КНIЖНАЯ ВЫСТАЎКА

да 135-годдзя з дня нараджэння паэта
ГАЛОЎНАЯ :  РАЗДЗЕЛЫ ВЫСТАЎКI :  ЛIТАРАТУРА :  IЛЮСТРАЦЫI :  ПРА ЯНКУ КУПАЛУ :  З ДУМКАЙ ПРА БЕЛАРУСЬ


КУПАЛА. СПАСЫЛКI Ў INTERNET
 1. Belsoch: белорусские сочинения: http://belsoch.exe.by/bio/26_cupala.shtml

 2. Архівы Беларусі: http://archives.gov.by/i№dex.php?id=865692

 3. Беларуская палічка: http://k№ihi.com/kupala/

 4. Беларуская электронная бібліятэка:http://lib.№a.by/authors/kupala/i№dex.shtml

 5. Библиотека Максима Мошкова: http://www.lib.ru/search/?query=%EA%F3%EF%E0%EB%E0&group1=sites

 6. Вершы беларускіх пісьменікаў: http://www.vershy.ru/category/yanka-kupala

 7. Государственный литературный музей Янки Купалы:
  http://www.hotels–mi№sk.com/rus/guide/museums–kupala.htm

 8. Знаменитые люди планеты: http://persones.ru/biography-908.php

 9. Литературная энциклопедия: http://feb–web.ru/feb/lite№c/e№cyclop/le5/le5–7312.htm

 10. Музей Янкі Купалы: http://kupala–museum.iatp.by/

 11. Нацыянальны акадэмічны тэатр ім. Янкі Купалы: http://kupalauski.by/

 12. Пісьменнікі Беларусі: http://litaratura.i№fo/kupala.php

 13. Творческий дом: http://www.tvordom.com/classic.php?sectio№=1&author=8

 14. Энциклопедия Кругосвет: http://www.krugosvet.ru/articles/114/1011403/1011403a1.htm


Лiтаратура пра жыццё i творчасць Янкi Купалы вельмi разнастайная, прадстаўлена рознымi вiдами выданняў. У спiс уключаны апiсаннi лiтаратуразнаўчых i лiтаратурна-крытычных прац, апублiкаваных як асобнымi выданнямi, так i публiкацыямi ў зборнiках i перыядычных выданнях. Акрамя таго, улiчаны выдадзеныя бiблiяграфiчныя дапаможнiкi.

У спiсе прадстаўлены апублiкаваныя з 1993 года выданнi, якiя прысутнiчаюць у фондзе навуковай бiблiятэкi ВДУ.
 

КНIГI
 1. Андрэева П. М. Мастацкія асаблівасці перакладаў М. Ісакоўскім вершаў Янкі Купалы з эстэтычнай праблематыкай / П. М. Андрэева // Актуальные проблемы приграничных районов Беларуси и Российской Федерации : материалы междунар. науч.–практ. конф., 27 мая 2011 г. – Витебск : УО "ВГУ им. П. М. Машерова", 2011 г. – С. 205–207.
 2. Антонович, И. И. Беларусь в глобальном мире. Диалектика становления и интеграции / И. И. Антонович. – Минск : Книжный Дом, 2014. – 384 с. – Библиогр.: с. 367–381.
 3. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі. 862–1918: Падзеі. Даты. Ілюстрацыі / У. Арлоў, Г. Сагановіч ; [навук. рэд. Я. Запруднік]. – 2–е выд. – Вільня : Наша Будучыня, 2000. – 223 с. : іл.
 4. Багдановіч, I. Э. Авангард і традыцыя: беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння / І. Э. Багдановіч ; НАН Беларусі, Iн–т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – 387 с.
 5. Багдановіч, М. Беларускае адраджэнне : літ. артыкулы / М. Багдановіч. – Мінск : Універсітэцкае, 1994. – 32 с.
 6. Бароўка, В. Ю. Прозвішчы персанажаў у драматургіі Янкі Купалы: семантыка–функцыянальны аспект [Текст] / В. Ю. Бароўка // Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сб. науч. ст. : [материалы междунар. науч. конф., Витебск, 18 февр. 2016 г.]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. – С. 209–212. – Бібліягр.: с. 212 (2 назв.).
 7.    Беларуская літаратурная класіка і сучаснасць: праблемы характаралогіі / В. П. Жураўлёў [и др.] ; [навук. рэд. В. П. Жураўлёў] ; НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. "Ін–т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы". – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 367 с. – Бібліягр. у вобл. спасылак. – Аўт. названы на адвароце тыт. л.
 8. Беларуская літаратурная спадчына : антал. : у 2 кн. Кн. 1 / [уклад.: С. А. Курбанава [і інш.]]. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 1028, [3] с. : іл.
 9. Беларусы. Т. 12 : Экраннае мастацтва / А. В. Красінскі [і інш.] ; [рэдкал.: А. В. Красінскі [і інш.]] ; НАН Беларусі, Ін–т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 687 с. : іл.
 10. Бондарава, Е. Л. Кінематограф і літаратура : творы беларускіх пісьменнікаў на экране / Е. Л. Бондарава. – Мінск : Універсітэцкае, 1993. – 175 с.
 11. Гарэцкі, Р. Г. Шляхам адраджэння / Р. Г. Гарэцкі ; НАН Беларусі, Аддзел навук. інфармацыі па гуманіт. навуках. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 1997. – 204 с. – (Свет вучонага). – Бібліягр. у вобл. спасылак.
 12. Германізмы ў беларускай мове / [склад.: А. А. Прыгодзіч [і інш.] ; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча] ; БДУ. – Мінск : БДУ, 2015. – 303 с. – Бібліягр.: с. 280–301, бібліягр. спасылкі у канцы арт., бібліягр. у вобл. спасылак
 13. Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі : хрэстаматыя : вучэб.–метад. дапам. для студ. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі па спец. "Беларуская філалогія" : у 2 ч. Ч. 1 / [склад.: К. М. Мароз [і інш.]] ; М–ва адукацыі РБ, УА "Брэсцкі дзярж. ун–т імя А. С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2008. – 220 с.
 14. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. Т. 4, кн. 3 / [рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; навук. рэд.: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук] ; НАН Беларусі, Аддз–не гуманіт. навук і мастацтваў, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літаратуры ; Філ. "Ін–т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы". – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 1319 с. – Бібліягр. у вобл. спасылак. – Імянны паказ.: с. 1291–1319.
 15. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. Т. 4, кн. 3 / [рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; навук. рэд.: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук] ; НАН Беларусі, Аддз–не гуманіт. навук і мастацтваў, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літаратуры ; Філ. "Ін–т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы". – 2–е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 1341 с. – Бібліягр. у вобл. спасылак. – Імянны паказ.: с. 1313–1340.
 16. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. Т.1 : 1901–1920 / рэд. кал.: У. В.Гніламедаў [і інш.] ; НАН Беларусі, Аддзяленне гуманіт. навук і мастацтваў, Ін–т літаратуры імя Я. Купалы. – 3–е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2003. – 583 с.
 17. Гніламедаў, У. В. Ад даўніны да сучаснасці : нарыс пра беларускую паэзію / Гніламедаў У. В. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2001. – 246 с.
 18. Гніламедаў, У. В. Янка Купала : жыццё і творчасць / У. В. Гніламедаў ; НАН Беларусі, Ін–т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2002. – 238 с.
 19. Гніламедаў, У. В. Янка Купала : новы погляд / У. В. Гніламедаў. – Мінск : Народная асвета, 1995. – 176 с.
 20. Голуб, Т. С. Тэксталогія беларускай літаратуры XX стагоддзя. Гісторыя тэксту як шлях да гісторыі літаратуры / Т. С. Голуб ; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літаратуры, Філ. "Ін–т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы". – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 245 с. – Бібліягр. у вобл. заўваг.
 21. Дакутовіч, М. У. Канцэпт ВОЛЯ ў паэтычнай мове Я. Купалы / М. У. Дакутовіч // II Машеровские чтения : регион. науч.–практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, 24–25 апр. 2007 г. – Витебск, 2007. – Ч. 2 : Гуманитарные науки. – С. 75–76.
 22. Дуброўская, Т. В. Дэндралагічныя вобразы ў паэме Янкі Купалы "Яна і я" / Т. В. Дуброўская, Бароўка В. Ю. (навук. кіраўн.) // X (55) региональная научно–практическая конференция преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов университета : сб. ст. – Витебск, 2008. – С. 117–119. – Бібліягр.: с. 119 (1 назв.).
 23. Еўрапейскі рамантызм і беларуская літаратура XIX–XX стст. / Ж. С. Шаладонава [і інш.] ; [навук. рэд. У. І. Мархель] ; НАН Беларусі, Ін–т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – 363 с.
 24. Жураўлёў, В. П. Класіка і літаратурная сучаснасць. Духоўны патэнцыял чалавека / В. П. Жураўлёў ; [навук. рэд. У. В. Гніламёдаў] ; НАН Беларусі, Ін–т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 244 с.
 25. Кабржыцкая, Т. В. Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска–беларуска–польскія літаратурныя дыялогі : вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў выш. адукацыі па філалагічных спец. : у 2 ч. Ч. 2 : Міжкультурныя камунікацыі. XX–XXI стст. / Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі, Э. Ю. Дзюкава ; [пад. рэд. М. М. Хмяльніцкага]. – Мінск : БДУ, 2014. – 271 с. : іл. – Бібліягр.: с. 262–269.
 26. Кабржыцкая, Т. В. Украінская літаратура і ўкраінска–беларускія літаратурныя ўзаемасувязі : вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў выш. адукацыі па філалагічных спец. : у 3 ч. Ч. 3 : 40–я гг. ХХ – пачатак ХХІ стагоддзя / Т. В. Кабржыцкая, В. П. Рагойша ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск : БДУ, 2016. – 199 с. – Бібліягр. спасылкі ў канцы гл.
 27. Калубовіч, А. Крокі гісторыі : дасьледаваньні ; артыкулы ; успаміны / А. Калубовіч. – Беласток : ГаМакс , 1993 ; Вільня : Наша Ніва, 1993 ; Менск : Мастацкая літаратура, 1993. – 288 c.
 28. Канапелька, А. Пазнаем сяброў па песнях / Анатоль Канапелька // Беларуска–руска–польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства : зб. матэрыялаў Трэцяй міжнар. навук. канф., Віцебск, 5–7 снеж. 1994 г. – Віцебск, 1994. – Ч. 1. – С. 107–109.
 29. Каўка, А. Будам жыць! Пра тое самае / А. Каўка ; [навук. рэд. В. Скалабан]. – Менск – Масква : БГАКЦ, 1998. – 273 с., XIV с. фотаіл. – (Архіў найноўшае гісторыі). – Бібліягр. у вобл. спасылак і на с. 257–258. – Паказьнік асобаў: с. 259–267. – Прадметна–геаграфічны паказьнік: с. 268–273.
 30. Кляшчук, А. Беларусь. Зямля песняроў [Выяўленчы матэрыял] = Belarus. The Land of Poets : [фотаальбом] / А. Кляшчук ; [тэкст і фота А. Кляшчука]. – Мінск : Беларусь, 2012. – 367 с., 2 партр. : фотазд. – Тэкст беларус., англ.
 31. Котович, Т. В. Постановки поэм Якуба Коласа "Новая зямля" и "Сымон–музыка" на сценах Купаловского и Коласовского театров: поиски архетипов / Т. В. Котович // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : [зб. арт.]. Вып. 6 / [рэдкал.: А. І. Лакотка (навук. рэд.) [і інш.] ; рэд.–уклад. А. Г. Алфёрава]. – Минск, 2009. – С. 190–202. – Библиогр.: с. 202 (6 назв.).
 32.    Культура и письменность славянского мира : сб. материалов междунар. науч. конф., Смоленск, 24 мая 2008 года. Т. X / [редкол.: В. В. Ильин (отв. ред.) [и др.]] ; Федеральное агентство по образованию, Смоленский гос. ун–т ; Смоленский центр "Славянский мир". – Смоленск : Изд–во СмолГУ, 2008. – 393 с. – Библиогр. в конце ст., обл. ссылок и примеч.
 33. Лапцева, В. В. Інтэрпрэтацыя біблейскіх вобразаў і матываў у творчасці Янкі Купалы / В. В.Лапцева // II Машеровские чтения : регион. науч.–практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, 24–25 апр. 2007 г. – Витебск, 2007. – Ч. 2 : Гуманитарные науки. – С. 89–90. – Бібліягр.: с. 90 (3 назв.).
 34. Ляшчынская, В. А. Слоўнік фразеалагізмаў мовы твораў Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская, З. У. Шведава ; М–ва адукацыі РБ, УА "Гомельскі дзярж. ун–т імя Ф. Скарыны". – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – 312 с.
 35. Ляшчынская, В.А. Метафара ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская ; навук. рэд. А. М. Булыка. – Гомель, 2003. – 159 с.
 36. Макарэвіч, А. М. Гісторыя беларускай літаратуры першай трэці XX ст. : дапам. : у 2 ч. Ч. 1 / А. М. Макарэвіч ; М–ва адукацыі РБ, УА "Магілёўскі дзярж. ун–т імя А. А. Куляшова". – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. – 256 с., табл. – Бібліягр. у вобл. спасылак, бібліягр. к тэмам практ. заняткаў.
 37. Максімовіч, В. А. Беларуская літаратура першай трэці ХХ стагоддзя : вучэб. дапам. для студ. філал. спец. выш. навуч. устаноў / В. А. Максімовіч. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 424 с.
 38. Мельнікава, З. П. Беларуская літаратура і нацыякультурная прастора : манагр. / З. П. Мельнікава ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2014. – 233 с. – Бібліягр. у канцы раздз.
 39. Мяснікоў, А. Ф. Сто асоб беларускай гісторыі : гістарычныя партрэты / А. Ф. Мяснікоў. – Мінск : Литература и Искусство, 2008. – 343 с.
 40.    На хвалях мовы: да 90–годдзя з дня нараджэння акадэміка М. В. Бірылы : матэрыялы мжнар. навук. канф. (Мінск, 10–11 верас. 2013 г.) / [навук. рэд.: В. П. Русак, В. Д. Старычонак] ; НАН Беларусі ; Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; Ін–т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; Беларус. дзярж. пед. ун–т імя М. Танка. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 403 с. – Бібліягр. у канцы арт.
 41. Платонаў, Р. П. Старонкі гісторыі Беларусі: Архівы сведчаць : З навуковай спадчыны / Р. П. Платонаў ; Беларус. навук.–даследчы ін–т дакументазнаўства і архіўнай справы; Археаграфічная камісія кам. па арх. і справаводству пры Савеце. Мініністраў. Респ. Беларусь ; уклад. У. В. Фядосаў [і інш.] ; навук. рэд. М. Ф. Шумейка. – Мн. : БелНДIДАС, 2002. – 352 с.
 42. Рагойша, В. П. Беларускае вершаванне : вучэб.–метад. дапам. для студэнтаў выш. навуч. устаноў, якія навучаюцца па спец. 1–21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)" / В. П. Рагойша ; Беларускі дзяржаўны ун–т. – Мінск : БДУ, 2010. – 207 с. – (Класічнае ўніверсітэцкае выданне. Прысвечана 90–годдзю БДУ / [рэдсавет: С. У. Абламейка (старш.) [і інш.]]). – Бібліягр.: с. 201–206, бібліягр у канцы тэм.
 43.    Романо–германская филология в контексте науки и культуры : междунар. сб. науч. ст. / [редкол.: А. А. Гугнин (отв. ред.) [и др.]] ; М–во образования РБ, УО "Полоцкий гос. ун–т". – Новополоцк : ПГУ, 2013. – 334 с. : ил. – Библиогр. в конце ст., библиогр. в обл. ссылок.
 44. Русілка, В. І. Тэма Першай сусветнай вайны ў беларускай паэзіі / Вольга Іванаўна ; В. І. Русілка // Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность (к 90–летию окончания Первой мировой войны и началу формирования Версальско–Вашингтонской системы международных отношений) : материалы междунар. науч. конф., Витебск, 11–12 нояб. 2008 г. – Витебск, 2008. – С. 319–320. – Бібліягр.: с. 320 (6 назв.)
 45. Сенькевич, Т. В. Романтизм М. Ю. Лермонтова и Янки Купалы : действительность – герой – идеал : моногр. / Т. В. Сенькевич ; [науч. ред. Л. В. Скибицкая] ; УО "Брестский гос. ун–т им. А. С. Пушкина". – Брест : Изд–во БрГУ, 2006. – 94 с.
 46. Слоўнік мовы Янкі Купалы : у 8 т. / склад.: У. В. Анічэнка [і інш.] ; рэдкал.: У. В. Анічэнка [і інш.] ; рэд. кал.: У. В. Гніламедаў [і інш.] ; Гомельскі дзярж. ун–т імя Ф. Скарыны. – Мінск : Беларуская навука, 1997–2003.
 47. Содаль, У. I. Тут бачу свой край / У. І. Содаль. – Мінск : Полымя, 1994. – 78 с: iл.
 48. Факультэт паэзіі : дапам. / [уклад., літ. рэд. і прадм. В.І. Русілкі ; пад. рэд. В.І. Русілкі ; рэд. рада: А.У. Русецкі, В.І. Несцяровіч, І.В. Саматой] ; М–ва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА «ВДУ імя П. М. Машэрава». – Віцебск : УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2007. – 75 с. – Да 125–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.
 49. Харошка, Г. Да праблемы суадносін нацыянальнага і міфалагічнага ў літаратуры пачатку XX стагоддзя : (раман Кнута Гамсуна "Пан" і паэма Янкі Купалы "Яна і я") / Г. Харошка, В. Замосцік // Беларуска–руска–польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства : матэрыялы Трэцяй міжнар. навук. канф. [5–7 снеж.. 1994 г.]. – Віцебск, 1994. – Ч. 2. – С. 130–133. – Бібліягр. : с. 133 (3 назв.).
 50. Чыквін, Я. Ідэя. Вобраз. Інтэрпрэтацыя / Я. Чыквін. – Беласток : Белавежа, 2014. – 166 с. – (Бібліятэка Беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" ; Кн. 90). – Бібліягр.: с. 165–166, бібліягр. у вобл. спасылак.
 51. Чырскі, М. А. Гасцінцам Купалы / М. А. Чырскі. – Мінск : Універсітэцкае, 2002. – 35 с.
 52. Шаёнак М. Ю. Жанр малітвы ў паэзіі Янкі Купалы / М. Ю. Шаёнак // II Машеровские чтения : регион. науч.–практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, 24–25 апр. 2007 г. – Витебск, 2007. – Ч. 2 : Гуманитарные науки. – С. 103–105. – Бібліягр.: с. 105 (3 назв.).
 53. Шніп, В. А. Проза і паэзія агню : вершы, аповесць, эсэ / В. А. Шніп. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. – 318 с.
 54. Янка Купала і Якуб Колас і дзяржаўна–культурнае будаўніцтва : [манагр. / В. А. Максімовіч [і інш.] ; [навук. рэд. М. А. Тычына] ; НАН Беларусі, Ін–т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 409 с.
 55. Ярош, М. Р. Пясняр роднай зямлі : жыцце і творчасць Я. Купалы / М. Р. Ярош ; НАН Беларусі, Ін–т літ–ры імя Я. Купалы. – 2–е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2003. – 341 с.
АРТЫКУЛЫ
 1. Абламская, I. Янка Купала ва успамінах Вацлава Ластоўскага / І. Абламская // Роднае слова. – 1995. – № 4. – С. 156–161.
 2. Абрагімовіч, М. Вымкнуць, ляшыць, перыць : з лексікі Янкі Купалы / М. Абрагімовіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 43–44.
 3. Абрамовіч, С. Г. Заўсёды з намі Колас і Купала[Тэкст] : (урок–свята ў VI–VII класах) / С. Г. Абрамовіч // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 8. – С. 4–8. – Бібліягр.: с. 8 (19 назв.). – іл.
 4. Алейчанка, Ю. Вершаванне ранняга Купалы : на прыкладзе зборнікаў "Жалейка" і "Гусляр" / Ю. Алейчанка // Полымя. – 2013. – № 7. – С. 99–109. – Библиогр.: с. 108–109 (6 назв.). – 2 ил.
 5. Алейчанка, Ю. Цэласны жывы арганізм: рытма–метрычная разнастайнасць зборніка "Спадычна" Янкі Купалы / Ю. Алейчанка
 6. // Полымя. – 2015. – № 12. – С. 126–138. – Библиогр.: с. 136–137 (23 назв.). – табл., рис.
 7. Алесавец, Г. С. Літаратурная гасцёўня "І сёння з намі Колас і Купала"[Тэкст] : выхаванне цікавасці, любові і павагі да літаратурнай спадчыны беларускага народа / Г. С. Алесавец, Г. К. Гунько // Народная асвета. – 2012. – № 7. – С. 83–85. – Бібліягр.: с. 85 (4 назв.).
 8. Анічэнка, У. Янка Купала – наш гонар і слава : пра слоунiк мовы Я. Купалы / У. Анічэнка // Роднае слова. – 1999. – № 7. – С. 49–52.
 9. Антановіч, К. Пра сэрца музея і яго душу / К. Антановіч // Культура. – 2012. – 7 ліп. (№ 27). – С. 6.
 10. Арлова, А. Г. Сачыненне–апісанне помніка Янку Купалу ў Ляўках "Восень паэта"[Тэкст] : (VIII клас) / А. Г. Арлова // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 4. – С. 22–25. – Библиогр.: с. 25 (8 назв.).
 11. Астранкова, В. Ц. Песняры Беларусі[Тэкст] : сцэнарый свята да 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа для вучняў V–X класаў / В. Ц. Астранкова, Н. П. Чукава // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 7. – С. 55–63.
 12. Багдановіч, I. "Жалейка" Янкі Купалы як прадвесце маладой Беларусі / I. Багдановіч // Роднае слова. – 2008. – № 3. – С. 3–6. – Бiблiягр.: с. 6 (6 назв.).
 13. Багдановіч, І. "К зорам жа мчаціся будзе твой дух..." : да 100–годдзя зборніка вершаў "Huslar" Янкі Купалы / І. Багдановіч // Роднае слова. – 2011. – N 2. – С. 13–16. – Бiблiягр.: с. 16 (6 назв.). – Заканчэнне. Пачатак у N 12, 2010.
 14. Багдановіч, І. Э. Вывучэнне жыцця і творчасці Янкі Купалы ў IX класе[Тэкст] / І. Э. Багдановіч // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 7. – С. 17–24. – Пачатак. Заканчэнне будзе.
 15. Балдышэуская, Т. Вобраз русалкi ў вершах Янкi Купалы / Таццяна Балдышэуская // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 37–38. – Бiблiягр.: с. 38 (8 назв.).
 16. Балдышэўская, Т. І. Фальклорна–міфалагічны каларыт паэмы Янкі Купалы "Сон на кургане" : вобраз русалкі / Т. І. Балдышэўская // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – № 7. – С. 10–13. – Бібліягр.: с. 13 (11 назв.).
 17. Балоцька, А. К. "Без іх имёнаў я Беларусь не ўяўляю"[Тэкст] : літаратурны вечар–конкурс да 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (X–XI класы) / А. К. Балоцька // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 8. – С. 41–44.
 18. Балуева, Л. М. Крыжаванка "Жыццё і творчасць Янкі Купалы"[Тэкст] / Л. М. Балуева // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 7. – С. 53.
 19. Бандарык, А. Калі пытанне робіцца адказам? : на моўным матэрыяле п'ес Янкі Купалы / А. Бандарык // Роднае слова. – 2010. – № 12 – С. 38–41. – Бібліягр.: с. 41 (6 назв.).
 20. Бандарэнка, К. Купалаускія вобразы на балетнай сцэне : балет Яугена Глебава "Выбраннiца" / К. Бандарэнка // Роднае слова. – 1999. – № 1. – С. 139–142.
 21. Бармоціна, А. Уплыў драматургіі Янкі Купалы на развіццё беларускай гістарычнай драмы ў ХХ ст. / А. Бармоціна
 22. // Роднае слова. – 2013. – N 3. – С. 15–17. – Бібліягр.: с. 17 (15 назв.).
 23. Бароўка, В. Ю. Мастацкае народазнаўства ў лірыцы : на матэрыяле вершаў Янкі Купалы і Яна Райніса / В. Ю. Бароўка // Искусство и культура. – 2012. – № 1 (5). – С. 82–86. – Бібліягр.: с. 86 (10 назв.).
 24. Бароўская, І. "Паляці, мая мысль, лётам сокала..." : Янка Купала і нацыянальная песенная лірыка / Ірына Бароўская
 25. // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 88–90. – Бібліягр.: с. 90 (3 назв.).
 26. Бароўскі, Б. Генадзь Каханоўскі пра Янку Купалу / Б. Бароўскі // Краязнаўчая газета. – 2012. – 26 ліп. (№ 26). – .С. 4.
 27. Барысенка, В. У. Раство Хрыстова як асноўная ідэя паэмы Янкі Купалы "На куццю" / В. У. Барысенка // Вестник МГЛУ. Сер.1, Филология. – 2006. – № 2 (22). – С. 208–212. – Бібліягр.: с. 212 (3 назв.).
 28. Белавус, Н. Купалаў ідэал паэтаў ў вершах–прысвячэннях / Н. Белавус // Роднае слова. – 2015. – № 7. – С. 3–6. – Библиогр.: с. 6 (4 назв.).
 29. Бельскi, А. "Быць чалавекам..." : станауленне iдэi гуманiзму у беларускай паэзii канца XIX – пачатку XX ст. на матэрыяле твораў Янкi Купалы / Алесь Бельскi // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 34–37. – Бiблiягр.: с. 37 (7 назв.).
 30. Бельскі, А. І. Тэма будучыні Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы[Тэкст] : (матэрыял да вывучэння творчасці паэта ў IX класе) / А. І. Бельскі
 31. // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 12. – С. 53–57. – Бібліягр.: с. 57 (5 назв.).
 32. Бобрык, Ж. Песняры народнай душы : творчая майстэрня / Ж. Бобрык, Н. Віршыч, А.Пашкоўская // Роднае слова. – 2014. – № 8. – С. 50–54.
 33. Босава, А. Пад'есці па–Купалаўску! / А. Босава // Маладосць. – 2011. – № 11. – С. 69–71.
 34. Булаўкіна, І. У. Пад знакам трох юбілеяў[Тэкст] / І. У. Булаўкіна // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 1. – С. 3–5.
 35. Бурбоўская, А. Акопы – творчая калыска Янкі Купалы / А.Бурбоўская // Полымя. – 2008. – № 12. – С. 193–197.
 36. Бурбоўская, А. Нам засталася спадчына... Асоба Янкі Купалы па ўспамінах Яўгена Хлябцэвіча / А. Бурбоўская // Полымя. – 2009. – № 7. – С. 146–173.
 37. Бурбоўская, А. Янка Купала і Масква / А. Бурбоўская // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 76–77.
 38. Бурдзялева, І. А. Гістарыічны шлях Беларусі і сімволіка трыадзінства ў паэзіі Янкі Купалы / І. А. Бурдзялева // Вестник МГЛУ. Сер.1, Филология. – 2008. – № 1 (32). – С. 179–186. – Бібліягр.: с. 186 (5 назв.).
 39. Бутэвіч, А. У храме Купалавага слова : развагі перад днём нараджэння песняра / А. Бутэвіч // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С. 17–19.
 40. Бўйноўская, В. "Слова пра паход Ігаравы" ў паэтычным перакладзе Янкі Купалы / В. Буйноўская // Роднае слова. – 2017. – № 3. – С. 7–10. – Библиогр.: с. 10 (22 назв.).
 41. Ваданосава, Ф. "Мне сняцца сны аб Беларусі..." : таямніца смерці Янкі Купалы / Ф. Ваданосава // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 84–87. – Бібліягр.: с. 87 (12 назв.).
 42. Ваданосава, Ф. Янка Купала і кніга / Ф. Ваданосава // Роднае слова. – 2012. – N 7. – С. 80–83. – Бібліягр.: с. 83 (13 назв.).
 43. Ваданосава, Ф. Няспыннае жыццёвае гарэнне : да 120–годдзя Уладзіславы Луцэвіч / Ф. Ваданосава // Роднае слова. – 2011. – N 12. – С. 77–79. – Бібліягр.: с. 79 (8 назв.). – 4 іл.
 44. Ваданосава, Ф. Пра што расказалі аўтографы... : да 70–годдзя заснавання Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы / Ф. Ваданосава
 45. // Роднае слова. – 2014. – № 7. – С. 68–70. – 3 іл.
 46. Вальчук, А. В. Біблейскія матывы ў творчасці Янкі Купалы / А. В. Вальчук // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2002. – № 4. – С. 79–83.
 47. Вальчук, А. В. Біблія і беларуская літаратура эпохі Сярэднявечча ў кантэксце мастацкай творчасці Янкі Купалы / А. В. Вальчук // Веснік Брэсцкага універсітэта. – 2002. – № 5. – С. 27–31.
 48. Вальчук, А. В. Станаўленне светапогляду ранняга Янкі Купалы / А. В. Вальчук // Роднае слова. – 2003. – № 8. – С. 103–105.
 49. Вальчук, А. В. Янка Купала і духоўна–рэлігійнае адраджэнне Беларусі / А. В. Вальчук // Беларуская мова і літаратура. – 2005. – № 7. – С. 47–51.
 50. Вальчук, А. В. Янка Купала і хрысціянства ў Беларусі / А. В. Вальчук // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2004. – № 2. – С. 95–97.
 51. Вальчук, А. В.Тэма бібліейскага шляху ў паэтычным асэнсаванні Янкі Купалы / А. В. Вальчук // Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. філалагічных навук. – 2006. – № 1 (4). – С. 37–40. – Бібліягр.: с. 39–40 (9 назв.).
 52. Варонава, Г. "У пошуках папараць–кветкі" : інтэрактыўная гульня ў літаратуррным музеі / Г. Варонава // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 82.
 53. Варонава, Г. Ю. Свет Янкі Купалы[Текст] : да 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / Г. Ю. Варонава // Пачатковая школа. – 2012. – № 6. – С. 41.
 54. Васіленка, Н. Сімволіка вобразаў у драме "Раскіданае гняздо" Янкі Купалы : урок беларускай літаратуры (IX клас) / Н. Васіленгка
 55. // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 50–52.
 56. Васковіч, Ж. Л. Жыццё дзеля Беларусі[Тэкст] : (урок у IX класе, прысвечаны 135–годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) / Ж. Л. Васковіч // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 5. – С. 29–35. – іл.
 57. Васючэнка, П. В. Мастацкія адкрыцці ў кантэксце сусветнай літаратуры / П. В. Васючэнка // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. – 2006. – № 7. – С. 134–137. – Бібліягр.: с. 137 (6 назв.).
 58. Виольева, Л. Купальский сказ / Л. Виольева // Наука и религия. – 2008. – № 6. – С. 17–20.
 59. Вікторчык, Н. С. Купала і Колас – наш гонар, сумленне і слава[Тэкст] : літаратурна–музычная кампазіцыя для вучняў VI–IX класаў / Н. С. Вікторчык // Беларуская мова і літаратура. – 2011. – N 8. – С. 55–60.
 60. Вольскi, А. Не можа Беларусь без Купалы... / А. Вольскі // Пачатковая школа. – 2000. – № 2.–С. 30–32.
 61. Вострыкава, А. Янка Купала ў чэшскай культурнай прасторы / А. Вострыкава // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 13–14.
 62. Вострыкава, А. Славацкі "дзённік" Янкі Купалы / А. Вострыкава // Роднае слова. – 2013. – N 1. – С. 30. – Рэц. на кн. : Трус, М. Янка Купала ў Славакіі / М. Трус. – Мiнск : Роднае слова, 2012. – 176 с.
 63. Галай, В.Словы нямецкага паходжання ў творах Янкі Купалы / В. Галай // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 40–42. – Бібліягр.: с. 42 (2 назв.).
 64. Галоўка, С. Любімы горад песняра[Текст] : Барысаўшчына ў жыцці і творчасці Янкі Купалы / С. Галоўка // Беларуская думка. – 2017. – № 7. – С. 38–45. – Библиогр.: с. 45 (17 назв.). – 6 ил.
 65. Гапоненка, І. Асаблівасці аўтарскага лексікону Янкі Купалы і Якуба Коласа : пазаслоўнікавая лексіка ў творах пачатку ХХ ст. / Я. Гапоненка // Роднае слова. – 2012. – N 2. – С. 36–39. – Бібліягр.: с. 39 (7 назв.).
 66. Гарадніцкі, Я. А. Хранатоп у мастацкім свеце Янкі Купалы / Я. А. Гарадніцкі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2004. – № 2. – С. 102–106.
 67. Гарадніцкі, Я. Польскамоўная творчасць Янкі Купалы ў беларускім літаратурным кантэксце / Яўген Гарадніцкі // Роднае слова. – 2008. – № 7. – С. 8–10. – Бiблiягр.: с. 10 (2 назв.).
 68. Гарадніцкі, Я. Тэксты жыцця, жыццё тэкстаў : нататкі крытыка / Я. Гарадніцкі // Полымя. – 2006. – № 12. – C. 165–186.
 69. Гарадніцкі, Я. аэтыка Янкі Купалы: гарманізацыя стыхійнага / Я. Гарадніцкі / Полымя. – 2012. – № 5. – С. 107–115. – Библиогр.: с. 114–115 (5 назв.).
 70. Гарбуноў, Ц. “Светач” Купалы / Ц. Гарбуноў // Краязнаўчая газета. – 2012. – 31мая (№ 20). – С. 4.
 71. Гатальскі, І. Ад Мінска па Даўгінаўскім тракце / Ігар Гатальскі // Полымя. – 2007. – № 5. – C. 170–196.
 72. Гаўрусёва, Н. С. аклон Вам, песняры!.[Тэкст] : літаратурная гасцёўня, прысвечаная135–годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (IX – XI класы) / Н. С. Гаўрусёва / Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 5. – С. 59–62. – Бібліягр.: с. 62 (4 назв.).
 73. Гаўрыленка, А. В. упалаўскі баль[Тэкст] : (для вучняў IX – XI класаў) / А. В. Гаўрыленка // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 6. – С. 54–57. – Бібліягр.: с. 57 (4 назв.).
 74. Гніламедаў, У. Ен адкрыў Беларусь : пра Янку Купалу / У. Гнiламедаў // Роднае слова. – 2002. – № 7. – С. 3–7.
 75. Гніламёдаў, У. Янка Купала : вястун нацыянальнай ідэі : выступленне на вечарыне ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы, прысвечанай 125–годдзю з дня нараджэння паэта / У. Гніламёдаў // Роднае слова. – 2007. – № 12 – С. 18–20.
 76. Голуб, Т. Янка Купала и Якуб Колас : некоторые итоги текстологической работы / Т. Голуб // Неман. – 2007. – № 3. – C. 173–178.
 77. Гоўзіч, І. Насустрач святлу : праблема прасвятлення народа ў творчасці Янкі Купалы і Янкі Сіпакова / І. Гоўзіч // Роднае слова. – 2003. – № 7.–С. 17–21.
 78. Грамыка, Л. З вышыні тэатральнага жанру / Людміла Грамыка // Мастацтва. – 2006. – № 4. – С. 56–57.
 79. Грамыка, Л. Зімовыя згадкі / Л. Грамыка // Мастацтва. – 2008. – № 2. – С. 32. – 3 фат.
 80. Грынкевіч, М. Вобраз Бандароўны як увасабленне знешняй і ўнутранай прыгажосці : урок беларускай літаратуры (IX клас) / М. Грынкевіч, І. Ліс // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 54–55.
 81. Гунько, Г. "І сёння з намі Колас і Купала..." : пазакласнае мерапрыемства / Г. Гунько, Г. Алесавец // Роднае слова. – 2012. – N 10. – С. 76–78.
 82. Да калыскі Купалы : "круглы стол" часопіса "Полымя" ў Вязынцы // Полымя. – 2007. – № 7. – C. 92–108.
 83. Дзейка, А. І. Паэма Янкі Купалы "Курган". Вобразы гусляра і князя[Тэкст] : (VII клас) / А. І. Дзейка // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 9. – С. 23–29.
 84. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы запрашае на экскурсіі школьнікаў і педагогаў // Адукацыя і выхаванне. – 2007. – № 6. – С. 75–76.
 85. Ермашкевіч, Б. Дарога да Янкі Купалы : верш / Б. Ермашкевіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 93.
 86. Есіс, Я. Паэма "Курган" Янкі Купалы : літаратурны зрэз (VII клас) / Я. Есіс // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 60.
 87. Еўменава, Л. Кніга "Избранные стихи" Янкі Купалы з дарчым надпісам аўтара лётчыку Аляксею Грацыянскаму / Л. Еўменава // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 72–73. – 4 іл.
 88. Ждановіч, І. Не перасыхае Купалава крыніца / І. Ждановіч // Беларусь. – 2012. – № 8. – С. 34–37.
 89. Жогла, Н. "Я адплаціў народу, чым моц мая магла" / Н. Жогла // Мастацтва. – 2007. – № 11. – С. 17–19.
 90. Журавлев, В. Молодость голоса пушкинской и национальной литературной традиции / Василь Журавлев ; пер. с бел. Валентина Борисевича // Неман. – 2007. – № 12. – C. 154–160.
 91. Жураўлёў, В. Гуманістычная ідэя як матыў учынку чалавека на вайне : на прыкладах твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы / Васіль Жураўлёў // Роднае слова. – 2006. – № 5. – С. 8–11.
 92. Жыліч, Н. А. Творчы праект "Янка Купала – песняр Беларусі" / Н. А. Жыліч // Пачатковая школа. – 2007. – № 5. – С. 22–24.
 93. Жыццёвы партрэт класікаў[Текст] // Беларуская думка. – 2013. – № 11. – С. 33. – Рец. на кн.: Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы: у 2 кн. – Кн. 1: 1909–1939/ укл.: В. Дз. Селяменеў, В. У Скалабан; рэдкал.: М. І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш]. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2010. – 320 с.; Рец. на кн.: Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы: у 2 кн. – Кн. 2: 1939–2009. – Ч. 1 / укл.: В. Дз. Селяменеў, В. У Скалабан; рэдкал.: М. І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш]. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011. – 384 с. ; Рец. на кн.: Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы: у 2 кн. – Кн. 2: 1939–2009. – Ч. 2 / укл.: В. Дз. Селяменеў, В. У Скалабан; рэдкал.: М. І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш]. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2012. – 336 с.
 94. Запартыка, Г. Да гісторыі выдання "першай рускай кніжкі" Янкі Купалы: расказваюць архіўныя дакументы / Г. Запартыка // Архівы і справаводства = Архивы и делопроизводство. – 2012. – N 5. – С. 99–108.
 95. Запартыка, Г. З гісторыі архіва Янкі Купалы / Г. Запартыка // Роднае слова. – 1999. – № 11. – С. 208–212.
 96. Захарэвіч, І. І. Сучаснае прачытанне пейзажнай лірыкі Янкі Купалы вачыма настаўніка–дэфектолага[Текст] / І. І. Захарэвіч
 97. // Спецыяльная адукацыя. – 2017. – № 3. – С. 41–46. – Бібліягр.: с. 46 (7 назв.).
 98. Заяц, Т. У. Паэт з сузор'я Купалы і Коласа[Тэкст] : літаратурная вечарына, прысвечаная 100–годдзю з дня нараджэння Максіма Танка (X–XI класы). / Т. У. Заяц // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 8. – С. 51–57.
 99. Зэкаў, А. Тут – дыханне Купалы / Анатоль Зэкаў // Полымя. – 2007. – № 7. – C. 109–118.
 100. Івашкевіч, Я. А. "Купала і Колас, вы нас гадавалі..." : сцэнар радыёгазеты / Я. А. Івашкевіч // Беларуская мова і літаратура. – 2006. – № 12. – С. 60–61.
 101. Івашын, В. Палымяны вяшчальнік свабоды : ідэя волi ў творчасцi Янкi Купалы / В. Івашын // Роднае слова. – 1999. – № 11. – С. 40–47.
 102. Івашын, В. У. Асветніцкія ідэі ў творчасці Янкі Купалы / В. У. Івашын // Адукацыя і выхаванне. – 2002. – № 6. – С. 50–52.
 103. Івашын, В. У.Маральна–эстэтычнае выхаванне ў сістэме літаратурнай адукацыі / В. У. Івашын // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – № 1. – С. 3–6. – Бібліягр.: с. 6 (4 назв.).
 104. Івашын, В. Філасофская лірыка Янкі Купалы / В. Iвашын // Роднае слова. – 2003. – № 5. – С. 13–15.
 105. Кабржыцкая, Т. Драматургічны геній Янкі Купалы / Т. Кабржыцкая // Полымя. – 2001. – № 11. –С. 166–180.
 106. Кавалёў В. З Новым годам, класікі! / Віктар Кавалёў // Маладосць. – 2011. – № 12. – С. 102–106.
 107. Казачонак, В. Завершана праца над унікальным зборнікам дакументаў і матэрыялаў / В. Казачонак, М. Тумаш // Архівы і справаводства = Архивы и делопроизводство. – 2012. – N 6. – С. 130–131.
 108. Казбярук, У. Вытокі і магія паэтычнага слова : верш Янкi Купалы "Мая навука" / У. Казбярук // Роднае слова. – 1998. – № 8. – С. 16–22.
 109. Казлова, В. У агні Вялікай Айчыннай / Вольга Казлова // Полымя. – 2007. – № 7. – C. 119–140.
 110. Казлоўская, М. М. Універсальнае ў драматычным канфлікце п'есы Янкі Купалы "Раскіданае гняздо" / М. М. Казлоўская // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2006. – № 3. – С. 10–14. – Бібліягр.: с. 14.
 111. Камароўская, З. Купала ідзе да Коласа / З. Камароўская – Л і М. – 2012. – 10 жн. (№ 32.) – С. 1.
 112. Камейша, К. Беларускай песні уладар / К. Камейша // Маладосць. – 1997. – № 7 .– С. 208–216.
 113. Камейша, К. В. Яркай мовай дакумента / К. В. Камейша // Полымя. – 2010. – № 12. – С. 155–160.
 114. Кампанеец, С. Ю. Янка Купала. Верш "Спадчына"[Тэкст] : (урок у VIII класе) / С. Ю. Кампанеец // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 7. – С. 16–19. – табл.
 115. Канановіч, М. “Па слядах Купалы і Коласа” прайшоў Сяргей Чыгрын / М. Канановіч // Краязнаўчая газеты. – 2012. – 17 мая (№ 18). – С. 4.
 116. Караткевіч, У. Пакуль сэрца б’ецца / У. Караткевіч // Краязнаўчая газета. – 2012. – 26 крас. (№ 16) – С. 4.
 117. Карлюкевiч, А. Думны настаунiк Купалы / А. Карлюкевiч // Маладосць. – 2010. – № 1. – С. 130–134. – 7 iл.
 118. Карлюкевіч, В. Першае знаёмства з беларускай літаратурай ў Кітаі – "Жалейка" Янкі Купалы / В. Карлюкевіч // Полымя. – 2015. – № 5. – С. 146–150. – Библиогр.: с. 155 (4 назв.).
 119. Карнейчык, Г. "...Узрошчаны над Гайнай" / Г. Карнейчык // Полымя. – 2012. – № 7. – С. 181–191.
 120. Касцюк, М. Янка Купала – наш гонар і боль...[Текст] / М. Касцюк // Беларуская думка. – 2012. – № 7. – С. 44–45.
 121. Кекелева, Т. Да гісторыі пастаноўкі "Паўлінкі" Янкі Купалы ў рэжысуры Льва Літвінава / Т. Кекелева // Архівы і справаводства = Архивы и делопроизводство . – 2014. – № 3. – С. 99–106. – 3 дак.
 122. Кендыш, Н. А. Парк Янкі Купалы запрашае ў госці...[Тэкст] : (праект для вучняў VII–VIII класаў) / Н. А. Кендыш // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 6. – С. 59–64.
 123. Кенька, М. П. Купалаўскімі мясцінамі / М. П. Кенька // Пачатковая школа. – 2007. – № 5. – С. 33.
 124. Кенька, М. Сталi скульптурамi i набылi абрысы / Мiхась Кенька // Маладосць. – 2010. – № 9. – С. 110–120. – 6 фот.
 125. Кілбас, Я. І. Янка Купала і Якуб Колас: дыдактычны матэрыял да ўрокаў беларускай мовы і літаратуры[Тэкст] / Я. І. Кілбас // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 11. – С. 44–48.
 126. Клімава, Н. Т. Дзве зоркі беларускай культуры[Тэкст] : інтэлектуальная гульня па творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа для вучняў 9–10 класаў / Н. Т. Клімава // Народная асвета. – 2012. – № 10. – С. 83–84.
 127. Клімава, Н. Т. Разумнікі і разумніцы[Тэкст] / Н. Т. Клімава // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 5. – С. 60–63.
 128. Клімуць, Я. Перапіска Якуба Коласа з Петрусём Броўкам і Пятром Глебкам часу вайны / Я. Клімуць // Краязнаўчая газета. – 2012. – 21 чэрв. (№ 23). – С. 4.
 129. Клябанаў, Дз. "І сняцца сны аб Беларусі ..." : літаратурна–музычная кампазіцыя, прысвечаная Янку Купалу / Д. Клябанаў, В. Скіба // Роднае слова. – 2007. – № 12. – С. 60–61.
 130. Команава, Т. Кананізацыя Купалы. На прэм'еру – у РТБД / Т. Команава // Мастацтва. – 2012. – N 3. – C. 10–11.
 131. Команава, Т.Сны наяве / Т. Команава // Мастацтва. – 2007. – № 10. – С. 10–11.
 132. Конан, У. "Беларусь мая старонка, дык люблю ж яе" : цыклiчная структура лiрыкi Янкi Купалы // Роднае слова. – 1997. – №7. – С. 21–31.
 133. Конан, У. Парок нацыянальнага адраджэння : творчасць Янкi Купалы ў кантэксце хрысцiянскай культуры / У. Конан // Полымя. – 2002. – №7/8. – С. 215–236.
 134. Конан, У. Прарок у вобразе музыкі : арфiчныя матывы ў творчасцi Янкi Купалы / Уладзімір Конан // Роднае слова. – 2005. – № 7. – С. 24–27.
 135. Конан, У.Вобразы і матывы роднай зямлі ў паэзіі Янкі Купалы // Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2009. – № 3. – С. 79–82.
 136. Крэпак, Б. Паркі Песняра : чатыры іпастасі паэта разцом Анікейчыка / Б. Крэпак. – Культура. – 2012. – 7 ліп. (№ 27). – .С. 10.
 137. Куварина, Т. Янка Купала в творчестве скульптора Аникейчика : история одной фотографии / Т. Куварина // Неман. – 2012. – № 7. – С. 220–221. – 1 фот.
 138. Курочкин, В. Люди и книги[Текст] / В. Курочкин // Планета. – 2012. – № 9 (89). – С. 61–67. – фот.
 139. Кушнир, А. В. Произведения национальной драматургии: : своеобразие музыкально–драматических и экранных версий [на примере пьес Я. Купалы "Павлинка" и В. Вольского "Нестерка"] / А. В. Кушнир // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. – N 4 (34). – С. 33–38. – Библиогр.: С. 38 (4 назв.). – Продолж. Начало в N 3.
 140. Лiпскi, У. З кнiгi "Янкаў вянок" / У. Лiпскi // Роднае слова. – 2010. – № 5. – С. 17.
 141. Лапіцкая, Л. Купала, Купаліш, Купальскі ... : найменні купальскага свята ў гаворках і вытворныя да іх / Лідзія Лапіцкая // Роднае слова. – 2006. – № 6. – С. 43–44.
 142. Лапіцкая, Т. Паэма "Бандароўна" Янкі Купалы: сюжэт, героі : урок беларускай літаратуры (IX клас) / Т. Лапіцкая // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 53.
 143. Лапіцкая, Т. В. Паэма Янкі Купалы "Бандароўна" : IX клас / Т. В. Лапіцкая // Беларуская мова і літаратура. – 2010. – № 1. – С. 46–48.
 144. Лепешаў, I. Я. П'еса Янкі Купалы "Тутэйшыя" : рэальна–гiстарычны каментарый / І. Я. Лепешаў // Беларуская мова і літаратура. – 2001. – № 1. – С. 107–121.
 145. Лепешаў, І. "Не плюй у карыцца..." : нататкі пра адзін верш Я. Купалы / І. Я. Лепешаў // Дзеяслоў. – 2010. – № 5 (48). – С. 314–319.
 146. Літвін, М. Акно, праз якое Купала глядзеў на свет = Купала : інсцэніроўка паводле ўрыўкаў раман–эсэ "Як агонь, як вада" Алега Лойкі / М. Літвін // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 61–65.
 147. Лук'яненка, Н. У. Праз вайну, праз памяць, праз лёсы... : XI клас / Н. Лук'яненка, М. Ф. Вiкторчык // Беларускі гістарычны часопіс . – 2010. – N 1. – С. 57–62. – Библиогр.: с. 62. – 2 фот.
 148. Лысенка, З. Памятка дзен : паэтычны шэдэўр ў сучасным музычным прачытанні / З. Лысенка // Беларуская думка. – 2010. – № 12. – С. 94–97. – 3 фот.
 149. Лявонава, Е. Нацыянальнае i агульначалавечае ў вершы "Паязджане" Янкi Купалы / Е. Лявонава // Роднае слова. – 2010. – № 1. – С. 3–6. – Бiблiягр.: с. 6 (9 назв.).
 150. Лявонава, Е. "Яны аднаго прызвання"[Текст] : творчая спадчына Якуба Коласа і Янкі Купалы ў прачытанні Алеся Разанава / Е. Лявонава
 151. // Дзеяслоў. – 2014. – № 4. – С. 270–277. – Бібліягр.: с. 277 (6 назв.).
 152. Лясун, Л.  Мастацкая літаратура і гісторыя : метадычныя падыходы да вывучэння твораў на гістарычную тэму (вобраз Янкі Купалы ў вершах беларускіх паэтаў) / Л. Лясун // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 31–32.
 153. Ляушун, Л. "Свевая славы оба полы сего времени..." : "Слова пра паход Iгара..." у творчасцi Янкi Купалы / Л. Ляушун // Беларуская думка. – 2008. – № 6. – С. 98–103. – Библиогр.: с. 103.
 154. Ляшковіч, А. Каталог "Аўтографы першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы" / А. Ляшковіч, А. Дражына // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 74–75. – 2 іл.
 155. Ляшковіч, А. Канцэпцыя новай экспазіцыі Дзяржаўнага літаратурнага музей Янкі Купалы / А. Ляшковіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 76–79. – Бібліягр.: с. 79 (7 назв.).
 156. Ляшковіч, А. Імя Купалы на карце свету / А. Ляшковіч // ЛіМ. – 2012. – 18 мая (№ 20). – С. 4.
 157. Ляшковіч, А. Р. Скарбніца Купалавай спадчыны : [интервью] / А. Ляшковіч ; размаўляў С. Галоўка // Беларуская думка. – 2012. – № 6. – С. 50–56. – 8 фот.
 158. Ляшчынская, В. Ключавы канцэпт культурна–нацыянальнага светапогляду праз фразеалагізмы з твораў Янкі Купалы / Вольга Ляшчынская
 159. // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 37–39. – Бібліягр.: с. 39 (6 назв.).
 160. Ляшчынская, В. А. Аб ролі Янкі Купалы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / В. А. Ляшчынская // Беларуская мова і літаратура. – 2003. – № 6. – С. 117–122.
 161. Ляшчынская, В. А. Асаблiвасцi паэтычнай мовы Янкi Купалы / В. А. Ляшчынская // Весцi НАН Беларусi. Сер. гуманiтарных навук. – 2004. – № 3. – С. 106–109.
 162. Ляшчынская, В. А. Гукавая арганізацыя паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Веснік Магілеўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 1 (17). – С. 73–83.
 163. Ляшчынская, В. А. Капулятывы–фразеалагізмы ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. – 2004. – № 1(31). – С. 71–74.
 164. Ляшчынская, В. А. Паранімічная атракцыя ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер.4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 45–48.
 165. Ляшчынская, В. А. Сіметрыя ў паэзіі Янкі Купалы : структурныя віды і функцыі / В. А. Ляшчынская // Весцi НАН Беларусi. Сер. гуманiтарных навук. – 2007. – № 2. – С. 115–119. – Бібліягр.: с. 117 (6 назв.).
 166. Ляшчынская, В. А. Сінтаксічныя сродкі вуснага маўлення ў паэтычных творах Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2003. – № 4. – С. 108 –116.
 167. Ляшчынская, В. А. Онімныя и апелятыўныя назвы асоб як сродкі вобразнасці ў паэме "Бандароўна" Янкі Купала[Текст] / В. А. Ляшчынская
 168. // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Сер. Гуманитарные науки. – 2014. – № 1. – С. 99–102. – Бібліягр.: с. 102 (8 назв.).
 169. Ляшчынская, В. Антрапанімічная лексіка ў паэзіі Янкі Купалы : імены рэальных гiстарычных асоб / В. Ляшчынская // Роднае слова. – 2002. – № 10 .– С. 24–26.
 170. Ляшчынская, В.А. Паўтор у паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2003. – № 3. – С. 108–112.
 171. Ляшчынская, Н. Наш славуты зямляк[Текст] : канспект заняткаў у старэйшай групе / Н. Ляшчынская
 172. // Пралеска. – 2012. – № 5. – С. 17.
 173. Максимович, В. Путь согласия, гармонии и правды / В. Максимович // Наш современник. – 2007. – № 12. – С. 261–266
 174. Максімовіч, В. Літаратурная класіка як неад'емны складнік нацыянальнай духоўнай традыцыі : на прыкладзе творчасці Янкі Купалы і Максіма Багдановіча / В. Максімовіч // Роднае слова. – 2012. – N 3. – С. 19–23. – Бібліягр.: с. 23 (4 назв.).
 175. Жизнь и творчество белорусских писателей Янки Купалы и Максима Богдановича.
 176. Максімовіч, В. А. Полісемантызм купалаўскай міфалагічнай вобразнасці / В. А. Максімовіч // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1997. – № 1.– С. 3–8.
 177. Максімовіч, В. Метамарфозы жыцця : "метафарычная міфатворчасць" Я. Купалы / В. Максімовіч // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – № 1. – С. 121–128.
 178. Максімовіч, В. Па шляху нацыятворчасці : да 125–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / В. Максімовіч // Беларуская думка. – 2007. – № 6. – С. 58–66. – Бібліягр.: с. 66. – іл.: 2 фот.
 179. Максімовіч, В. Праблема нацыянальнай ідэнтыфікацыі ў паэзіі Янкі Купалы пачатку XX ст. / В. Максімовіч // Роднае слова. – 2007. – № 8. – С. 6–7.
 180. Максімовіч, В. Класіка і сучаснасць / В. Максімовіч // Полымя. – 2007. – № 4. – С. 182–193.
 181. Максімовіч, В. Волаты духу нацыі / В. Максімовіч // Полымя. – 2012. – № 7. – С. 126–139. – Библиогр.: с. 138–139 (18 назв.).
 182. Максімовіч, В. Па шляху цывілізацыйнага дыялогу : феномен творчасці ў кантэксце станаўлення інтэлектуальнай культуры / В. Максімовіч // Полымя. – 2015. – № 2. – С. 134–141. – Библиогр.: с. 141 (4 назв.).
 183. Мантур, А. Лексічна–стылістычныя мадыфікацыі індывідуальна–аўтарскіх неалагізмаў : на матэрыяле рускамоўных перакладаў беларускай паэзіі / А. Мантур // Роднае слова. – 2017. – № 3. – С. 36–39. – Библиогр.: с. 39 (16 назв.).
 184. Маруга, С. Прыйшоў да Коласа Купала / С. Маруга // Веснік адукацыі. – 2007. – № 11. – С. 70–72.
 185. Марціновіч Д. Тры юбілеі Купалы / Д. Марціновіч – ЛіМ. – 22 чэрв. (№ 25). – С. 1.
 186. Медзвядзёва, М. Янка Купала. Дыялог з ХХІ стагоддзем / М. Медзвядзёва // Краязнаўчая газета. – 2012. – 5 ліп. (№ 25). – С. 4.
 187. Мельнік, М. Янка Купала на Гродзеншчыне / Міхась Мельнік // Роднае слова. – 2007. – № 6. – С. 74–78.
 188. Метадычныя рэкамендацыі па святкаванні 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа[Тэкст] // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 6. – С. 3–6. – Бібліягр.: с. 6 (24 назв.).
 189. Міцкевіч, В. Першая сустрэча Янкі Купалы і Якуба Коласа / В. Мiцкевiч // Роднае слова. – 2002. – № 8. – С. 98–99.
 190. Мішчанчук, М. І. Вобраз–канцэпт беларуса ў купалаўскай творчасці / М. І. Мішчанчук // Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. філалагічных навук. – 2006. – № 3 (6). – С. 12–18. – Бібліягр.: с. 18 (5 назв.).
 191. Мушынскi, М. Актуальнасць класiкi : поўны збор твораў Янкi Купалы ў сенняшняй сацыякультурнай сiтуацыi / М. Мушынскi // Беларуская думка. – 2005. – № 1. – С. 160–169.
 192. Мы все – дети Купалы..." : наша анкета / Микола Микулич [и др.] ; пер. с белорус. Т. Дерех // Неман. – 2012. – № 7. – С. 201–217. – 12 фот.
 193. Мятліцкая, Г. "За свабоду сваю ўсёй душой пастаю..." : формы бінарнай апазіцыі воля – няволя і шчасце – няшчасце ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы / Г. Мятліцкая // Роднае слова. – 2006. – № 7. – С. 12–13.
 194. Мятліцкая, Г. "Каб чалавек ды мог скрыціся ад сваёй долі навекі..." : формы бінарнай апазіцыі "доля – нядоля" ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы / Г. Мятліцкая // Роднае слова. – 2006. – № 2. – С. 14–15.
 195. Мятліцкая, Г. "Сваіх дум, сэрца запытай..." : формы бінарнай апазіцыі праўда – няпраўда ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы / Г. Мятліцкая // Роднае слова. – 2006. – № 11. – С. 28–29.
 196. Мятліцкая, Г. М. Сацыяльная і міфалагічная семантыка вобразаў у нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы / Г. М. Мятліцкая // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 19–23. – Бібліягр.: с. 22–23 (12 назв.).
 197. Мятліцкая, Г. М. Сімвалічная функцыя міфалагічных персанажаў у паэзіі Янкі Купалы / Г. М. Мятліцкая // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер.4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2005. – № 3. – С. 13–18.
 198. Мятліцкая, Г. Міф і гісторыя ў паэзіі Янкі Купалы / Ганна Мятліцкая // Полымя. – 2006. – № 7. – С. 139–154.
 199. Мятліцкая, Г. Міфалагема сусветнага дрэва і сімволіка раслін у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г. Мятліцкая // Полымя. – 2007. – № 7. – C. 123–140. – Бібліягр.: с. 140.
 200. Мятліцкая, Г. Прасторавыя архетыпы як кампаненты мастацкага свету Янкі Купалы / Г. Мятліцкая // Полымя. – 2012. – № 6. – С. 140–155. – Библиогр.: с. 154–155 (23 назв.).
 201. На добрую памяць..."[Текст] : вобраз класіка беларускай літаратуры Я. Купалы ў фотаздымках // Беларуская думка. – 2017. – № 7. – С. 46–47. – 10 фот.
 202. Навумчык, М. І. Вывучэнне паэмы Янкі Купалы "Бандароўна"[Тэкст] : (тэставае заданне, XI клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 2. – С. 26–28.
 203. Навумчык, М. І. Вывучэнне паэмы Янкі Купалы "Магіла льва"[Тэкст] : (тэставае заданне, VIII клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 5. – С. 11–13.
 204. Навумчык, М. І. Вывучэнне п'есы Янкі Купалы "Раскіданае гняздо" [Тэкст] : (тэставае заданне, IX клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 7. – С. 43–45.
 205. Навумчык, М. І. Паэма Янкі Купалы "Курган" : (тэставае заданне, VII клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. – 2010. – N 8. – С. 16–18.
 206. Нам засталася спадчына : "круглы стол" у НАН Беларусі, прысвечаны 130–годдзю з дня нараджэння народнага песняра Янкі Купалы
 207. // Полымя. – 2012. – № 6. – С. 156–168.
 208. Несцяровіч, В. Б. Калыхала маці сына ў калысцы ў ліповай...: тэма дзяцiнства ў паэзii Янкi Купалы / В. Б. Несцяровiч // Пачатковая школа. – 2002. – № 7. – С. 21–24.
 209. Нуждзіна, Т. Купала. Народ. Песня / Т. Нуждзiна // Полымя. – 2002. – № 7/8. – С. 237–244.
 210. Нячай, В. Янка Купала на экране : кінадакумент і кінапаэзія / Вольга Нячай // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 62–68.
 211. Павільч, А. (доктар культуралогіі ; прафесар).
 212.    Міжкультурныя адрозненні ў бязмежжы культурнай разнастайнасці: тэарэтычныя меркаванні і жыццёвая праўда / Аляксандр Павільч
 213. // Роднае слова. – 2015. – № 7. – С. 81–84. – Библиогр.: с. 84 (10 назв.).
 214. В статье рассматриваются факторы, которые предопределяют межкультурные отличия.
 215. зпи
 216. Падаляк, Т. У. Традыцыі часу і час традыцый : Янка Купала і газета "Звязда" / Т. У. Падаляк // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 3. – C. 38–41. – Бібліягр.: с. 41.
 217. Паспелава, Н. В. "Адвечная песня" Янкi Купалы i "Жыцце чалавека" Леанiда Андрэева у кантэксце сiмвалiзму / Н. В. Паспелава // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. – 2007. – № 1. – С. 99–106. – Бібліягр.: с. 106 (25 назв.).
 218. Пасюта, А. В. "Курганы шмат чаго нам гавораць..."[Тэкст] : план–канспект урока па паэме Янкі Купалы "Курган" / А. В. Пасюта // Беларуская мова і літаратура. – 2011. – N 8. – С. 37–44.
 219. Паталкоу, Ю. Чытач – пасол святла : праблема "першааўтара" пры вывучэннi лiтаратуры / Ю. Паталкоў // Роднае слова. – 2009. – № 7. – С. 10–12. – Бiблiягр.: с. 12 (3 назв.).
 220. Петрашкевіч, М. Янка Купала і Якуб Колас : гульня для старшых класаў / М. Петрашкевіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 66–69.
 221. Петрушкевiч, А. Янка Купала ў культурным, лiтаратурным i навуковым жыццi Гароднi / А. Петрушкевiч // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 78–82. – Бiблiягр.: с. 82 (13 назв.).
 222. Петрушкевіч, А. Незвычайныя музы паэта. / А. Петрушкевіч // Краязнаўчая газета. – 2012. – 9 жн. (№ 30). – С. 4.
 223. Петрушкевіч, А. Пра місію песняра / А. Петрушкевіч // Краязнаўчая газета. – 2012. – 24 мая (№ 19). – С. 4.
 224. План мерапрымстваў у сістэме Міністэрства адукацыі па святкаванні 135–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа[Тэкст] // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 3. – С. 3–5. – табл.
 225. Праскаловіч, В. Культуратворчы падыход пры вывучэнні п'есы "Раскіданае гняздо" Янкі Купалы : метадычныя парады для IX класа / В. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 45–49. – Бібліягр.: с. 49 (3 назв.).
 226. Рагаўцоў, В. Фразеалагізмы як аснова стварэння камічнага эфекту : на матэрыяле п'ес Янкі Купалы / В. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 33–36. – Бібліягр.: с. 36 (12 назв.).
 227. Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п'есе Янкі Купалы "Паўлінка" / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – № 7. – С. 3–10. – Бібліягр.: с. 10 (4 назв.).
 228. Рагін, Я. Асаблівасці рэгіянальнага мецэнацтва / Я. Рагін //Культура. – 2012. – 7 ліп. (№ 27). – .С. 12.
 229. Рагін, Я. Простыя рэчы няпростага класіка / Я. Рагін // Культура. – 2012. – 7 ліп. (№ 27). – С. 14.
 230. Рагойша, В. Захавальніца шляхетнага духу беларушчыны : Жана Дапкюнас і Дзяржаўны Літаратурны музей Янкі Купалы / В. Рагойша // Роднае слова. – 2006. – № 3. – С. 102–104.
 231. Рагойша, В. П. "Беларусь на куце ў хаце сваёй села". Купалаўская канцэпцыя дзяржаўнай незалежнасці Беларусі / В. П. Рагойша // Полымя. – 2011. – № 7. – С. 144–148.
 232. Рагойша, В. П. Напісанае – застанецца / В. П. Рагойша // Полымя. – 2012. – № 7. – С. 140–151.
 233. Рагойша, В. Янка Купала / В. Рагойша // Роднае слова. – 2001. – №7. – С. 20–25.
 234. Рагойша, В. Зрением сердца / В. Рагойша // Неман. – 2012. – № 5. – С. 214–219.
 235. Рагойша, В. Первая из вершин / В. Рагойша ; пер. с белорус. Т. Кувариной // Неман. – 2012. – № 7. – С. 181–195. – Окончание. Начало : N 6.
 236. Рагойша, В. Янка Купала – лексікограф / В. Рагойша // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 21–25. – Бібліягр.: с. 25 (11 назв).
 237. Раманоўская, Я. "...Не забудзься ты матулі" : успаміны пра маці Янкі Купалы / Я. Раманоўская // Роднае слова. – 2006. – № 7. – С. 96–99.
 238. Раманоўская, Я. Акопы – творчая каляска Купалы / Я. Раманоўская // Маладосць. – 2010. – № 7. – С. 84–82.
 239. Раманоўская, Я. Жменька успамiнау пра роднае, блiзкае ... : [пра Янку Купалу] / Я. Раманоўская // Маладосць. – 2008. – № 8. – С. 103–116.
 240. Раманоўская, Я. Яны гадаваліся ў сям'і песняра : пляменнікі Янкі Купалы Уладзіслава і Уладзіслаў Раманоўскія / Я. Раманоўская // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 78–81.
 241. Рашчынскі, Дз. Персанальны аўтамабіль Янкі Купалы / Д. Рашчынскі / Дз. Рашчынскі // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 83.
 242. Романова, Е. Купаловский дом / Е. Романова // Армия. – 2014. – № 6. – С. 56–59.
 243. Сабалеўскі, А. Тэатральная біяграфія п'есы "Раскіданае гняздо" Янкі Купалы / А. Сабалеўскі // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 55–59.
 244. Саевіч, Н. Нам засталася спадчына... : з гісторыі стварэння калекцый музея Янкі Купалы / Н. Саевіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 70–71. – 2 іл.
 245. Саевіч, Н. З гісторыі музейнай калекцыі "Аўтографы Янкі Купалы" / Н. Саевіч // Роднае слова. – 2012. – N 7. – С. 84–85. – 2 іл.
 246. Саевіч, Н. Яшчэ адзін крок у справе каталагізацыі Купалаўскай спадчыны / Н. Саевіч // Роднае слова. – 2013. – N 7. – С. 87–88. – Рэц. на кн. : "Ты гэтых вачэй не забудзь...": фатаграфіі Янкі Купалы: каталог / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны літаратуры музей Янкі Купалы ; уклад. Н. В. Саевіч. – Мiнск, 2012. – 266 с.
 247. Саевіч, Н. "На добры ўспамін..." : да 125–годдзя з дня нараджэння Уладзіславы Францаўны Луцэвіч / Н. Саевіч, М. Плаўская // Роднае слова. – 2016. – № 11. – С. 81–84. – 3 фот.
 248. Саламаха, У. Да Купалы ў Вязынку / У.Саламаха // Маладосць. – 2002. – № 7–8. – С. 112–114.
 249. Саламевiч, А. Як сплятауся клубочак... : лёсы настаўнiкаў заходнебеларускай вёскi праз прызму часу : натхнёныя Купалам / Алена Саламевiч // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 83–90. – Бiблiягр.: с. 90 (15 назв.).
 250. Саламевіч, Я. Здарэнец : з псеўданімаў Янкі Купалы / Янка Саламевіч // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С. 25.
 251. Саламевіч, Я. Крыптанім Язэпа Дылы, прыпісаны Янку Купалу / Янка Саламевіч // Роднае слова. – 2007. – № 6. – С. 59–60.
 252. Саламевіч, Я. Пад жаночымі прозвішчамі : загадкі псеўданімаў / Янка Саламевіч // Роднае слова. – 2009. – № 6. – С. 34–36.
 253. Саламевіч, Я. Псеўданімы Янкі Купалы / Янка Саламевіч // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 49–51.
 254. Санюк, З. Рэлігійная амбівалентнасць у творчасці Янкі Купалы / З. Санюк // Роднае слова. – 2000. – № 11 .– С. 15–17.
 255. Санюк, З. Харызматычны статус творчасці Янкі Купалы / З. Санюк // Роднае слова. – 2000. – № 1.–С. 14–16.
 256. Сасімовіч, А. К. Янка Купала – драматург. Камедыя "Паўлінка" : (VIII клас) / А. К. Сасімовіч // Беларуская мова і літаратура. – 2011. – N 3. – С. 35–39. – Бібліягр.: с. 39 (6 назв.).
 257. Свірын, І. Terra incognita Я. К. : “Тулянні па свеце” як аснова турмаршруту / І. Свірын // Культура. – 2012. – 7 ліп. (№ 27). – С. 122.
 258. Святлоў, В. Патаемныя закуткі лёсу[Текст] / В. Святлоў // Беларусь. – 2012. – № 3. – С. 50–51.
 259. Семяняка, М. "Сінія, як вочкі, васількі–званочкі"[Текст] : канспект гульняў–заняткаў па выяўленчай дзейнасці / М. Семяняка // Пралеска. – 2012. – № 9. – С. 16–17.
 260. Сівец, Т. На ўспамін пра Купалле... : вершы / Т. Сівец // Маладосць. – 2012. – N 6. – С. 54–55.
 261. Сідарэнка, А. Што ў імені табе яго? : "Янка Купала" Віктара Аслюка і Вольгі Дашук / А. Сідарэнка // Мастацтва. – 2017. – №7. – С. 44–45. – фат.
 262. Скачкова, В. А. Прыметнікі памеру ў мове Янкі Купалы / В. А. Скачкова // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2000. – № 1. – С. 141–144.
 263. Содаль, У. "Явар" : з гісторыі аднаго верша Янкі Купалы / У. Содаль // Роднае слова. – 2009. – № 6. – С. 22.
 264. Содаль, У. З гісторыі "Жалейкі" : да 100–годдзя першай кнігі Я. Купалы / У. Содаль // Пачатковая школа. – 2008. – № 6. – С. 56–57.
 265. Содаль, У. Звяно творчага ланцужка : баравецкая рэчаіснасць і станаўленне Янкі Купалы як беларускага песняра / У. Содаль // Дзеяслоў. – 2012. – № 1(56). – С. 241–250.
 266. Содаль, У. Ім пачынаюцца паэтычныя анталогіі : успаміны сучаснікаў пра верш "А хто там ідзе?" Янкі Купалы / У. Содаль // Роднае слова. – 2007. – № 9. – С. 76–78.
 267. Содаль, У. Як на свет нарадзіўся Янка : вандроўкі па Вязынцы і яе наваколлі / У. Содаль, Ц. Чарнякевіч // Маладосць. – 2012. – N 6. – С. 84–89.
 268. Соколова, Ю. В. Лексико–грамматические трансформации при белорусско–английском поэтическом переводе. Перевод имен существительных[Текст] / Ю. В. Соколова // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2012. – № 3. – С. 33–36. – Библиогр.: с. 36.
 269. Сопікава, В. Янка Купала ў Полацку / В. Сопікава // Роднае слова. – 2013. – N 7. – С. 11–14. – 5 фот.
 270. Станкевiч, Р. Т. Янка Дзiмау – перакладчык Янкi Купалы / Р. Т. Станкевiч // Весцi НАН Беларусi. Сер. гуманiтарных навук. – 2006. – № 2. – С. 84–90. – Бібліягр.: с. 90 (14 назв.).
 271. Станкевіч, Р. "Адвечная песня" Янкі Купалы ў інтэрпрэтацыі Хрыста Папова / Роза Станкевіч // Роднае слова. – 2011. – № 7. – С. 9–12. – Бібліягр.: с. 12 (7 назв.).
 272. Станкевіч, Р. Паэзія Янкі Купалы ў перастварэннях Янкі Дзімава / Роза Станкевіч // Роднае слова. – 2006. – № 8. – С. 54–56.
 273. Станкевіч, Р. Пра неперакладальнае ў перакладзе : нацыянальныя рэаліі ў перастварэннях паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа на балгарскую мову / Роза Станкевіч // Роднае слова. – 2007. – № 11. – С. 17–19. – Бiблiягр.: с. 19 (7 назв.).
 274. Стрельцов, М. В начале всех начал : [Я. Купала, Я. Колос и белорусская литература] / М. Стрельцов // Всемирная литература. – 2002. – № 7/8 .– С. 183–189.
 275. Стрыбульская, Н. Міфалагічны кантэкст культуралагічнай сістэмы Купалаўскага мемарыяльнага запаведніка "Вязынка" / Н. Стрыбульская // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 80–81. – Бібліягр.: с. 81 (4 назв.).
 276. Студзенка, Т. Паэтычная спадчына Янкі Купалы ў святле біблейнай традыцыі прафетызму / Таццяна Студзенка // Полымя. – 2008. – № 7. – С. 139–145.
 277. Ступчык, Н. Ф. Падагульняльны ўрок па творчасці Янкі Купалы[Тэкст] : (IX клас) / Н. Ф. Ступчык // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 6. – С. 36–39. – мал.
 278. Суравец, І. А. Нашы песняры[Тэкст] : турнір знаўцаў, прысвечаны 130–годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа / І. А. Суравец // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 2. – С. 60–64.
 279. Сустрэча з кнігай[Текст] : канспект гульні–заняткаў па мастацка–творчым і эстэтычным развіцці дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту / Т. Цярэшчанка [і інш.] // Пралеска. – 2012. – № 10. – С. 38–39. – Бібліягр.: с. 39 (6 назв.).
 280. Сяржант, Л. В. Пошукі герояў драмы Янкі Купалы "Раскіданае гняздо" / Л. В. Сяржант // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – № 7. – С. 24–26.
 281. Тарасава, С. Конкурс "Вуснае выказванне" : рэкамендацыі па падрыхтоўцы / С. Тарасава // Роднае слова. – 2011. – N 1. – С. 75–79.
 282. Тарасюк Л. К. Мастацкія кірункі і плыні ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя / Л. К. Тарасюк // Беларуская мова і літаратура. – 2006. – № 7. – С. 29–38. – Бібліягр.: с. 38(7 назв.).
 283. Токар, В. Купалаўская тэксталогія: эвалюцыя збораў твораў / В. Токар, Н. Шышкіна // Роднае слова. – 2016. – № 10. – С. 15–20. – Библиогр.: с. 20 (14 назв.).
 284. Трафімчык, А. "Калісь мы ў Рыгу збожжа везлі, цяпер зямлі завеслі часць..." : польска–савецкі падзел Беларусі 1921 г. у вершах Янкі Купалы / А. Трафімчык // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 7–12. – Бібліягр.: с. 12 (13 назв.).
 285. Трафімчык, А. "Раз абсеклі Беларуса Маскалі ды Ляхі"[Текст] : падзел Беларусі 1921 г. у паэтычным асэнсаванні Янкі Купалы / А. Трафімчык // Дзеяслоў. – 2012. – № 2(57). – С. 275–294.
 286. Трафімчык, Т. У. Урок вывучэння лірыкі Янкі Купалы ў IX класе па тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення[Тэкст] / Т. У. Трафімчык // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 2. – C. 11–16. – Бібліягр.: с. 16 (8 назв.). – 2 схем.
 287. Трус, М. Бясядскія вячоркі з Янкам Купалам / М. Трус // Роднае слова. – 2012. – N 7. – С. 86. – 1 іл.
 288. Трус, М. "Славацкімі шляхамі Янкі Купалы": Ждзяр і Высокія Татры = Высокія Татры / М. Трус // Роднае слова. – 2015. – № 12. – С. 81–83. – Библиогр.: с. 83 (6 назв.). – Окончание. Начало: №№ 7–11. – 3 фот.
 289. Трус, М. Францішак Ціхі і Янка Купала : невядомыя старонкі славянскіх літаратурных сувязей 1920 – 1930–х гг. / М. Трус, В.Ляшук // Роднае слова. – 2014. – № 8. – С. 15–18. – 3 фот.
 290. Трус, М. Захаванасць традыцый, пераемнасць клопатаў : слова і пасляслоўе пра візіт Янкі Купалы ў Чэхаславакію ў 1927 г. / М. Трус
 291. // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 4–6. – Бібліягр.: с. 6 (4 назв.). – 2 фот.
 292. Трус, М. Шаўчэнкаўскія рарытэты і невядомыя аўтографы Янкі Купалы / М. Трус // Роднае слова. – 2014. – № 2. – С. 12–14. – 3 іл.
 293. Трус, М. Архівы сведчаць / М. Трус // Роднае слова. – 2011. – № 1. – С. 33. – Рэц. на кн. : Купала і Колас, вы нас гадавалі : дакументы і матэрычлы : у 2 кн. 1909 –1939 / уклад.: В. Д. Селяменяў, В. У. Скалабан ; рэдкал.: М. І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : Лiтаратура i Мастацтва, 2010. – Кн. 1. – 320 с.
 294. Трус, М. Канцэптуальная прэзентацыя творчай спадчыны Янкі Купалы ў Расіі / М. Трус // Полымя. – 2008. – № 10. – C. 194–196. – Рец. на кн.: Купала, Я. Молодая Беларусь. Стихотворения, поэмы, публицистика/ Янка Купала. – Москва: Советский писатель, 2008.
 295. Трус, М. На вастрыі палітыкі і дыпламатыі : апошнія дні ў Славакіі : забытае інтэрв'ю Янкі Купалы 1935 г. / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С. 20–25. – Бiблiягр.: с. 25 (11 назв.).
 296. Трус, М. Памятнае гасцяванне ў славацкім мястэчку Святы Юр / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 1. – С. 36–38. – Бiблiягр.: с. 38 (5 назв.).
 297. Трус, М. Славацкія сустрэчы Янкі Купалы / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 8. – С. 18–21. – Бiблiягр.: с. 21 (11 назв.).
 298. Трус, М. Янка Купала і беларуская тэматыка на старонках славацкага часопіса "Браціслава – Масква" / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 11. – С. 19–21. – Бiблiягр.: с. 21 (12 назв.).
 299. Трус, М. Янка Купала і Людавіт Штур : рэха знаёмства са славацкай Модрай / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 3. – С. 25–28. – Бiблiягр.: с. 28.
 300. Трус, М. Янка Купала ў Славакіі. Пачатак знаёмства / М. Трус // Роднае слова. – 2007. – № 4. – С. 76–78.
 301. Трус, М. Браціслава вітае ганаровых гасцей / М. Трус // Роднае слова. – 2007. – № 10. – С. 79–83.
 302. Трус, М. Некаторыя падрахункі паездкі Янкі Купалы па Чэхаславакіі ў 1935 г. / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 12. – С. 15–18. – Бiблiягр.: с. 19 (24 назв.).
 303. Трус, М."Угаварыць яго выступіць – гэта майстэрства" : Янка Купала ў Пешцянах / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 4. – С. 15–19. – Бiблiягр.: с. 19.
 304. Тычка, Г. К. Тэма паэта–прарока ў творчасці Янкі Купалы і яе повязь з рэгіянальнай польскамоўнай традыцыяй / Г. К. Тычка // Беларуская мова і літаратура. – 2001. – № 3. – С. 81–102.
 305. Тычына, М. Янка Купала i Якуб Колас: учора, сёння i заусёды[Текст] / М. Тычына // Наука и инновации. – 2012. – № 12. – С. 57–59. – Библиогр.: с. 59 (7 назв. ). – 1 фот.
 306. Тычына, М. Сын і маці : вобраз маці у творчасці Янкі Купалы / М. Тычына // Роднае слова. – 2006. – № 7. – С. 8–11.
 307. Тявловский, А. Сухим языком документов… / А. Тявловский // Неман. – 2011. – № 7. – С. 239–242. – Рец. на кн.: Купала і Колас, вы нас гадавалі : дакументы і матерыялы. : у 2 кн. Кн. 1. 1909–1939 / уклад. : В. Дз. Селяменеў, В. У. Скалабан ; рэд. калегія : М. І. Мушынскі [i інш.]. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2010. – 320 с.
 308. У вянок Янку Купалу / М. М. Дукса [i інш.] // Полымя. – 2012. – № 7. – С. 3–9.
 309. Філімонава, Н. В. Фразеалагічныя адзінкі як сродкі публіцыстычнага тэктсу / Н. В. Філімонава // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. – 2007. – № 1 (43). – С. 92–97. – Бібліягр.: с. 97 (4 назв.).
 310. Філімонава, Н. Індывідуальна–аўтарская патэнцыя ў выкарыстанні фразеалагічных рэсурсаў : на прыкладзе п'есы "Раскіданае гняздо" Янкі Купалы / Н. Філімонава // Роднае слова. – 2006. – № 6. – С. 36–38.
 311. Хазанава, К. Л. Моўна–выяўленчыя адметнасці перакладаў балад Адама Міцкевіча на ўсходнеславянскія мовы[Тэкст] / К. Л. Хазанава // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – 2011. – N 2 (65). – С. 83–87. – Бібліягр.: С. 87 (4 назв.).
 312. Хальпукова, К. Мiфапаэтыка часава–прасторавага кантынууму у лiрыцы Янкi Купалы i Максiма Багдановiча / Кацярына Хальпукова // Роднае слова. – 2009. – № 7. – С. 4–6. – Бiблiягр.: с. 6 (8 назв.).
 313. Харытонаў, В. Адлюстраванне пранікнёных вобразаў / В. Харытонаў // Беларусь. – 2012. – № 7. – С. 44–46.
 314. Цімошка, С. Яхімоўшчына – Купалава прыстань / С. Цімошка // Беларуская думка. – 2006. – № 8. – С. 113–114.
 315. Чарнякевіч, Ц. Аляксандр Вазнясенкі і Янка Купала : да праблемы рэцэпцыі творчасці Песняра / Ц. Чарнякевіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 15–20. – Бібліягр.: с. 20 (20 назв.).
 316. Чарнякевіч, Ц. Біяграфія класікаў у дакументах і фактах / Ц. Чарнякевіч // Маладосць. – 2012. – N 10. – С. 73–75.
 317. Чарнякевіч, Ц. Да гісторыі рэцэпцыі творчасці Янкі Купалы ў 1920–я гады / Ц. Чарнякевіч / Маладосць. – 2012. – N 6. – С. 69–72.
 318. Чарнякевіч, Ц. Эпісталярый ваеннага часу : лісты Міхася Лынькова да Уладзіславы Луцэвіч / Ц. Чарнякевіч // Маладосць. – 2012. – N 6. – С. 73–76.
 319. Чарнякевіч, Ю. Пачастунак ад дзядзькі Янкі / Ю. Чарнякевіч // Культура. – 2012. – С. 15.
 320. Чарняўскі, М. "Настаўнікам быў беларускі абшар..."[Текст] : памяці песняра : да 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / М. Чарняўскі // Пачатковая школа. – 2012. – №6. – С. 30–31.
 321. Чарота, І. Янка Купала ў Славакіі / І. Чарота // Полымя. – 2007. – № 7. – C. 114–118.
 322. Чартовіч, Н. "Я ад вас далёка, бацькоўскія гоні ..." : пецярбургскі куток у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы / Н. Чартовіч // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 81–82.
 323. Чыгрын, С. З паездак Янкі Купалы / Сяргей Чыгрын // Полымя. – 2011. – № 7. – С. 149–153.
 324. Чыркова, А. І. "Шэпчацца явар з калінаю", або Свет кахання ў паэзіі Янкі Купалы[Тэкст] : сцэнарый вечарыны для вучняў IX–XI класаў / А. І. Чыркова // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 4. – С. 53–62.
 325. Шавыркін, М. "Грай, мая жалейка..." : да 125–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / М. Шавыркін // Пралеска (Дашкольная адукацыя). – 2007. – № 6. – С. 37–40.
 326. Шавыркін, М. "Малюся я небу..." : прыродацэнтрысцкія ідэі ў ранняй творчасці Янкі Купалы (вершы "Мужык", "Мая малітва") / М. Шавыркін // Роднае слова. – 2007. – № 3. – С. 69–71.
 327. Шавыркін, М. Нам засталася спадчына[Текст] : да 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / М. Шавыркін // Пралеска. – 2012. – № 5. – С. 16. – Бібліягр. у сносках.
 328. Шаладонава, Ж. "Раем на зямлі выглядываў нам сад ..." : духоўна–эстэтычная прастора паэмы "Яна і я" Янкі Купалы / Ж. Шаладонава // Роднае слова. – 2007. – № 3. – С. 3–5.
 329. Шаладонава, Ж. "Што ёсть на свеце горш ад помсты" : інтэрпрэтацыя праблемы Янкам Купалам і Тарасам Шаўчэнкам / Ж. Шаладонава // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 13–15.
 330. Шаладонова, Ж. "Гусляр" и "Гайдамаки" – свет в конце тоннеля / Ж. Шаладонова // Неман. – 2008. – № 1. – C. 132–138.
 331. Шарко, В. Паэма "Бандароўна" Янкі Купалы : урок беларускай літаратуры (IX клас) / В. Шарко // Роднае слова. – 2014. – № 2. – С. 47–49.
 332. Шарыч, А. Песняры–юбіляры[Текст] : прэзентацыя выставы, прысвечанай творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа / А. Шарыч, С. Беланожкіна // Пралеска. – 2012. – № 8. – С. 56.
 333. Шатэрнік, У. Гісторыя аднаго імя : вобраз Сама ў паэме Янкі Купалы "Сон на кургане" / У. Шатэрнік // Роднае слова. – 2006. – № 3. – С. 39–41.
 334. Шаўлякова–Барзенка, І. Авантуры тутэйшасці ў найноўшай беларускай літаратуры[Текст] / І. Шаўлякова–Барзенка // Дзеяслоў. – 2013. – № 6. – С. 271–277.
 335. Шахнюк, А. Польскамоўны санет "Беларус" Янкі Купалы / А. Шахнюк // Роднае слова. – 2009. – № 7. – С. 7–9. – Бiблiягр.: с. 9 (5 назв.).
 336. Шыпценка, Ю. "Ад прадзедаў спакон вякоў..."[Текст] : канспекты заняткаў па азнакамленні дзяцей старэйшай групы з навакольным асяродзем / Ю. Шыпценка // Пралеска. – 2012. – № 5. – С. 18–19.
 337. Янка Купала: крыжаванкі[Тэкст] / падрыхтавала А. К. Балоцька // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 7. – С. 64.
 338. Янка Купала[Текст] / падрыхтавалі І. А. Буторына, Г. М. Казловіч; маст. А. Ю. Прынькова // Пачатковае навучанне: сям`я, дзіцячы сад, школа. – 2013. – № 7. – С. 79. – цв. партр.
 339. Яноўскі, А. А. Беларусь, рэвалюцыя, культура : успрыняць, прыняць, аб'яднаць / А. А. Яноўскі // Беларуская думка. – 2012. – № 1. – С. 79–89. – Бібліягр.: с. 89 (4 назв.).
 340. Ярашэвіч, Т. Мадэль ідэальнага існавання ў паэме "Яна і я" Янкі Купалы : урок беларускай літаратуры (IX клас) / Т. Ярашэвіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 56–59.
БIБЛIЯГРАФIЧНЫЯ ВЫДАННI
 1. Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўнік : у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Т.3 : Івашын – Кучар. – Мінск, 1994. – 585 с.
 2. Беларускія пісьменнікі (1917-1990) : даведнік / нав. рэд. А. Л. Верабей. – Мінск : Маст. літ., 1994. – 653 с.
 3. Бібліяграфія твораў Янкі Купалы : у 3 ч. Ч. II : 1917-1942 / М-ва культуры БССР, Літаратурны музей Янкі Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1972. – 204 с.
 4. Бібліяграфія твораў Янкі Купалы : у 3 ч. Ч. ІІІ : 1942-1960 / М-ва культуры БССР, Літаратурны музей Янкі Купалы. – Мінск, 1972. – 347 с.
 5. Гардзіцкі, А. К. Пісьменнікі Савецкай Беларусі : кароткі даведнік / А. К. Гардзіцкі. – Мінск : Маст. літ., 1981. – 407 с.
 6. Янка Купала : да 100-годдзя з дня нараджэння : біябібліягр. паказ. / склад. Л. М. Бабкова, Н. А. Вітушка, Л. У. Камінская. – Мінск, 1984. – 410 с.
 7. Янка Купала : энцыкл. даведнік / [рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]] ; БелСЭ. – Мінск : БелСЭ, 1986. – 727 с., [26] л. іл. : іл
 8. Янка Купала ў літаратурнай крытыцы і мастацтвазнаўстве : бібліяграфія / рэд. М. Я. Ярош, І. К. Жыдовіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980. – 288 с.

ГАЛОЎНАЯ :  РАЗДЗЕЛЫ ВЫСТАЎКI :  ЛIТАРАТУРА :  IЛЮСТРАЦЫI :  ПРА ЯНКУ КУПАЛУ :  З ДУМКАЙ ПРА БЕЛАРУСЬ