ВIРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАЎКА

да 135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа

ГАЛОЎНАЯ | БIЯГРАФIЯ | МАЙСТЭРСТВА КОЛАСА | ЯКУБ КОЛАС - ПЕДАГОГ | КРЫНIЦА НАТХНЕННЯ | | ЛIТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗI | У СКАРБОНКУ ЛIТАРАТАРА | РЭСУРСЫ IНТЭРНЭТ | РАДАВОД ЯКУБА КОЛАСА |ЛIТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗI


Щёлкните по иллюстрации для перехода к комментарию Щёлкните по иллюстрации для перехода к комментарию Щёлкните по иллюстрации для перехода к комментарию
 

Узляцеўшы з наднёманскіх ціхіх дуброў,
Дружбай шчырай і ласкай сагрэтае,
Ты знаходзіш у роднай краіне сяброў,
Акрылёнае слова паэта.
Гэта слова сягоння не знае граніц,
Гэта заклік да подзвігаў новых.
Нібы голас народа ўсюды грыміць
Баявое, магутнае слова.

А. Пракоф'еў "Баявое, магутнае слова"Щелкните для увеличения изображения

Калі гаворка ідзе пра буйныя таленты, то яны, безадносна да агульнага ўзроўню той літаратур, да якой належаць, адразу ствараюць вакол сябе моцнае сілавое поле, што прыцягвае паэтаў розных нацыянальнасцей, паколі ўзнятыя імі жыццёвыя пласты, своеасаблівае бачанне свету, пастаноўка філасофскіх праблем набываюць агульначалавечае значэнне. Такой велічынёй з'яўляецца Я. Колас.

Я. Колас як творчая індывідуальнасць фарміраваўся пад ўздзеяннем рускай літаратуры. Але яго талент быў настолькі магутны, што ўжо ў савецкі час паэзія народнага песняра Беларусі аказала ўплыў на станаўленне і росквіт творчасці асобных рускіх савецкіх паэтаў. Асабліва выразна гэта праяўляецца пры супастаўленні паэм А. Твардоўскага, М. Ісакоўскага, М. Рыленкава, П. Сямыніна і эпічных палотнаў Я. Коласа.

наверх

Щелкните для увеличения изображения

"Зварот да плённай мастацкай традыцыі, здольнай выканаць у пэўным сэнсе "настаўніцкую" функцыю, з'яўляецца асабліва надзённым. Для беларускага літаратуразнаўства такім аб'ектам вывучэння можа і павінна стаць коласаўская традыцыя, якая ўвасабляе ў сабе багаты, высокапрафесійны і далёка яшчэ не асэнсаваны вопыт напісання буйных і яркіх эпічных твораў, дзе думка і пачуццё, форма і змест знаходзяцца ў глыбокай арганічнай суладнасці. Некаторыя асаблівасці вось гэтай эпічнай суладнасці, скіраванай супраць усякіх праяў аднамернага, аднабаковага і схематычнага погляду, характэрныя рысы універсальнай мастацкай гармоніі і наогул паэтыкі Якуба Коласа ў сістэмным кантэксце развіцця беларускага рамана, беларускай прозы раскрываюцца ў гэтай працы."

В. П. Жураўлеў

наверх

Щелкните для увеличения изображения

Чым далей адыходзім мы ад таго дня, калі загаварыла мастацкае слова Якуба Коласа, тым усё больш пераконваемся ў яго неўміручай, жыватворнай і мудрай настаўніцкай сіле. Тое шырокае кола праблем і пытанняў, што ўзнімалася Коласам шмат гадоў таму назад, адгукаецца жывым, вельмі надзённым голасам сёння і, трэба меркаваць, не страцяць філасофска-эстэтычнага патэнцыялу заўтра. Коласаўскае слова дакладна вызначае і пераканальна атэстуе адметную асаблівасць літаратурнай класікі - яе заўсёдную актуальнасць і паўнакроўнасць, глыбокае праблемнае адлюстраванне жыцця ў межах як "малога", бягучага часу, так і часу "вялікага", гістарычнага - вечнасці.

Гэта кніга - грунтоўнае, аналітычнае і шмат у чым наватарскае даследaванне ўплыву і сувязі класічных літаратурных традыцый, галоўным чынам коласаўскіх, з днём сённяшнім. Інтэлігенцыя і народ, селянін і зямля, настаўнік і вучань, лідэр і яго апанент - такія актуальныя пытанні ставяцца і асэнсоўваюцца на матэрыяле твораў Якуба Коласа, Янкі Купалы, М. Гарэцкага, Цішкі Гартнага, Кузьмы Чорнага, А. Мрыя, М. Зарэцкага, А. Пушкіна, М. Гогаля і інш. У праблемны агляд практычна ўцягнуты ўсе коласаўскія творы, у тым ліку і спрэчныя, палемічныя пытанні, бо яшчэ і сёння Якуб Колас у многім застаецца загадкай, як, да прыкладу, выяўленне ў яго творчасці тэндэнцый рэвалюцыйнасці і дэмакратызму.

наверхЛітаратура да раздзела
"Лiтаратурныя сувязi":

 1. Адамовіч, А. "Купала і Колас, вы нас гадавалі..." / А. Адамовіч // Витьбичи. - 2007. - 3 ноября. - С. 4.
 2. Адамовіч, Г. У краіне музыкі і казкі : Эрнст Тэадор Амадэй Гофман і Якуб Колас / Галіна Адамовіч// Роднае слова. - 2013. - № 10. - С. 3-6. - Бібліягр.: с. 6 (6 назв.).
 3. Алесавец, Г. С. Літаратурная гасцёўня "І сёння з намі Колас і Купала"[Тэкст] : выхаванне цікавасці, любові і павагі да літаратурнай спадчыны беларускага народа / Г. С. Алесавец, Г. К. Гунько // Народная асвета. - 2012. - № 7. - С. 83-85. - Бібліягр.: с. 85 (4 назв.).
 4. Астапчук, А.М. Адметная лексiка Якуба Коласа ў рускiм перакладзе паэмы "Сымон-музыка" / А. М. Астапчук // Весцi НАН Беларусi. Сер.гуманiтарных навук. - 2004. - № 4. - С. 115-118. - Бібліягр.: с. 118.
 5. Бабіч, Ю. Каларыстыка прыроды ў паэме "Пан Тадэвуш" і "Сымон-музыка" / Ю. Бабіч // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, лiтаратуразнаўства, культуралогія : матэрыялы V Мiжнар. навук. канф. - Віцебск, 2000. - С. 9-10.
 6. Бабіч, Ю. Колеравая гармонія ў паэтычных творах Якуба Коласа і Адама Міцкевіча / Ю. Бабіч // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства i лiтаратуразнаўства : матэрыялы IV Мiжнар. навук. канф. - Вiцебск, 1997. - Ч. 1. - С. 45-49. - Бiблiягр.: 5 назв.
 7. Бароўка, В. Ю. "Яўгеній Анегін" А. Пушкіна і "Новая зямля" Я. Коласа : эстэтычная тыпалогія / В. Ю. Бароўка // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. - 1999. - № 2 (12). - С. 32-37. - Бiблiягр.: 8 назв.
 8. Бельскі, А. "Песні Коласа нас навучылі Радзіму любіць..." : духоўная прысутнасць i вобраз Якуба Колоса ў творчасцi беларускiх паэтаў / А. Бельскі // Роднае слова . - 2000. - № 6. - С. 13-18. - Бiблiягр.: с. 18.
 9. Бут, А. Коласаўцы пра Коласа / А. Бут // Віцебскі рабочы. - 2007. - 3 лістап. - С. 4.
 10. Вікторчык, Н. С. Купала і Колас - наш гонар, сумленне і слава[Тэкст] : літаратурна-музычная кампазіцыя для вучняў VI-IX класаў / Н. С. Вікторчык // Беларуская мова і літаратура. - 2011. - N 8. - С. 55-60.
 11. Вікторчык, Н. С. Купала і Колас - наш гонар, сумленне і слава : літаратурна-музычная кампазіцыя для вучняў VI-IX класаў / Н. С. Вікторчык // Беларуская мова і літаратура. - 2011. - № 8. - С. 55-60.
 12. Вострыкава, А. Якуб Колас ў чэшскай культурнай прасторы / Алена Вострыкава // Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 20-21.
 13. Выхота, В. "А з імі вобразы другія ўставалі, сэрцу дарагія" : вобразы келiха, крыжа, даха, фарбы, аксамiту ў паэме Я. Коласа "Новая зямля" i ў творах нямецкiх пiсьменнiкаў / В. Выхота // Роднае слова. - 1997. - № 7. - С. 131-134.
 14. Выхота, В. "Мароз - штукар і жарты любіць..." : тэма жартаў у паэме Якуба Коласа "Новая зямля" i ў творах нямецкiх паэтаў / В. Выхота // Роднае слова. - 2001. - № 6. - С. 72-76. - Бiблiягр.: с. 76.
 15. Выхота, В. "Назад не прыйдзе хваля тая..." : матыў вады ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля" i ў нямецкай паэзii / В. Выхота // Роднае слова. - 2000. - № 9. - С. 91-92. - Бiблiягр.: с. 92.
 16. Выхота, В. "Новая зямля" Якуба Коласа і пераклады твораў Ёгана Вольфганга Гётэ : параўнальнае супастаўленне / В. Выхота // Роднае слова. - 2005. - № 11. - С. 71-75.
 17. Выхота, В. "Такі васпане - тычына шапкі не дастане" : сатыра ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля" i ў творах нямецкiх паэтаў / В. Выхота // Роднае слова. - 1999. - № 3. - С. 181-184. - Заканчэнне. Пач. № 1. - Бiблiягр.: 6 назв.
 18. Выхота, В. "Як нейкі лёс пусты, сярдзіты ..." : інтэрпрытацыя слова лёс у паэме "Новая зямля" Якуба Коласа і ў творах нямецкіх пісьменнікаў / В. Выхота // Роднае слова. - 2007. - № 8. - С. 55-56.
 19. Выхота, В. Куды яшчэ ідуць атожылкі "Новай зямлі"? / В. Выхота // Роднае слова. - 2006. - № 8. - С. 106-108.
 20. Выхота, В. Матыў вады ў паэме Я. Коласа "Новая зямля" і ў нямецкай паэзіі / В. Выхота // Роднае слова. - 1998. - № 9. - С. 154-159.
 21. Выхота, В. Матыў зямлі ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля" : параўнальны аналiз трагедыi В. Гетэ "Фауст" i паэмы Я. Коласа "Новая зямля" / В. Выхота // Роднае слова. - 1998. - № 3. - С. 131-141.
 22. Выхота, В. Словы галамоўза і nіete : тоеснасць значэнняў / В. Выхота // Роднае слова. - 2007. - № 12. - С. 65. - Бiблiягр.: с. 65 (8 назв.).
 23. Гарон, А. "Мой дарагі далекі дружа" : перапіска Якуба Коласа і Уладзіслава Чаржынскага / А. Гарон // Культура. - 2007. - 3-9 лістап. - С. 15.
 24. Гарон, А. "На памяць дарагому другу..." : дарчыя надпiсы Якуба Коласа / А. Гарон // Роднае слова. - 1999. - № 7. - С. 200-205.
 25. Гарон, А. История одной дружбы в письмах и документах : Якуб Колас и Антон Усс / А. Гарон. // Неман. - 2007. - № 11. - С. 128-155.
 26. Говар, І.  Мае сустрэчы з Якубам Коласам / І. Говар // Настаўніцкая газета. - 2007. - 17 мая. - С. 4.
 27. Голуб, Т. Янка Купала и Якуб Колас : некоторые итоги текстологической работы / Т. Голуб // Неман. - 2007. - № 3. - C. 173-178.
 28. Грышанава, Н. С. Жанрава-стылёвыя паралелі ў філасофска-інтэлектуальнай прозе Я. Коласа і Я. Співакова / Н. С. Грышанава // III Машеровские чтения. История. Белорусская филология. Русская филология : материалы научно-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Витебск, 24-25 марта 2009 г. - Витебск, 2009. - С. 176-177. - Бібліягр.: с. 177 (1 назв.).
 29. Далідовіч, Г. ...І Купалу. і Коласу, або Пачатак класікі / Г. Далідовіч // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 20 крас. - С.12.
 30. Дасаева, Т. Якуб Колас і Максім Гарэцкі / Таццяна Дасаева // Роднае слова. - 2013. - N 2. - С. 13-16. - Бібліягр.: с. 16 (7 назв.).
 31. Дубовік, І. Якуб Колас і Яніна Кулакоўская: гісторыя перапіскі / Іван Дубовік // Роднае слова. - 2012. - N 10. - С. 26-28. - Бібліягр.: с. 28 (2 назв.). - 3 фот.
 32. Жураўлёў, В. Гуманістычная ідэя як матыў учынку чалавека на вайне : на прыкладах твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы / В. Жураўлёў // Роднае слова. - 2006. - № 5. - С. 8-11.
 33. Жураўлеў, В. Ключавое слова класікі - свабода : свабодалюбная i чалавекалюбная iдэя ў творчасцi Я. Купалы i Я. Коласа / В. Жураўлеў // Літаратура і мастацтва. - 1998. - 25 верас. - С. 14-15.
 34. Жураўлеў, В. П. Актуальнасць традыцый : Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку / В. П. Жураўлеў ; НАН Беларусі, Дзярж. навук. установа "Ін-т літаратуры імя Я. Купалы". - Мінск : Беларуская навука, 2002. - 184 с.
 35. Жураўлеў, В. П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана / В. П. Жураўлеў ; НАН Беларусі, Дзярж. навук. установа "Ін-т літ. імя Я. Купалы". - 2-е выд., выпр. і дап. - Мінск : Беларуская навука, 2004. - 205 с.
 36. Жураўлеў, В. У пошуку гуманістычных вытокаў : (да пытання рэвалюцыйнасцi i дэмакратызму ў творах Я. Купалы i Я. Коласа) / В. Жураўлеў // Полымя. - 2002. - № 11-12. - С. 261-287.
 37. Жыгоцкі, М. Якуб Колас і Аляксандр Фадзееў / Мікола Жыгоцкі // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 2 лістап. - С. 13.
 38. Запартыка, Г. "Новая зямля" па-руску : (у лiстах Якуба Коласа да перакладчыкаў) / Г. Запартыка // Полымя. - 2002. - № 11-12. - С. 289-300.
 39. Иванов, В. П. Традиции Л. Толстого в трилогии Я. Коласа "На росстанях" / В. П. Иванов // Сопоставительное литературоведение : подходы, критерии, опыт : сб. - Витебск, 1990. - С. 85-89. - Библиогр.: с. 89.
 40. Івашын, В. Упоравень з сусветнай класікай : асаблiвасцi паэмы Якуба Коласа "Новая зямля" у кантэксце жанравых традыцый / В. Івашын // Роднае слова. - 1999. - № 7. - С. 5-19.
 41. Казлова, В. Споведзь сябру : Якуб Колас - Янку Купалу : пра вершы-прысвячэннi / В. Казлова // Роднае слова. - 1998. - № 11. - С. 45-50.
 42. Казлова, В. Сяброўства Васіля Казлова і Якуба Коласа / В. Казлова // Літаратура і мастацтва. - 2007. - 29 чэрв. - С.13.
 43. Казыро, К. А. "...Я искренне приветствую и благодарю вас за это" : письма Якуба Коласа переводчику Н. Н. Богданову // Неман. - 2012. - N 1. - C. 154-167. - 1 фот.
 44. Камароўская, З. ...А пазнаёміліся ў Ташкенце : Якуб Колас і Святлана Сомава / З. Камароўская // Роднае слова. - 2007. - № 11. - С. 82-84.
 45. Камароўская, З. Купала ідзе да Коласа… : да 100-годдзя першай сустрэчы народных песняроў / З. Камароўская // Літаратура і мастацтва. - 2012. ­ 10 жн. ­С. 1-3
 46. Канановіч, М. “Па слядах Купалы і Коласа прайшоў Сяргей Чыгрын” / М. Канановіч // Краязнаўчая газета. ­ 2012. ­ 17 мая (№ 20). ­ С. 4.
 47. Карнялюк, К. Эпічныя адкрыцці Я. Коласа і М. Горкага ў нацыянальнай літаратуры : (жанр аўтабіяграфічнай трылогіі) / К. Карнялюк // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства i лiтаратуразнаўства : матэрыялы VI Мiжнар. навук. канф. - Віцебск, 2003. - Ч. 2. - С. 142-144. - Бібліягр.: с. 144.
 48. Кілбас, Я. І. Янка Купала і Якуб Колас: дыдактычны матэрыял да ўрокаў беларускай мовы і літаратуры[Тэкст] / Я. І. Кілбас// Беларуская мова і літаратура. - 2012. - № 11. - С. 44-48.
 49. Клімуць, Я. І. Жыццевасць традыцый : Якуб Колас і руская савецкая паэзія / Я. І. Клімуць. - Мінск : Навука і тэхніка, 1985. - 192 с.
 50. Клімуць, Я. Перапіска Якуба Коласа з Пятрусем Броўкам і Пятром Глебкам часу вайны / Я. Клімуць // Краязнаўчая газета. ­ 2012. ­ 7 чэрв. (№ 24). ­ С. 4.
 51. Конан, У. Міфічныя вобразы і матывы ў паэзіі Максіма Багдановіча і Якуба Коласа / У. Конан // Роднае слова. - 1994. - № 4. - С. 51-55. - Бiблiягр.: 9 назв.
 52. Курбека, І. На паклон да песняра / І. Курбека // Настаўніцкая газета. - 2007. - 3 лістап. - С. 8-9.
 53. Кучынская, Л. С. Адлюстраванне жыцця ў творах Змітрака Бядулі і Якуба Коласа / Л. С. Кучынская // Беларуская мова і літаратура. - 2008. - N 7. - С. 22-24.
 54. Ладуцька, К. І стала цяплей на сэрцы! / К. // Полымя. - 2009. - № 7. - С. 188-190. - Рец. на кн.: Міцкевіч, М. Пад бацькоўскім дахам / М. Міцкевіч. - Мінск: Беларуская навука, 2009.
 55. Лапіцкая, Т. В. Праблема народных талентаў у паэме Якуба Коласа "Сымон-музыка" : XІ клас / Т. В. Лапіцкая // Беларуская мова і літаратура. - 2007. - № 11. - С. 24-26.
 56. Люкевич, В. В. Поэтика леса в ранних рассказах Ивана Бунина и Якуба Коласа / В. В. Люкевич // Русский язык и литература. - 2005. - № 7. - С. 46-51. - Библиогр.: с. 51.
 57. Люкевич, В. В. Поэтика поля в художественном пространстве ранней прозы Якуба Коласа и Ивана Бунина / В. В. Люкевич // Веснік Магілеўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова. - 2004. - № 2-3 (18). - С. 95-101. - Библиогр.: с. 101.
 58. Люкевич, В. В. Сюжетообразующие функции святочного хронотопа : на примере рассказов Ф. М. Достоевского, И. А. Бунина и Якуба Коласа / В. В. Люкевич // Народная асвета. - 2006. - № 12. - С. 47-51. - Библиогр.: с. 51.
 59. Люкевич, В. В. Художественная модель мира в ранней малой прозе Я. Коласа и И. Бунина / В. В. Люкевич // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. - 2003. - № 2 (9). - С. 67-71. - Библиогр.: с. 71.
 60. Люкевич, В. В. Проза Ивана Бунина и Якуба Коласа: типология поэтик : монография / В. В. Люкевич ; М-во образования РБ, УО "Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова". - Могилев : УО "МГУ им. А. А. Кулешова", 2008. - 269 с.
 61. Люкевіч, В. В. Паэтыка неба ў ранняй прозе Якуба Коласа і Iвана Буніна / В. В. Люкевiч // Весці НАН Беларусі. Сер.гуманітарных навук. - 2005. - № 3. - С. 93-98. - Бібліягр.: с. 98.
 62. Люкевіч, В. В. Пушкін і Гогаль у мастацкім светаўспрыманні Якуба Коласа і Івана Буніна / В. В. Люкевіч // Беларуская мова і літаратура. - 2006. - № 2. - С. 41-48. - Бібліягр.: с. 48.
 63. Люкевич, В. В. Проза Ивана Бунина и Якуба Коласа: типология поэтик : монография / М-во образования РБ, УО "Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова". - Могилев : УО "МГУ им. А. А. Кулешова", 2008. - 269 с. - Библиогр.: с. 261-267.
 64. Майсейчык, А. Адам Міцкевіч у мастацкім свеце Якуба Коласа / А. Майсейчык // Роднае слова. - 1997. - № 12. - С. 59-62.
 65. Макаранка, Т. Максiм Танк - Якубу Коласу : аутографы, дарчыя надпiсы, прысвячэннi / Таццяна Макаранка // Роднае слова. - 2009. - N 12. - С. 87-89.
 66. Макаранка, Т. Пятрусь Броўка - Якубу Коласу : аўтографы, дарчыя надпісы, прысвячэнні / Таццяна Макаранка // Роднае слова. - 2011. - N 6. - С. 94-95. - 5 іл.
 67. Максімовіч, В. А. Нацыянальны космас класікі. Дыялог традыцый і наватарства ў творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа / В. Максімовіч ; Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі. - Мінск, 2008. - 319 с. - Бібліягр. у вобл. спасылак і на с. 316-317.
 68. Максімовіч, В. А. У пошукавым імкненні : (творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа 20-х гадоў) / В. Максімовіч // Полымя. - 2004. - № 11. - С. 189-198. - Бібліягр. у тэксце.
 69. Мархель, Ул. Лесавызначэнне Якуба Коласа і "Стары ляснік" / Ул. Мархель // Настаўніцкая газета. - 2007. - 13 верас. - С. 4.
 70. Мельнікава, З. Канцэпцыя мастака і абставін у паэме "Сымон-музыка" Якуба Коласа і ў творах Змітрака Бядулі / З. Мельнікава // Роднае слова. - 2000. - № 5. - С. 18-18. - Бiблiягр.: с. 18.
 71. Міхайлоўская, А. Дзеепрыслоўе : абагульняльны ўрок на матэрыяле твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы / А. Міхайлоўская // Роднае слова. - 2006. - № 7. - С. 60-61.
 72. Міцкевіч, Н. Доўгая дарога : ад дома Янкі Маўра да дома Якуба Коласа / Н. Міцкевіч // Полымя. - 2011. - N 4. - С. 157-164.
 73. Мішчанчук, М. I. А. С. Пушкін і Якуб Колас - пераклічка праз дзесяцігоддзі / М. І. Мішчанчук // Асновы мастацтва. - 1999. - № 2. - С. 36-42.
 74. Мішчанчук, М. I. Гармонія як вызначальная рыса творчасці Якуба Коласа і А.С. Пушкіна / М. І. Мішчанчук // Веснік Брэсцкага універсітэта. - 1999. - № 3. - С. 3-10.
 75. Нiякоўскi, А. П. Да сiстэмастваральнага вобразу ў архетыпiчным строi паэмы Я. Коласа "Новая зямля" i А. Мiцкевiча "Пан Тадэвуш" / А. П. Нiякоўскi // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. - 2004. - № 3. - С. 21-29. - Бібліягр.: с. 29.
 76. Падстаўленка, В. Антыгерой у "малой прозе" Якуба Коласа і Міхася Зарэцкага / В. Падстаўленка // Роднае слова. - 2008. - № 9. - С. 18-20. - Бiблiягр.: с. 20 (6 назв.).
 77. Падстаўленка, В. Антыгерой у "малой прозе" Якуба Коласа і Міхася Зарэцкага / Віталь Падстаўленка // Роднае слова. - 2008. - N 9. - С. 18-20. - Бiблiягр.: с. 20 (6 назв.).
 78. Паўлючэнка, В. Вяртанне да класікаў / В. Паўлючэнка // Літаратура і мастацтва. ­ 2012. ­ 18 лістап. ­ С. 10.
 79. Рогойша, В. "Я не кахаю Вас. Я Вас Люблю" / Вячеслав Рагойша ; пер. с белорус. // Неман. - 2012. - № 11. - С. 165-190.
 80. Свірын, І. "Новая зямля"" - моваю Кабзара / І. Свірын // Культура. - 2007. - 29 верас. - С. 3.
 81. Студзенка, Т. С. "Новая зямля" Я. Коласа і "Чатыры Евангеллі" Э. Заля : міфадыялектыка твораў / Т. С. Студзенка // Весці БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. - 2008. - № 4. - С. 93-97. - Бібліягр.: с. 97 (9 назв.).
 82. Тарасава, Т. Вобраз беларуса-бежанца Першай сусветнай вайны ў творах Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага, Уладзіміра Гніламёдава / Тамара Тарасава// Полымя. - 2015. - № 9. - С. 140-143. - Библиогр.: с. 143 (5 назв.).
 83. Чэмер, М. Былі мы ў Коласа ў гасцях... / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. - 2007. - 5 мая. - С. 13.
 84. Шаблоўская, I. Уільям Фолкнер і Якуб Колас : мастацкае мысленне i вобразны свет двух волатаў нацыянальных лiтаратур мае сваю тыпалогiю i адметнасць / І. Шаблоўская // Крыніца. - 1995. - № 8. - C. 81-93.
 85. Шаладонава, Ж. Хранатоп лесу ў нацыянальна-паэтычнай карціне свету Якуба Коласа і Максіма Рыльскага / Жанна Шаладонава // Роднае слова. - 2013. - № 11. - С. 14-16. - Бібліягр.: с. 16 (5 назв.) .
 86. Шаладонава, Ж. Топасы нацыянальнай прасторы у мастацкiм свеце Якуба Коласа, Мiкалая Гогаля, Тараса Шаучэнкi / Жанна Шаладонава // Роднае слова. - 2009. - N 10. - С. 18-21. - Бiблiягр.: с. 21 (8 назв.).
 87. Шаладонава, Ж. " Гэта хата вось якая..." : канцэптуальнае афармленне вобраза хаты ў творах Якуба Коласа і Тараса Шаўчэнкі / Ж. Шаладонава // Настаўніцкая газета. - 2007. - 3 лістап. - С. 7.
 88. Шаладонава, Ж. "За край, за радзіму, за волю" : паэзія Якуба Коласа і Тараса Шаўчэнкі / Ж. Шаладонава // Роднае слова. - 2006. - № 5. - С. 18-20.
 89. Шаладонава, Ж. Ідэал і рэальнасць у творах Тараса Шаўчэнкі і Якуба Коласа / Ж. Шаладонава // Полымя. - 2004. - № 3. - С. 182-195.
 90. Шаладонава, Ж. Топасы нацыянальнай прасторы у мастацкiм свеце Якуба Коласа, Мiкалая Гогаля, Тараса Шаучэнкi / Ж. Шаладонава // Роднае слова. - 2009. - № 10. - С. 18-21. - Бiблiягр.: с. 21 (8 назв.).
 91. Шаладонова, Ж. Эстэтыка мроі ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля" і ў аповесці Міхайлы Кацюбінскага "Fata morgana" / Ж. Шаладонава // Роднае слова. - 2000. - № 12. - С. 22-25. - Бiблiягр.: с. 25.
 92. Шур, В.В. Онімы як сродак стварэння экспрэсіўнасці і каламбураў у творах Якуба Коласа і Рыгора Барадуліна / В.В. Шур // Беларуская мова і літаратура. - 2003. - № 3. - С. 119-127. - Бiблiягр.: с. 127.
 93. Янка Купала і Якуб Колас і дзяржаўна-культурнае будаўніцтва : [манаграфія] / В. А. Максімовіч [и др.] ; [навук. рэд. М. А. Тычына] ; Ін-т літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі. - Мінск : Беларуская навука, 2007. - 409 с. - Бібліягр. у канцы навук. арт.
 94. Янушкевіч, Я. Зямля для ўсіх: паэма "Новая зямля" Якуба Коласа ў перакладах / Я. Янушкевіч // Роднае слова. - 2004. - № 2. - С. 14-19.

ГАЛОЎНАЯ | БIЯГРАФIЯ | МАЙСТЭРСТВА КОЛАСА | ЯКУБ КОЛАС - ПЕДАГОГ | КРЫНIЦА НАТХНЕННЯ | | ЛIТАРАТУРНЫЯ СУВЯЗI | У СКАРБОНКУ ЛIТАРАТАРА | РЭСУРСЫ IНТЭРНЭТ | РАДАВОД ЯКУБА КОЛАСА |

© 2021 Бiблiятэка ВДУ