КНIЖНАЯ ВЫСТАЎКА

да 140-годдзя з дня нараджэння паэта
ГАЛОЎНАЯ :  РАЗДЗЕЛЫ ВЫСТАЎКI :  ЛIТАРАТУРА :  IЛЮСТРАЦЫI :  ПРА ЯНКУ КУПАЛУ :  З ДУМКАЙ ПРА БЕЛАРУСЬ


 • Творчая спадчына Янкі Купалы

  ТВОРЫ ЯНКІ КУПАЛЫ

  1. Купала, Я. А хто там ідзе? : на мовах свету / Я. Купала ; [уклад. В. Рагойшы, Я. Раманоўскай]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1983. – 159 с., [1] л. іл.
  2. Купала, Я. Адвечная песня : вершы і паэмы : для сярэд.і ст.шк.узросту / Я. Купала ; уклад. А. Роліч ; прадм. У. Гніламедаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2001. – 351с. – (Школьная бібліятэка).
  3. Купала, Я. Алеся : вершы : [для дашк. узросту] / Я. Купала ; [маст. В. Броўка]. – Мінск : Юнацтва, 1981. – 24 с. : іл. – (Мая першая кніжка).
  4. Купала, Я. Алеся ; Мальчик и лётчик : для детей дошк. возраста / Я. Купала. – Минск : Беларусь, 1972. – 15 с. : ил.
  5. Купала, Я. Арлянятам : вершы : [для ст. шк. узросту] / Я. Купала ; [уклад. Л. С. Курбека ; прадм. М. І. Мішчанчука ; маст. Ю. А. Баранаў]. – Мінск : Юнацтва, 1989. – 93, [1] с. : іл. – (Паэтычная бібліятэка).
  6. Купала, Я. Вершы / Я. Купала ; [уклад. А. А. Сляпцова]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1987 ; 1988. – 270 с., [8] л. іл.
  7. Купала, Я. Вершы ; Паэмы / Я. Купала. – Мінск : Дзярж. выд–ва БССР, 1958. – 578 с.
  8. Купала, Я. Вершы і паэмы / Я. Купала ; [уклад. В. Бечык ; маст. М. Басалыга]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. – 431 с. : іл.
  9. Купала, Я. Вершы. Паэмы. П'есы / Я. Купала ; [прадм. У. Гніламёдава]. – Мінск : Харвест, 2007. – 703 с. : партр. – (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі=Библиотека Союза писателей Беларуси).
  10. Купала, Я. Выбранае / Я. Купала ; уклад. Н. Гілевіча. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. – 222 с.
  11. Купала, Я. Выбраныя творы / Я. Купала ; аўт–.уклад. У. Гніламедаў, А. Шамякін.; аўт. прадм. Н. Гілевіч ; камент. А. Шамякіна. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2002. – 640с.[8]с.:iл. – (Беларускі кнігазбор. Серыя I. Мастацкая літаратура ).
  12. Купала, Я. Выйдзі з сэрцам, як з паходняй!. : выбранае : [для старэйш. шк. ўзросту] / Я. Купала ; [уклад. А. Разанава : прадм. А. Вярцінскага ; маст. А. В. Александровіч]. – Мінск : Юнацтва, 1982. – 191 с. : іл. – (Паэтычная бібліятэка).
  13. Купала, Я. Вясенняя раніца : Вершы: Для дзяцей дашк.і малод.шк.узросту / Я. Купала ; маст. Рыжыкава С. – Мінск : Юнацтва, 1999. – 23с. : iл.
  14. Купала, Я. Гусляр : избранная лирика : пер. с белорус. / Я. Купала. – Москва : Художественная литература, 1972. – 271 с. : ил., 1 л. портр.
  15. Купала, Я. Драматычныя творы / Я. Купала. – Мінск : Народная асвета, 1978. – 238 с. – (Школьная бібліятэка).
  16. Купала, Я. Жалейка : [стихи] / Я. Купала. – Факс. изд. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 152 с., IX. – Текст белорус. – На тит. л.: "Жалейка" Янки Купалы. – Пецярбург : Друкарня К. Пянткоўскага, 1908. – Дар И. В. Бондал.
  17. Купала, Я. Жыве Беларусь : вершы, артыкулы / Я. Купала ; [уклад., прадм. і камент. В. Рагойшы]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1993. – 477 с., [7] л. іл.
  18. Купала, Я. З кутка жаданняў : вершы, паэмы, п'есы : [для сярэд. і ст. шк. узросту] / Я. Купала. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. – 576 с. – (Бібліятэка школьніка).
  19. Купала, Я. З кутка жаданняў : вершы, паэмы, п'есы : [для сярэд. і ст. шк. узросту] / Я. Купала ; [уклад. В. Шніпа ; прадм. В. Максімовіча]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 448 с. – (Школьная бібліятэка).
  20. Купала, Я. Збор твораў : у 7 т. / Я. Купала ; АН БССР, Ін–т літ. імя Я. Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1972–1976.
  21. Купала, Я. Зімой у лесе : вершы для дзяцей / Я. Купала ; маст. Л. Мележ. – Мінск : Юнацтва, 1996. – 24с. : iл. – (Мая першая кніжка).
  22. Купала, Я. Избранное / Я. Купала. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 814 с. : 3 л. ил. – (Б–ка поэта. Большая серия).
  23. Купала, Я. Избранное : стихи и поэмы : пер. с белорус. / Я. Купала ; [под ред. Н. Брауна [и др.]]. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1950. – 436 с.
  24. Купала, Я. Избранные произведения в одном томе / Я. Купала ; пер. с белорус.; под общ. ред. Я Коласа, Е. Мозолькова. – Москва : Гослитиздат, 1943. – 479 с. – Содерж.: Стихотворения ; Поэмы ; Драматургия ; Статьи.
  25. Купала, Я. Курган : паэма : [для сярэд. шк. узросту] / Я. Купала ; [маст. М. С. Басалыга]. – Мінск : Юнацтва, 1987. – 53 с. : іл.
  26. Купала, Я. Курган : поэма / Я. Купала. – Минск : Беларусь, 1967. – 86 с. : ил. – Текст белорус., рус. и укр.
  27. Купала, Я. Курган ; Бандароўна ; Магіла льва : [паэмы] / Я. Купала. – Минск : Беларусь, 1972. – 79 с. : іл.
  28. Купала, Я. Мая малітва : вершы, паэмы / Я. Купала ; [уклад.: Н. В. Філіповіч]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. – 95 с. – (Бібліятэка школьніка).
  29. Купала, Я. Над ракой Арэсай : паэмы / Я. Купала ; [маст. В. П. Шаранговіч]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 190 с. : іл.
  30. Купала, Я. Паўлінка : камедыя ў 2–х актах / Я. Купала ; [прадм. П. В. Васючэнкі]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. – 63 с., [8] л. іл.
  31. Купала, Я. Паэмы / Я. Купала ; [маст. В. П. Шаранговіч]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – 192 с. : іл.
  32. Купала, Я. Паэмы ; Драматычныя творы / Я. Купала ; [уклад. А. А. Сляпцовай ; паслясл. В. А. Каваленкі ; мал. В. П. Шаранговіча]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. – 494 с., [8] л. іл.
  33. Купала, Я. П'есы ; Пераклады : [для ст. шк. узросту] / Я. Купала ; [прадм. А. В. Сабалеўскага ; уклад. Л. С. Курбека ; маст. М. В. Бякеева]. – Мінск : Юнацтва, 1992. – 303 с., [1] л. партр. – (Школьная бібліятэка).
  34. Купала, Я. П'есы. Публіцыстыка. Янка Купала пра сябе / Я. Купала ; [уклад. і прадмовы Н. Гілевіча ; маст. Г. Грак]. – Мінск : Кніга, 2002. – 527 с. : іл. – (Народная бібліятэка).
  35. Купала, Я. Поўны збор твораў : у 9 т. Т. 1 : Вершы. Пераклады 1904–1907 / Я. Купала ; АН Беларусі. Iн–т імя Я.Купалы ; прадм. У. В. Гніламедаў; аадрыхт. тэкстаў і камент. С. В. Забродская, А. І. Шамякіна. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1995. – 462 с., [4]л. iл., 1 л. партр. – Алф. даведнік: с. 451–456.
  36. Купала, Я. Поўны збор твораў : у 9 т. Т. 2 : Вершы, пераклады 1908–1910 / Я. Купала ; рэд. тома В. П. Рагойша ; падрыхт. тэкстаў і камент. Т. С. Голуб, Т. Р. Строева. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1996. – 342 с., [4] л. iл. – Алф. даведнік: с. 331–336.
  37. Купала, Я. Поўны збор твораў : У 9 т. Т. 3 : Вершы, пераклады 1911–1914 / Я. Купала ; рэд. тома М. І. Мушынскі ; падрыхт. тэкстаў і камент. Э. А. Золавай, Л. М. Мазанік. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1997. – 342 с., [4] л. iл. – Алф. даведнік: с. 331–336.
  38. Купала, Я. Поўны збор твораў : У 9 т. Т. 4 : Вершы, пераклады 1915–1929 / Я. Купала ; АН Беларусі, Iн–т літ. імя Я. Купалы ; рэд. тома І. Э. Багдановіч ; падрыхт. тэкстаў і камент. Л. М. Мазанік, А. І. Шамякіна. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1997. – 446 с., [4] л. iл. – Алф. даведнік: с. 435–439.
  39. Купала, Я. Поўны збор твораў : У 9 т. Т. 5 : Вершы, пераклады 1930–1942 / Я. Купала ; АН Беларусі, Iн–т літ. імя Я. Купалы ; рэд. тома М. І. Мушынскі ; падрыхт. тэкстаў і камент. С. В. Забродскай. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1998. – 278 с., [4] л. iл. – Алф. даведнік: с. 269–272.
  40. Купала, Я. Поўны збор твораў : у 9 т. Т. 6 : Паэмы; Пераклады / Я. Купала ; АН Беларусі, Iн–т літ. імя Я. Купалы ; рэд. тома М. І. Мушынскі ; падрыхт. тэкстаў і камент. Т. Р. Строева. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1999. – 430 с., [4] л. iл. – Алф. даведнік: с. 427–428.
  41. Купала, Я. Поўны збор твораў : У 9 т. Т. 7 : Драматычныя паэмы ; П'есы / Я. Купала ; АН Беларусі, Iн–т літ. імя Я. Купалы ; рэд. тома П. В. Васючэнка ; падрыхт. тэкстаў і камент. Э. А. Золавай. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2001. – 399 с., [4] л. iл. – Алф. даведнік: с. 398.
  42. Купала, Я. Поўны збор твораў : У 9 т. Т. 8 : Артыкулы, нататкі, выступленні. Калектыўныя творы / Я. Купала ; АН Беларусі, Iн–т літ. імя Я. Купалы ; рэд. тома М. I. Мушынскі, В. У. Скалабан ; падрыхт. тэкстаў Г. В. Якаўлевай. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2002. – 462 с., [4] л. iл. – Iмянны паказ.: с. 439–447. – Алф. даведнік: с. 448–453.
  43. Купала, Я. Поўны збор твораў : У 9 т. Т. 9, кн. 1 : Пераклады. Эпісталярная спадчына. Дарчыя надпісы. "Расейска – беларускі слоўнік". Калектыўнае службовыя і асабістыя дакументы. Дадатак. / Я. Купала. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2003. – 686с. : іл.
  44. Купала, Я. Поўны збор твораў : У 9 т. Т. 9, кн. 2 : Дапаўненні да папярэдніх тамоў ; Летапіс жыцця і творчасці ; Дададак / Я. Купала. – Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2003. – 414 с. – Алф. даведнік: с. 383–412.
  45. Купала, Я. Публіцыстыка / Я. Купала. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1972. – 296 с. : іл.
  46. Купала, Я. Спадчына : вершы і паэмы : [для сярэд. і ст. шк. узросту] / Я. Купала ; [аўт. прадм. і уклад. У. М. Казбярук ; маст. У. М. Вішнеўскі]. – Мінск : Юнацтва, 1988. – 348, [1] с., [1] л. партр. – (Школьная бібліятэка).
  47. Купала, Я. Стихотворения и поэмы : [для ст. и сред. возраста : пер. с белорус.] / Я. Купала ; [предисл. и примеч. М. Яроша ; худож. Е. Чернятин]. – Москва : Детская литература, 1982. – 174 с. : ил. – (Поэтическая б–чка школьника).
  48. Купала, Я. Тутэйшыя : трагічна–смяшлівая сцэна ў 4–х дзеях / Я. Купала ; [прадм. и камент. П. Васючэнкі]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. – 94 с., [8] л. іл. : партр.
  49. Купала, Я. Хлопчык і лётчык : вершы : [для дашк. узросту] / Я. Купала ; [маст. П. В. Калінін]. – Мінск : Юнацтва, 1990. – [17] с. : каляр. іл. – (Мая першая кніжка).
  50. Купала, Я. Явар і каліна : паэзія кахання : для дзяцей сярэд.і ст.шк.узросту / Я. Купала ; уклад., паслясл. С. С. Панізнік ; маст. У. П. Масцераў. – Мінск : Юнацтва, 2000. – 219с.;[8]л. iл.
  51. Купала, Я. Яна і я : паэма / Я. Купала. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1979. – 14 с.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
 • Іскрынкі памяці
  Вялікія паэты назаўседы застаюцца з народам, зліваюцца з ім, каб увесь час быць побач і з яго радасцю, і з яго горам. Яны - вечны. Такі і Янка Купала, чалавек, што сярод нямногіх дастойных атрымаў з рук свайго народа неўміручасць.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
 • Аспекты творчасці Янкі Купалы
  Творчасць Купалы ад першага і да апошняга верша належыць Беларусі і яе нацыянальнай культуры, было, ёсць і будзе вялікім духоўным багаццем народа, каштоўнасцю нацыянальнага і агульначалавечага значэння. Як аўтарытэтна сказаў Якуб Колас, "нельга ўявіць беларускі народ без такой вялічнай постаці, як Янка Купала". Творчасць Купалы вынік пэўнага гістарычнага этапу духоўнага развіцця беларускага народа. Яго паэзія дае яскравае ўяўленне аб самых істотных рысах беларускага характару - чалавечай годнасці, духоўнасці і талерантнасці. І сёння творы народнага паэта жывуць сваім паўнапраўным жыццём, узбагачаючы беларускую літаратуру, мастацтва і культуру, з'яляюцца аб'ектам пільнай заўвагі.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
 • Магія купалаўскага слова
  Аспект вывучэння лексічных адзінак з'яўляецца адным з самых актуальных пры даследаванні мовы і стылю мастака слова Янка Купала і яго творчасць складаюць унікальную з'яву для беларускага народа, беларускай мовы. Яго справядліва называюць адным з заснавальнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Вывучэнне Купалавай мовы, стылю яго твораў пралівае святло на станаўленне і развіццё літаратурнай мовы беларускага народа.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
 • Драматургічны геній Янкі Купалы
  Драматургія Янкі Купалы цураецца простых лініяў, плоскасцяў; гэта мікракосм, пабудаваны ў сугуччы з найноўшымі ўяўлеленнямі пра прастору і час, дзе ўсё адноснае і рухомае, дзе няма раз і назаўжды прынятай высновы, дзе пануе супярэчлівая і заўжды нечаканая мастакоўская думка, дзе развіццё вобразаў, іх эвалюцыя рухаецца па складанай лініі.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения Щелкните по иллюстрации для увеличения
 • Вобразы Янкі Купалы ў беларускім мастацтве
  Беларускія мастакі з любоўю стваралі незабыўны вобраз паэта, ілюстравалі яго паэтычныя творы. З'явіліся графічныя лісты, маляўнічыя палотны, якія раскрываюць і паглыбляюць купалаўскі летапіс жыцця беларускага народа. Мастакі імкнуліся перадаць драматычную напружанасць думкі аўтара, інтэнсіўнасць яго перажыванняў, непаў торнае хараство лірыкі буйнейшага беларускага паэта.
  Щелкните по иллюстрации для увеличения С. Андруховіч.
  Партрэт Янкі Купалы
  Щелкните по иллюстрации для увеличения З. Азгур.
  Помнік-бюст Янку Купалу.
  1972. Вязынка
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Л. Анікейчык, Л. Заспіцкі.
  Надмагілле Янку Купалу.
  1972. Мінск, Вайсковыя могілкі
  Щелкните по иллюстрации для увеличения М. Савіцкі.
  Янка Купала.
  1981
  Щелкните по иллюстрации для увеличения С. Селіханаў.
  Янка Купала і Якуб Колас.
  1952
  Щелкните по иллюстрации для увеличения А. Глебаў.
  Янка Купала і Максім Горкі.
  1948
  Щелкните по иллюстрации для увеличения А. Рыбкін.
  Малады Янка Купала.
  1955
  Щелкните по иллюстрации для увеличения Д. Полазаў.
  Партрэт Янкі Купалы.
  1923
  Щелкните по иллюстрации для увеличения М. Савіцкі.
  Віленскія сустрэчы.
  1976
  Щелкните по иллюстрации для увеличения А. Кроль.
  Янка Купала і Цётка ў Пецярбургу.
  1954
  Щелкните по иллюстрации для увеличения І. Раманоўскі.
  Янка Купала з моладдзю.
  1962
  Щелкните по иллюстрации для увеличения А. Волкаў.
  Янка Купала на адпачынку.

ГАЛОЎНАЯ :  РАЗДЗЕЛЫ ВЫСТАЎКI :  ЛIТАРАТУРА :  ПРА ЯНКУ КУПАЛУ :  IЛЮСТРАЦЫI :  З ДУМКАЙ ПРА БЕЛАРУСЬ