коласа / В. В. Шур // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. - 2003. - № 6 (21). - С. 154-159. - Бібліягр.: с. 159.
 485. Шур, В. В. Тапанімічныя назвы ў творах Якуба Коласа / В.В. Шур // Беларуская мова і літаратура. - 2002. - № 3. - С. 104-111. - Бiблiягр.: с. 111. - Заканчэнне. Пач. № 2.
 486. Шур, В. Онімы ў творах Якуба Коласа : паказчыкі і актуалізатары дадатковых адценняў значэння / В. Шур // Роднае слова. - 2006. - № 6. - С. 23-26.
 487. Шур, В. Онімы-загалоўкі ў тэкстах Якуба Коласа / В. Шур // Роднае слова. - 2002. - № 11. - С. 33-35. - Бiблiягр.: с. 35.
 488. Шчэнікава, Л. І. Інтэграванае метадычнае аб'яднанне: рэалізацыя ідэі : узаемадзеянне гісторыі і беларускай літаратуры ў маральным і грамадска-патрыятычным выхаванні вучняў / Л. І. Шчэнікава // Народная асвета. - 2008. - № 12. - С. 29-33. - Бібліягр.: с. 41 (5 назв.).
 489. Шыманскі, М. "І ўстануць з'явы, як жывыя..." / М. Шыманскі // Рэспубліка. - 2007. - 27 кастр. - С. 8.
 490. Шычко, С. Якуб Колас: пастаянная прапіска ў Інтэрнэце / С. Шычко, В. Міцкевіч // Полымя. – 2016. – № 2. – С. 188–189.
 491. Юзафатава, А. С. Сінтаксічныя прыметы складаназалежных сказаў, знакі прыпынку[Тэкст] : (урок-практыкум, на матэрыяле трылогіі Якуба Коласа "На ростанях", X клас) / А. С. Юзафатава// Беларуская мова і літаратура. - 2013. - № 4. - С. 26-31. - Табл.
 492. Юрченко, Г. Энциклопедия народной жизни : к 80-летию выхода в свет поэмы Якуба Коласа "Новая земля" / Г. Юрченко // Неман. - 2003. - № 7. - С. 140-145.
 493. Яблонская, Г. А. Праўда жыцця ў творы Якуба Коласа "Хмарка"[Тэкст] : (урок у VIII класе) / Г. А. Яблонская// Беларуская мова і літаратура. - 2016. - № 9. - С. 6-9.
 494. Якавец, В. Хто хоча стаць дзесяцібальнікам? : гульня па творчасці Якуба Коласа / В. Якавец // Роднае слова. - 2004. - № 9. - С. 57-58.
 495. Якуб Колас : бібліяграфія / М-ва культуры БССР, Літ. музей Я. Коласа. - Мінск : Навука і тэхніка. - 1982. - 100 с.
 496. Якуб Колас : да 100-годдзя з дня нараджэння : бібліягр. паказальнік / склад. Н. Б. Ватацы, М. І. Пратасевіч, Н .А. Адамовіч, А. Б. Дунаеўская ; рэд. В. П. Рагойша. - Мінск, 1983. - 424 с.
 497. Якуб Колас : жыцце і творчасць : альбом / Ін-т літ-ры ім. Я. Купалы, Літ. музей Я. Коласа ; склад. Ю. Пшыркоў. - Мінск. : Дзярж. вуч.-пед. выд-ва, 1959. - 191 с. : іл.
 498. Якуб Колас : жыцце і творчасць : матэрыялы для выстаўкі ў школе / склад. І. С. Курбека, М. У. Базарэвіч. - Мінск : Народная асвета, 1980. - 128 с. : іл.
 499. Якулін Я. Шляхамі Якуба Коласа / Я. Якулін // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 21 верас. - С. 6.
 500. Янушкевіч, Я. Зямля волатаў : "Новая зямля" у кантэксце нацыянальнай гісторыі / Я. Янушкевіч // Наша вера. - 2002. - № 3 (21). - С. 22-29.


ГАЛОЎНАЯ | БIЯГРАФIЯ | МАЙСТЭРСТВА КОЛАСА | ЯКУБ КОЛАС - ПЕДАГОГ | КРЫНIЦА НАТХНЕННЯ | | ЛIТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗI | У СКАРБОНКУ ЛIТАРАТАРА | РЭСУРСЫ IНТЭРНЭТ | РАДАВОД ЯКУБА КОЛАСА |

© 2021 Бiблiятэка ВДУ