КНIЖНАЯ ВЫСТАЎКА

да 140-годдзя з дня нараджэння паэта
ГАЛОЎНАЯ :  РАЗДЗЕЛЫ ВЫСТАЎКI :  ЛIТАРАТУРА :  IЛЮСТРАЦЫI :  ПРА ЯНКУ КУПАЛУ :  З ДУМКАЙ ПРА БЕЛАРУСЬ


КУПАЛА. СПАСЫЛКI Ў INTERNET
 1. Belsoch: белорусские сочинения
 2. Архівы Беларусі
 3. Беларуская палічка
 4. Вершы беларускіх пісьменікаў
 5. Государственный литературный музей Янки Купалы
 6. Литературная энциклопедия
 7. Музей Янкі Купалы
 8. Нацыянальны акадэмічны тэатр ім. Янкі Купалы

Лiтаратура пра жыццё i творчасць Янкi Купалы вельмi разнастайная, прадстаўлена рознымi вiдами выданняў. У спiс уключаны апiсаннi лiтаратуразнаўчых i лiтаратурна-крытычных прац, апублiкаваных як асобнымi выданнямi, так i публiкацыямi ў зборнiках i перыядычных выданнях. Акрамя таго, улiчаны выдадзеныя бiблiяграфiчныя дапаможнiкi.КНIГI
 1. Андрэева П. М. Мастацкія асаблівасці перакладаў М. Ісакоўскім вершаў Янкі Купалы з эстэтычнай праблематыкай / П. М. Андрэева // Актуальные проблемы приграничных районов Беларуси и Российской Федерации : материалы междунар. науч.–практ. конф., 27 мая 2011 г. – Витебск : УО "ВГУ им. П. М. Машерова", 2011 г. – С. 205–207.
 2. Антонович, И. И. Беларусь в глобальном мире. Диалектика становления и интеграции / И. И. Антонович. – Минск : Книжный Дом, 2014. – 384 с. – Библиогр.: с. 367–381.
 3. Арлоў, У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі. 862–1918: Падзеі. Даты. Ілюстрацыі / У. Арлоў, Г. Сагановіч ; [навук. рэд. Я. Запруднік]. – 2–е выд. – Вільня : Наша Будучыня, 2000. – 223 с. : іл.
 4. Багдановіч, I. Э. Авангард і традыцыя: беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння / І. Э. Багдановіч ; НАН Беларусі, Iн–т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – 387 с.
 5. Багдановіч, М. Беларускае адраджэнне : літ. артыкулы / М. Багдановіч. – Мінск : Універсітэцкае, 1994. – 32 с.
 6. Бароўка, В. Ю. Прозвішчы персанажаў у драматургіі Янкі Купалы: семантыка–функцыянальны аспект [Текст] / В. Ю. Бароўка // Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сб. науч. ст. : [материалы междунар. науч. конф., Витебск, 18 февр. 2016 г.]. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. – С. 209–212. – Бібліягр.: с. 212 (2 назв.).
 7. Беларуская літаратурная класіка і сучаснасць: праблемы характаралогіі / В. П. Жураўлёў [и др.] ; [навук. рэд. В. П. Жураўлёў] ; НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. "Ін–т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы". – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 367 с. – Бібліягр. у вобл. спасылак. – Аўт. названы на адвароце тыт. л.
 8. Беларуская літаратурная спадчына : антал. : у 2 кн. Кн. 1 / [уклад.: С. А. Курбанава [і інш.]]. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 1028, [3] с. : іл.
 9. Беларусы. Т. 12 : Экраннае мастацтва / А. В. Красінскі [і інш.] ; [рэдкал.: А. В. Красінскі [і інш.]] ; НАН Беларусі, Ін–т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск : Беларуская навука, 2009. – 687 с. : іл.
 10. Белаус, Н. П. Цыкл вершаў "Крым" Янкі Купалы і "Крымскія санеты" Адама Міцкевіча / Н. П. Белавус, В. Ю. Бароўка (науч. рук.) // Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы I Международной науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Витебск, 18-19 апр. 2013 г. – Витебск, 2013. – С. 234–236.
 11. Белавус, Н. П. Мастацкая інтэрпрэтацыя творцы ў зборніку Я. Купалы "Жалейка" / Н. П. Белавус // Наука – образованию, производству, экономике : материалы XIX(66) Регион. науч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов, Витебск, 13-14 марта 2014 г. : в 2 т. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2014. – Т. 1. – С. 133–134.
 12. Бондарава, Е. Л. Кінематограф і літаратура : творы беларускіх пісьменнікаў на экране / Е. Л. Бондарава. – Мінск : Універсітэцкае, 1993. – 175 с.
 13. Гарэцкі, Р. Г. Шляхам адраджэння / Р. Г. Гарэцкі ; НАН Беларусі, Аддзел навук. інфармацыі па гуманіт. навуках. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 1997. – 204 с. – (Свет вучонага). – Бібліягр. у вобл. спасылак.
 14. Германізмы ў беларускай мове / [склад.: А. А. Прыгодзіч [і інш.] ; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча] ; БДУ. – Мінск : БДУ, 2015. – 303 с. – Бібліягр.: с. 280–301, бібліягр. спасылкі у канцы арт., бібліягр. у вобл. спасылак
 15. Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі : хрэстаматыя : вучэб.–метад. дапам. для студ. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі па спец. "Беларуская філалогія" : у 2 ч. Ч. 1 / [склад.: К. М. Мароз [і інш.]] ; М–ва адукацыі РБ, УА "Брэсцкі дзярж. ун–т імя А. С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2008. – 220 с.
 16. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. Т. 4, кн. 3 / [рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; навук. рэд.: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук] ; НАН Беларусі, Аддз–не гуманіт. навук і мастацтваў, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літаратуры ; Філ. "Ін–т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы". – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 1319 с. – Бібліягр. у вобл. спасылак. – Імянны паказ.: с. 1291–1319.
 17. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. Т. 4, кн. 3 / [рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; навук. рэд.: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук] ; НАН Беларусі, Аддз–не гуманіт. навук і мастацтваў, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літаратуры ; Філ. "Ін–т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы". – 2–е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 1341 с. – Бібліягр. у вобл. спасылак. – Імянны паказ.: с. 1313–1340.
 18. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. Т.1 : 1901–1920 / рэд. кал.: У. В.Гніламедаў [і інш.] ; НАН Беларусі, Аддзяленне гуманіт. навук і мастацтваў, Ін–т літаратуры імя Я. Купалы. – 3–е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2003. – 583 с.
 19. Гніламедаў, У. В. Ад даўніны да сучаснасці : нарыс пра беларускую паэзію / Гніламедаў У. В. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2001. – 246 с.
 20. Гніламедаў, У. В. Янка Купала : жыццё і творчасць / У. В. Гніламедаў ; НАН Беларусі, Ін–т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2002. – 238 с.
 21. Гніламедаў, У. В. Янка Купала : новы погляд / У. В. Гніламедаў. – Мінск : Народная асвета, 1995. – 176 с.
 22. Голуб, Т. С. Тэксталогія беларускай літаратуры XX стагоддзя. Гісторыя тэксту як шлях да гісторыі літаратуры / Т. С. Голуб ; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літаратуры, Філ. "Ін–т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы". – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 245 с. – Бібліягр. у вобл. заўваг.
 23. Дакутовіч, М. У. Канцэпт ВОЛЯ ў паэтычнай мове Я. Купалы / М. У. Дакутовіч // II Машеровские чтения : регион. науч.–практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, 24–25 апр. 2007 г. – Витебск, 2007. – Ч. 2 : Гуманитарные науки. – С. 75–76.
 24. Дуброўская, Т. В. Дэндралагічныя вобразы ў паэме Янкі Купалы "Яна і я" / Т. В. Дуброўская, Бароўка В. Ю. (навук. кіраўн.) // X (55) региональная научно–практическая конференция преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов университета : сб. ст. – Витебск, 2008. – С. 117–119. – Бібліягр.: с. 119 (1 назв.).
 25. Еўрапейскі рамантызм і беларуская літаратура XIX–XX стст. / Ж. С. Шаладонава [і інш.] ; [навук. рэд. У. І. Мархель] ; НАН Беларусі, Ін–т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – 363 с.
 26. Жук, І. Прыхінуцца да крыніцы / [у аўтарскай рэд.] ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". - Гродна : ГрДУ імя Я. Купалы, 2017. - 235, [1] с. - Бібліягр.: с. 127-129, 216-234.
 27. Жураўлёў, В. П. Класіка і літаратурная сучаснасць. Духоўны патэнцыял чалавека / В. П. Жураўлёў ; [навук. рэд. У. В. Гніламёдаў] ; НАН Беларусі, Ін–т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2011. – 244 с.
 28. Кабржыцкая, Т. В. Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска–беларуска–польскія літаратурныя дыялогі : вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў выш. адукацыі па філалагічных спец. : у 2 ч. Ч. 2 : Міжкультурныя камунікацыі. XX–XXI стст. / Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі, Э. Ю. Дзюкава ; [пад. рэд. М. М. Хмяльніцкага]. – Мінск : БДУ, 2014. – 271 с. : іл. – Бібліягр.: с. 262–269.
 29. Кабржыцкая, Т. В. Украінская літаратура і ўкраінска–беларускія літаратурныя ўзаемасувязі : вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў выш. адукацыі па філалагічных спец. : у 3 ч. Ч. 3 : 40–я гг. ХХ – пачатак ХХІ стагоддзя / Т. В. Кабржыцкая, В. П. Рагойша ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск : БДУ, 2016. – 199 с. – Бібліягр. спасылкі ў канцы гл.
 30. Калубовіч, А. Крокі гісторыі : дасьледаваньні ; артыкулы ; успаміны / А. Калубовіч. – Беласток : ГаМакс , 1993 ; Вільня : Наша Ніва, 1993 ; Менск : Мастацкая літаратура, 1993. – 288 c.
 31. Канапелька, А. Пазнаем сяброў па песнях / Анатоль Канапелька // Беларуска–руска–польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства : зб. матэрыялаў Трэцяй міжнар. навук. канф., Віцебск, 5–7 снеж. 1994 г. – Віцебск, 1994. – Ч. 1. – С. 107–109.
 32. Каўка, А. Будам жыць! Пра тое самае / А. Каўка ; [навук. рэд. В. Скалабан]. – Менск – Масква : БГАКЦ, 1998. – 273 с., XIV с. фотаіл. – (Архіў найноўшае гісторыі). – Бібліягр. у вобл. спасылак і на с. 257–258. – Паказьнік асобаў: с. 259–267. – Прадметна–геаграфічны паказьнік: с. 268–273.
 33. Кляшчук, А. Беларусь. Зямля песняроў [Выяўленчы матэрыял] = Belarus. The Land of Poets : [фотаальбом] / А. Кляшчук ; [тэкст і фота А. Кляшчука]. – Мінск : Беларусь, 2012. – 367 с., 2 партр. : фотазд. – Тэкст беларус., англ.
 34. Котович, Т. В. Постановки поэм Якуба Коласа "Новая зямля" и "Сымон–музыка" на сценах Купаловского и Коласовского театров: поиски архетипов / Т. В. Котович // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : [зб. арт.]. Вып. 6 / [рэдкал.: А. І. Лакотка (навук. рэд.) [і інш.] ; рэд.–уклад. А. Г. Алфёрава]. – Минск, 2009. – С. 190–202. – Библиогр.: с. 202 (6 назв.).
 35. Кукоўская, Т. Л. Легенда як мастацкая форма асэнсавання мінулага ў паэмах Янкі Купалы / Т. Л. Кукоўская, Г. В. Навасельцава (навук. кіраўн.) // Молодость. Интеллект. Инициатива : материалы I Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Витебск, 18-19 апр. 2013 г. – Витебск, 2013. – С. 262–264.
 36. Культура и письменность славянского мира : сб. материалов междунар. науч. конф., Смоленск, 24 мая 2008 года. Т. X / [редкол.: В. В. Ильин (отв. ред.) [и др.]] ; Федеральное агентство по образованию, Смоленский гос. ун–т ; Смоленский центр "Славянский мир". – Смоленск : Изд–во СмолГУ, 2008. – 393 с. – Библиогр. в конце ст., обл. ссылок и примеч.
 37. Лапцева, В. В. Інтэрпрэтацыя біблейскіх вобразаў і матываў у творчасці Янкі Купалы / В. В.Лапцева // II Машеровские чтения : регион. науч.–практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, 24–25 апр. 2007 г. – Витебск, 2007. – Ч. 2 : Гуманитарные науки. – С. 89–90. – Бібліягр.: с. 90 (3 назв.).
 38. Ляшчынская, В. А. Слоўнік фразеалагізмаў мовы твораў Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская, З. У. Шведава ; М–ва адукацыі РБ, УА "Гомельскі дзярж. ун–т імя Ф. Скарыны". – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – 312 с.
 39. Ляшчынская, В.А. Метафара ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская ; навук. рэд. А. М. Булыка. – Гомель, 2003. – 159 с.
 40. Макарэвіч, А. М. Гісторыя беларускай літаратуры першай трэці XX ст. : дапам. : у 2 ч. Ч. 1 / А. М. Макарэвіч ; М–ва адукацыі РБ, УА "Магілёўскі дзярж. ун–т імя А. А. Куляшова". – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. – 256 с., табл. – Бібліягр. у вобл. спасылак, бібліягр. к тэмам практ. заняткаў.
 41. Максімовіч, В. А. Беларуская літаратура першай трэці ХХ стагоддзя : вучэб. дапам. для студ. філал. спец. выш. навуч. устаноў / В. А. Максімовіч. – Мінск : Беларуская навука, 2006. – 424 с.
 42. Мельнікава, З. П. Беларуская літаратура і нацыякультурная прастора : манагр. / З. П. Мельнікава ; Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна". – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2014. – 233 с. – Бібліягр. у канцы раздз.
 43. Мяснікоў, А. Ф. Сто асоб беларускай гісторыі : гістарычныя партрэты / А. Ф. Мяснікоў. – Мінск : Литература и Искусство, 2008. – 343 с.
 44. На хвалях мовы: да 90–годдзя з дня нараджэння акадэміка М. В. Бірылы : матэрыялы мжнар. навук. канф. (Мінск, 10–11 верас. 2013 г.) / [навук. рэд.: В. П. Русак, В. Д. Старычонак] ; НАН Беларусі ; Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі ; Ін–т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; Беларус. дзярж. пед. ун–т імя М. Танка. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 403 с. – Бібліягр. у канцы арт.
 45. Навуменка, І. Збор твораў : у 10 т. Т. 8 : Янка Купала ; Якуб Колас : духоўны воблік героя : літаратуразнаўчыя працы / рэд. тома С. Лаўшук ; [падрыхт. тэкстаў, камент., паслясл. У. Чароты] ; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2017. - 636, [2] с. : іл., фот.
 46. Платонаў, Р. П. Старонкі гісторыі Беларусі: Архівы сведчаць : З навуковай спадчыны / Р. П. Платонаў ; Беларус. навук.–даследчы ін–т дакументазнаўства і архіўнай справы; Археаграфічная камісія кам. па арх. і справаводству пры Савеце. Мініністраў. Респ. Беларусь ; уклад. У. В. Фядосаў [і інш.] ; навук. рэд. М. Ф. Шумейка. – Мн. : БелНДIДАС, 2002. – 352 с.
 47. Рагойша, В. П. Беларускае вершаванне : вучэб.–метад. дапам. для студэнтаў выш. навуч. устаноў, якія навучаюцца па спец. 1–21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)" / В. П. Рагойша ; Беларускі дзяржаўны ун–т. – Мінск : БДУ, 2010. – 207 с. – (Класічнае ўніверсітэцкае выданне. Прысвечана 90–годдзю БДУ / [рэдсавет: С. У. Абламейка (старш.) [і інш.]]). – Бібліягр.: с. 201–206, бібліягр у канцы тэм.
 48. Романо-германская филология в контексте науки и культуры : междунар. сб. науч. ст. / [редкол.: А. А. Гугнин (отв. ред.) [и др.]] ; М–во образования РБ, УО "Полоцкий гос. ун–т". – Новополоцк : ПГУ, 2013. – 334 с. : ил. – Библиогр. в конце ст., библиогр. в обл. ссылок.
 49. Русілка, В. І. Тэма Першай сусветнай вайны ў беларускай паэзіі / Вольга Іванаўна ; В. І. Русілка // Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность (к 90–летию окончания Первой мировой войны и началу формирования Версальско-Вашингтонской системы международных отношений) : материалы междунар. науч. конф., Витебск, 11–12 нояб. 2008 г. – Витебск, 2008. – С. 319–320. – Бібліягр.: с. 320 (6 назв.)
 50. Сенькевич, Т. В. Романтизм М. Ю. Лермонтова и Янки Купалы : действительность – герой – идеал : моногр. / Т. В. Сенькевич ; [науч. ред. Л. В. Скибицкая] ; УО "Брестский гос. ун–т им. А. С. Пушкина". – Брест : Изд–во БрГУ, 2006. – 94 с.
 51. Слоўнік мовы Янкі Купалы : у 8 т. / склад.: У. В. Анічэнка [і інш.] ; рэдкал.: У. В. Анічэнка [і інш.] ; рэд. кал.: У. В. Гніламедаў [і інш.] ; Гомельскі дзярж. ун–т імя Ф. Скарыны. – Мінск : Беларуская навука, 1997–2003.
 52. Содаль, У. I. Тут бачу свой край / У. І. Содаль. – Мінск : Полымя, 1994. – 78 с: iл.
 53. Факультэт паэзіі : дапам. / [уклад., літ. рэд. і прадм. В.І. Русілкі ; пад. рэд. В.І. Русілкі ; рэд. рада: А.У. Русецкі, В.І. Несцяровіч, І.В. Саматой] ; М–ва адукацыі Рэсп. Беларусь, УА «ВДУ імя П. М. Машэрава». – Віцебск : УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2007. – 75 с. – Да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.
 54. Харошка, Г. Да праблемы суадносін нацыянальнага і міфалагічнага ў літаратуры пачатку XX стагоддзя : (раман Кнута Гамсуна "Пан" і паэма Янкі Купалы "Яна і я") / Г. Харошка, В. Замосцік // Беларуска–руска–польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства : матэрыялы Трэцяй міжнар. навук. канф. [5–7 снеж.. 1994 г.]. – Віцебск, 1994. – Ч. 2. – С. 130–133. – Бібліягр. : с. 133 (3 назв.).
 55. Чыквін, Я. Ідэя. Вобраз. Інтэрпрэтацыя / Я. Чыквін. – Беласток : Белавежа, 2014. – 166 с. – (Бібліятэка Беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" ; Кн. 90). – Бібліягр.: с. 165–166, бібліягр. у вобл. спасылак.
 56. Чырскі, М. А. Гасцінцам Купалы / М. А. Чырскі. – Мінск : Універсітэцкае, 2002. – 35 с.
 57. Шаёнак М. Ю. Жанр малітвы ў паэзіі Янкі Купалы / М. Ю. Шаёнак // II Машеровские чтения : регион. науч.–практ. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, 24–25 апр. 2007 г. – Витебск, 2007. – Ч. 2 : Гуманитарные науки. – С. 103–105. – Бібліягр.: с. 105 (3 назв.).
 58. Шніп, В. А. Проза і паэзія агню : вершы, аповесць, эсэ / В. А. Шніп. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. – 318 с.
 59. Янка Купала і Якуб Колас і дзяржаўна–культурнае будаўніцтва : [манагр. / В. А. Максімовіч [і інш.] ; [навук. рэд. М. А. Тычына] ; НАН Беларусі, Ін–т літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2007. – 409 с.
 60. Ярош, М. Р. Пясняр роднай зямлі : жыцце і творчасць Я. Купалы / М. Р. Ярош ; НАН Беларусі, Ін–т літ–ры імя Я. Купалы. – 2–е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2003. – 341 с.
 61. Кляшчук, А. Беларусь. Зямля песняроў [Выяўленчы матэрыял] = Belarus. The Land of Poets : [фотаальбом] / [тэкст і фота А. Кляшчука]. - Мінск : Беларусь, 2012. - 367 с., 2 партр. : фотазд. - Тэкст беларус., англ.
 62. Чыквін, Я. Ідэя. Вобраз. Інтэрпрэтацыя. - Беласток : Белавежа, 2014. - 166 с. - (Бібліятэка Беларускага літаратурнага аб'яднання "Белавежа" ; Кн. 90). - Бібліягр.: с. 165-166, бібліягр. у вобл. спасылак.
АРТЫКУЛЫ
 1. Абламская, I. Янка Купала ва успамінах Вацлава Ластоўскага / І. Абламская // Роднае слова. – 1995. – № 4. – С. 156–161.
 2. Абрагімовіч, М. Вымкнуць, ляшыць, перыць : з лексікі Янкі Купалы / М. Абрагімовіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 43–44.
 3. Абрамовіч, С. Г. Заўсёды з намі Колас і Купала[Тэкст] : (урок–свята ў VI–VII класах) / С. Г. Абрамовіч // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 8. – С. 4–8. – Бібліягр.: с. 8 (19 назв.). – іл.
 4. Алейчанка, Ю. Вершаваная арганізацыя лірыкі Янкі Купалы 1930–х гг. / Ю. Алейчанка // Роднае слова. – 2019. – № 9. – С. 16–19.
 5. Алейчанка, Ю. Вершаванне ранняга Купалы : на прыкладзе зборнікаў "Жалейка" і "Гусляр" / Ю. Алейчанка // Полымя. – 2013. – № 7. – С. 99–109. – Библиогр.: с. 108–109 (6 назв.). – 2 ил.
 6. Алейчанка, Ю. Цэласны жывы арганізм: рытма–метрычная разнастайнасць зборніка "Спадычна" Янкі Купалы / Ю. Алейчанка // Полымя. – 2015. – № 12. – С. 126–138. – Библиогр.: с. 136–137 (23 назв.). – табл., рис.
 7. Алесавец, Г. С. Літаратурная гасцёўня "І сёння з намі Колас і Купала"[Тэкст] : выхаванне цікавасці, любові і павагі да літаратурнай спадчыны беларускага народа / Г. С. Алесавец, Г. К. Гунько // Народная асвета. – 2012. – № 7. – С. 83–85. – Бібліягр.: с. 85 (4 назв.).
 8. Альшэўская, Г. Антрапаморфныя, зааморфныя і фітаморфныя рэпрэзентаціі вобраза Беларусі ў літаратуры / Г. А. Альшэўская // Роднае слова. – 2019. – № 8. – С. 15–18.
 9. Анічэнка, У. Янка Купала – наш гонар і слава : пра слоунiк мовы Я. Купалы / У. Анічэнка // Роднае слова. – 1999. – № 7. – С. 49–52.
 10. Антановіч, К. Пра сэрца музея і яго душу / К. Антановіч // Культура. – 2012. – 7 ліп. (№ 27). – С. 6.
 11. Арлова, А. Г. Сачыненне–апісанне помніка Янку Купалу ў Ляўках "Восень паэта"[Тэкст] : (VIII клас) / А. Г. Арлова // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 4. – С. 22–25. – Библиогр.: с. 25 (8 назв.).
 12. Астранкова, В. Ц. Песняры Беларусі[Тэкст] : сцэнарый свята да 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа для вучняў V–X класаў / В. Ц. Астранкова, Н. П. Чукава // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 7. – С. 55–63.
 13. Багдановіч, I. "Жалейка" Янкі Купалы як прадвесце маладой Беларусі / I. Багдановіч // Роднае слова. – 2008. – № 3. – С. 3–6. – Бiблiягр.: с. 6 (6 назв.).
 14. Багдановіч, І. "К зорам жа мчаціся будзе твой дух..." : да 100–годдзя зборніка вершаў "Huslar" Янкі Купалы / І. Багдановіч // Роднае слова. – 2011. – N 2. – С. 13–16. – Бiблiягр.: с. 16 (6 назв.). – Заканчэнне. Пачатак у N 12, 2010.
 15. Багдановіч, І. Э. Вывучэнне жыцця і творчасці Янкі Купалы ў IX класе[Тэкст] / І. Э. Багдановіч // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 7. – С. 17–24. – Пачатак. Заканчэнне будзе.
 16. Балдышэуская, Т. Вобраз русалкi ў вершах Янкi Купалы / Таццяна Балдышэуская // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 37–38. – Бiблiягр.: с. 38 (8 назв.).
 17. Балдышэўская, Т. І. Фальклорна–міфалагічны каларыт паэмы Янкі Купалы "Сон на кургане" : вобраз русалкі / Т. І. Балдышэўская // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – № 7. – С. 10–13. – Бібліягр.: с. 13 (11 назв.).
 18. Балоцька, А. К. "Без іх имёнаў я Беларусь не ўяўляю"[Тэкст] : літаратурны вечар–конкурс да 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (X–XI класы) / А. К. Балоцька // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 8. – С. 41–44.
 19. Балуева, Л. М. Крыжаванка "Жыццё і творчасць Янкі Купалы"[Тэкст] / Л. М. Балуева // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 7. – С. 53.
 20. Бандарык, А. Калі пытанне робіцца адказам? : на моўным матэрыяле п'ес Янкі Купалы / А. Бандарык // Роднае слова. – 2010. – № 12 – С. 38–41. – Бібліягр.: с. 41 (6 назв.).
 21. Бандарэнка, К. Купалаускія вобразы на балетнай сцэне : балет Яугена Глебава "Выбраннiца" / К. Бандарэнка // Роднае слова. – 1999. – № 1. – С. 139–142.
 22. Бармоціна, А. Уплыў драматургіі Янкі Купалы на развіццё беларускай гістарычнай драмы ў ХХ ст. / А. Бармоціна // Роднае слова. – 2013. – N 3. – С. 15–17. – Бібліягр.: с. 17 (15 назв.).
 23. Бармоціна, А. В. Луцэвічы і Луцкевічы: драма жыцця і творчасці / А. В. Бармоціна // Беларуская думка. – 2020. – № 6. – С. 96–99.
 24. Бароўка, В. Ю. Мастацкае народазнаўства ў лірыцы : на матэрыяле вершаў Янкі Купалы і Яна Райніса / В. Ю. Бароўка // Искусство и культура. – 2012. – № 1 (5). – С. 82–86. – Бібліягр.: с. 86 (10 назв.).
 25. Бароўка, В. "Раскіданае гняздо" Янкі Купалы як узор мастацкай і сэнсавай зладжанасці : да 105–годдзя стварэння п'есы / В. Бароўка // Роднае слова. – 2018. – № 7. – С. 3–6.
 26. Бароўская, І. "Паляці, мая мысль, лётам сокала..." : Янка Купала і нацыянальная песенная лірыка / Ірына Бароўская // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 88–90. – Бібліягр.: с. 90 (3 назв.).
 27. Бароўскі, Б. Генадзь Каханоўскі пра Янку Купалу / Б. Бароўскі // Краязнаўчая газета. – 2012. – 26 ліп. (№ 26). – .С. 4.
 28. Барткова, М. Героі з сапраўднага жыцця : прататыпы купалаўскай "Паўлінкі" / М. Барткова // Роднае слова. – 2020. – № 3. – С. 81.
 29. Барткова, М. Сваякі каханенькія–родненькія! / М. Барткова // Роднае слова. – 2020. – № 4. – С. 84.
 30. Барысенка, В. У. Раство Хрыстова як асноўная ідэя паэмы Янкі Купалы "На куццю" / В. У. Барысенка // Вестник МГЛУ. Сер.1, Филология. – 2006. – № 2 (22). – С. 208–212. – Бібліягр.: с. 212 (3 назв.).
 31. Белавус, Н. Купалаў ідэал паэтаў ў вершах–прысвячэннях / Н. Белавус // Роднае слова. – 2015. – № 7. – С. 3–6. – Библиогр.: с. 6 (4 назв.).
 32. Бельскi, А. "Быць чалавекам..." : станауленне iдэi гуманiзму у беларускай паэзii канца XIX – пачатку XX ст. на матэрыяле твораў Янкi Купалы / Алесь Бельскi // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 34–37. – Бiблiягр.: с. 37 (7 назв.).
 33. Бельскі, А. Высокі ідэал паэта і грамадзяніна : Ніл Гілевіч і Янка Купала: духоўная лучнасць і сумоўе / А. Бельскі // Роднае слова. – 2018. – № 7. – С. 11–13.
 34. Бельскі, А. І. Тэма будучыні Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы[Тэкст] : (матэрыял да вывучэння творчасці паэта ў IX класе) / А. І. Бельскі // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 12. – С. 53–57. – Бібліягр.: с. 57 (5 назв.).
 35. Бобрык, Ж. Песняры народнай душы : творчая майстэрня / Ж. Бобрык, Н. Віршыч, А.Пашкоўская // Роднае слова. – 2014. – № 8. – С. 50–54.
 36. Босава, А. Пад'есці па–Купалаўску! / А. Босава // Маладосць. – 2011. – № 11. – С. 69–71.
 37. Булаўкіна, І. У. Пад знакам трох юбілеяў[Тэкст] / І. У. Булаўкіна // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 1. – С. 3–5.
 38. Бурбоўская, А. Акопы – творчая калыска Янкі Купалы / А.Бурбоўская // Полымя. – 2008. – № 12. – С. 193–197.
 39. Бурбоўская, А. Нам засталася спадчына... Асоба Янкі Купалы па ўспамінах Яўгена Хлябцэвіча / А. Бурбоўская // Полымя. – 2009. – № 7. – С. 146–173.
 40. Бурбоўская, А. Янка Купала і Масква / А. Бурбоўская // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 76–77.
 41. Бурдзялева, І. А. Гістарыічны шлях Беларусі і сімволіка трыадзінства ў паэзіі Янкі Купалы / І. А. Бурдзялева // Вестник МГЛУ. Сер.1, Филология. – 2008. – № 1 (32). – С. 179–186. – Бібліягр.: с. 186 (5 назв.).
 42. Бутэвіч, А. У храме Купалавага слова : развагі перад днём нараджэння песняра / А. Бутэвіч // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С. 17–19.
 43. Бўйноўская, В. "Слова пра паход Ігаравы" ў паэтычным перакладзе Янкі Купалы / В. Буйноўская // Роднае слова. – 2017. – № 3. – С. 7–10. – Библиогр.: с. 10 (22 назв.).
 44. Ваданосава, Ф. "Мне сняцца сны аб Беларусі..." : таямніца смерці Янкі Купалы / Ф. Ваданосава // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 84–87. – Бібліягр.: с. 87 (12 назв.).
 45. Ваданосава, Ф. Янка Купала і кніга / Ф. Ваданосава // Роднае слова. – 2012. – N 7. – С. 80–83. – Бібліягр.: с. 83 (13 назв.).
 46. Ваданосава, Ф. Няспыннае жыццёвае гарэнне : да 120–годдзя Уладзіславы Луцэвіч / Ф. Ваданосава // Роднае слова. – 2011. – N 12. – С. 77–79. – Бібліягр.: с. 79 (8 назв.). – 4 іл.
 47. Ваданосава, Ф. Пра што расказалі аўтографы... : да 70–годдзя заснавання Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы / Ф. Ваданосава // Роднае слова. – 2014. – № 7. – С. 68–70. – 3 іл.
 48. Вальчук, А. В. Біблейскія матывы ў творчасці Янкі Купалы / А. В. Вальчук // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2002. – № 4. – С. 79–83.
 49. Вальчук, А. В. Біблія і беларуская літаратура эпохі Сярэднявечча ў кантэксце мастацкай творчасці Янкі Купалы / А. В. Вальчук // Веснік Брэсцкага універсітэта. – 2002. – № 5. – С. 27–31.
 50. Вальчук, А. В. Станаўленне светапогляду ранняга Янкі Купалы / А. В. Вальчук // Роднае слова. – 2003. – № 8. – С. 103–105.
 51. Вальчук, А. В. Янка Купала і духоўна–рэлігійнае адраджэнне Беларусі / А. В. Вальчук // Беларуская мова і літаратура. – 2005. – № 7. – С. 47–51.
 52. Вальчук, А. В. Янка Купала і хрысціянства ў Беларусі / А. В. Вальчук // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2004. – № 2. – С. 95–97.
 53. Вальчук, А. В.Тэма бібліейскага шляху ў паэтычным асэнсаванні Янкі Купалы / А. В. Вальчук // Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. філалагічных навук. – 2006. – № 1 (4). – С. 37–40. – Бібліягр.: с. 39–40 (9 назв.).
 54. Вараб'ёва, А. Камедыя "Паўлінка" Янкі Купалы – класічны твор беларускай драматургіі : урок беларускай літаратуры (VIII клас). Урок 1 / А. Варабъёва // Роднае слова. – 2020. – № 12. – С. 50–51.
 55. Варонава, Г. "У пошуках папараць–кветкі" : інтэрактыўная гульня ў літаратуррным музеі / Г. Варонава // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 82
 56. Варонава, Г. Лета драматурга / Г. Варонава // Роднае слова. – 2020. – № 8. – С. 82–83.
 57. Варонава, Г. Невыпадковае супадзенне : [аб святваванні юбілея Я. Купалы ў купалаўскім тэатры] / Г. Варонава // Роднае слова. – 2020. – № 9. – С. 69–70.
 58. Варонава, Г. Ю. Свет Янкі Купалы[Текст] : да 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / Г. Ю. Варонава // Пачатковая школа. – 2012. – № 6. – С. 41.
 59. Васіленка, Н. Сімволіка вобразаў у драме "Раскіданае гняздо" Янкі Купалы : урок беларускай літаратуры (IX клас) / Н. Васіленгка // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 50–52.
 60. Васковіч, Ж. Л. Жыццё дзеля Беларусі[Тэкст] : (урок у IX класе, прысвечаны 135–годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) / Ж. Л. Васковіч // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 5. – С. 29–35. – іл.
 61. Васючэнка, П. В. Мастацкія адкрыцці ў кантэксце сусветнай літаратуры / П. В. Васючэнка // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. – 2006. – № 7. – С. 134–137. – Бібліягр.: с. 137 (6 назв.).
 62. Виольева, Л. Купальский сказ / Л. Виольева // Наука и религия. – 2008. – № 6. – С. 17–20.
 63. Вікторчык, Н. С. Купала і Колас – наш гонар, сумленне і слава[Тэкст] : літаратурна–музычная кампазіцыя для вучняў VI–IX класаў / Н. С. Вікторчык // Беларуская мова і літаратура. – 2011. – N 8. – С. 55–60.
 64. Вольскi, А. Не можа Беларусь без Купалы... / А. Вольскі // Пачатковая школа. – 2000. – № 2.–С. 30–32.
 65. Вострыкава, А. Навука і дыпламатыя / А. Вострыкава // Роднае слова. – 2018. – № 9. – С. 61–63. – Рэц. на кн.: Трус, М. Купалаўскія адрасы ў Славакіі / М. Трус ; аўт. прадм. М. Сэрватка ; нав. рэд. І. А. Чарота – Мінск : Медысонт, 2018. – 286 с.
 66. Вострыкава, А. Янка Купала ў чэшскай культурнай прасторы / А. Вострыкава // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 13–14.
 67. Вострыкава, А. Славацкі "дзённік" Янкі Купалы / А. Вострыкава // Роднае слова. – 2013. – N 1. – С. 30. – Рэц. на кн. : Трус, М. Янка Купала ў Славакіі / М. Трус. – Мiнск : Роднае слова, 2012. – 176 с.
 68. Галай, В.Словы нямецкага паходжання ў творах Янкі Купалы / В. Галай // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 40–42. – Бібліягр.: с. 42 (2 назв.).
 69. Галоўка, С. Віленскія нягоды і трыумфы Песняра / С. Галоўка // Беларуская думка. – 2020. – № 5. – С. 50–59.
 70. Галоўка, С. Любімы горад песняра[Текст] : Барысаўшчына ў жыцці і творчасці Янкі Купалы / С. Галоўка // Беларуская думка. – 2017. – № 7. – С. 38–45. – Библиогр.: с. 45 (17 назв.). – 6 ил.
 71. Гапоненка, І. Асаблівасці аўтарскага лексікону Янкі Купалы і Якуба Коласа : пазаслоўнікавая лексіка ў творах пачатку ХХ ст. / Я. Гапоненка // Роднае слова. – 2012. – N 2. – С. 36–39. – Бібліягр.: с. 39 (7 назв.).
 72. Гарадніцкі, Я. А. Хранатоп у мастацкім свеце Янкі Купалы / Я. А. Гарадніцкі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2004. – № 2. – С. 102–106.
 73. Гарадніцкі, Я. Польскамоўная творчасць Янкі Купалы ў беларускім літаратурным кантэксце / Яўген Гарадніцкі // Роднае слова. – 2008. – № 7. – С. 8–10. – Бiблiягр.: с. 10 (2 назв.).
 74. Гарадніцкі, Я. Тэксты жыцця, жыццё тэкстаў : нататкі крытыка / Я. Гарадніцкі // Полымя. – 2006. – № 12. – C. 165–186.
 75. Гарадніцкі, Я. аэтыка Янкі Купалы: гарманізацыя стыхійнага / Я. Гарадніцкі // Полымя. – 2012. – № 5. – С. 107–115. – Библиогр.: с. 114–115 (5 назв.).
 76. Гарбуноў, Ц. “Светач” Купалы / Ц. Гарбуноў // Краязнаўчая газета. – 2012. – 31мая (№ 20). – С. 4.
 77. Гатальскі, І. Ад Мінска па Даўгінаўскім тракце / Ігар Гатальскі // Полымя. – 2007. – № 5. – C. 170–196.
 78. Гаўрусёва, Н. С. аклон Вам, песняры!.[Тэкст] : літаратурная гасцёўня, прысвечаная135–годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (IX – XI класы) / Н. С. Гаўрусёва // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 5. – С. 59–62. – Бібліягр.: с. 62 (4 назв.).
 79. Гаўрыленка, А. В. упалаўскі баль[Тэкст] : (для вучняў IX – XI класаў) / А. В. Гаўрыленка // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 6. – С. 54–57. – Бібліягр.: с. 57 (4 назв.).
 80. Гніламедаў, У. Ен адкрыў Беларусь : пра Янку Купалу / У. Гнiламедаў // Роднае слова. – 2002. – № 7. – С. 3–7.
 81. Гніламёдаў, У. Янка Купала : вястун нацыянальнай ідэі : выступленне на вечарыне ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы, прысвечанай 125–годдзю з дня нараджэння паэта / У. Гніламёдаў // Роднае слова. – 2007. – № 12 – С. 18–20.
 82. Голуб, Т. Янка Купала и Якуб Колас : некоторые итоги текстологической работы / Т. Голуб // Неман. – 2007. – № 3. – C. 173–178.
 83. Гоўзіч, І. Насустрач святлу : праблема прасвятлення народа ў творчасці Янкі Купалы і Янкі Сіпакова / І. Гоўзіч // Роднае слова. – 2003. – № 7.–С. 17–21.
 84. Грамыка, Л. Зімовыя згадкі / Л. Грамыка // Мастацтва. – 2008. – № 2. – С. 32. – 3 фат.
 85. Грынкевіч, М. Вобраз Бандароўны як увасабленне знешняй і ўнутранай прыгажосці : урок беларускай літаратуры (IX клас) / М. Грынкевіч, І. Ліс // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 54–55.
 86. Гунько, Г. "І сёння з намі Колас і Купала..." : пазакласнае мерапрыемства / Г. Гунько, Г. Алесавец // Роднае слова. – 2012. – N 10. – С. 76–78.
 87. Да калыскі Купалы : "круглы стол" часопіса "Полымя" ў Вязынцы // Полымя. – 2007. – № 7. – C. 92–108.
 88. Дзейка, А. І. Паэма Янкі Купалы "Курган". Вобразы гусляра і князя[Тэкст] : (VII клас) / А. І. Дзейка // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 9. – С. 23–29.
 89. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы запрашае на экскурсіі школьнікаў і педагогаў // Адукацыя і выхаванне. – 2007. – № 6. – С. 75–76.
 90. Дым, В. В. Дарогамі Янкі Купалы : паход-экскурсія, прымеркаваны да 140-годдзя з дня нараджэння паэта / В. В. Дым // Выхаванне і дадатковая адукацыя. - 2022. - № 5. - С. 31-35.
 91. Ерасценка, Т. С. Падагульняльны ўрок па творчасці Янкі Купалы : (IX клас) / Т. С. Ерасценка // Беларуская мова і літаратура. – 2021. – № 1. – С. 15–19. – Бібліягр.: с. 19 (7 назв.).
 92. Ермаловіч-Дашчынскі, Д. Беларускі Бог : "Сны аб Беларусі" паводле Янкі Купалы ў Беларускім дзяржаўным тэатры юнага гледача / Д. Ермаловіч–Дашчынскі // Мастацтва. – 2020. – № 11. – С. 42–43.
 93. Ермашкевіч, Б. Дарога да Янкі Купалы : верш / Б. Ермашкевіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 93.
 94. Есіс, Я. Паэма "Курган" Янкі Купалы : літаратурны зрэз (VII клас) / Я. Есіс // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 60.
 95. Еўменава, Л. Кніга "Избранные стихи" Янкі Купалы з дарчым надпісам аўтара лётчыку Аляксею Грацыянскаму / Л. Еўменава // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 72–73. – 4 іл.
 96. Ждановіч, І. Не перасыхае Купалава крыніца / І. Ждановіч // Беларусь. – 2012. – № 8. – С. 34–37.
 97. Жогла, Н. "Я адплаціў народу, чым моц мая магла" / Н. Жогла // Мастацтва. – 2007. – № 11. – С. 17–19.
 98. Журавлев, В. Молодость голоса пушкинской и национальной литературной традиции / Василь Журавлев ; пер. с бел. Валентина Борисевича // Неман. – 2007. – № 12. – C. 154–160.
 99. Жураўлёў, В. Гуманістычная ідэя як матыў учынку чалавека на вайне : на прыкладах твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы / Васіль Жураўлёў // Роднае слова. – 2006. – № 5. – С. 8–11.
 100. Жыліч, Н. А. Творчы праект "Янка Купала – песняр Беларусі" / Н. А. Жыліч // Пачатковая школа. – 2007. – № 5. – С. 22–24.
 101. Жыццёвы партрэт класікаў[Текст] // Беларуская думка. – 2013. – № 11. – С. 33. – Рец. на кн.: Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы: у 2 кн. – Кн. 1: 1909–1939/ укл.: В. Дз. Селяменеў, В. У Скалабан; рэдкал.: М. І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш]. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2010. – 320 с.; Рец. на кн.: Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы: у 2 кн. – Кн. 2: 1939–2009. – Ч. 1 / укл.: В. Дз. Селяменеў, В. У Скалабан; рэдкал.: М. І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш]. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2011. – 384 с. ; Рец. на кн.: Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэрыялы: у 2 кн. – Кн. 2: 1939–2009. – Ч. 2 / укл.: В. Дз. Селяменеў, В. У Скалабан; рэдкал.: М. І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш]. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2012. – 336 с.
 102. Запартыка, Г. Да гісторыі выдання "першай рускай кніжкі" Янкі Купалы: расказваюць архіўныя дакументы / Г. Запартыка // Архівы і справаводства = Архивы и делопроизводство. – 2012. – N 5. – С. 99–108.
 103. Запартыка, Г. З гісторыі архіва Янкі Купалы / Г. Запартыка // Роднае слова. – 1999. – № 11. – С. 208–212.
 104. Захарэвіч, І. І. Сучаснае прачытанне пейзажнай лірыкі Янкі Купалы вачыма настаўніка–дэфектолага[Текст] / І. І. Захарэвіч // Спецыяльная адукацыя. – 2017. – № 3. – С. 41–46. – Бібліягр.: с. 46 (7 назв.).
 105. Заяц, Т. У. Паэт з сузор'я Купалы і Коласа[Тэкст] : літаратурная вечарына, прысвечаная 100–годдзю з дня нараджэння Максіма Танка (X–XI класы). / Т. У. Заяц // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 8. – С. 51–57.
 106. Зэкаў, А. Тут – дыханне Купалы / Анатоль Зэкаў // Полымя. – 2007. – № 7. – C. 109–118.
 107. Івашкевіч, Я. А. "Купала і Колас, вы нас гадавалі..." : сцэнар радыёгазеты / Я. А. Івашкевіч // Беларуская мова і літаратура. – 2006. – № 12. – С. 60–61.
 108. Івашын, В. Палымяны вяшчальнік свабоды : ідэя волi ў творчасцi Янкi Купалы / В. Івашын // Роднае слова. – 1999. – № 11. – С. 40–47.
 109. Івашын, В. У. Асветніцкія ідэі ў творчасці Янкі Купалы / В. У. Івашын // Адукацыя і выхаванне. – 2002. – № 6. – С. 50–52.
 110. Івашын, В. У.Маральна–эстэтычнае выхаванне ў сістэме літаратурнай адукацыі / В. У. Івашын // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – № 1. – С. 3–6. – Бібліягр.: с. 6 (4 назв.).
 111. Івашын, В. Філасофская лірыка Янкі Купалы / В. Iвашын // Роднае слова. – 2003. – № 5. – С. 13–15.
 112. Кабржыцкая, Т. Драматургічны геній Янкі Купалы / Т. Кабржыцкая // Полымя. – 2001. – № 11. –С. 166–180.
 113. Кавалёў В. З Новым годам, класікі! / Віктар Кавалёў // Маладосць. – 2011. – № 12. – С. 102–106.
 114. Казачонак, В. Завершана праца над унікальным зборнікам дакументаў і матэрыялаў / В. Казачонак, М. Тумаш // Архівы і справаводства = Архивы и делопроизводство. – 2012. – N 6. – С. 130–131.
 115. Казбярук, У. Вытокі і магія паэтычнага слова : верш Янкi Купалы "Мая навука" / У. Казбярук // Роднае слова. – 1998. – № 8. – С. 16–22.
 116. Казлова, В. У агні Вялікай Айчыннай / Вольга Казлова // Полымя. – 2007. – № 7. – C. 119–140.
 117. Казлоўская, М. М. Універсальнае ў драматычным канфлікце п'есы Янкі Купалы "Раскіданае гняздо" / М. М. Казлоўская // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2006. – № 3. – С. 10–14. – Бібліягр.: с. 14.
 118. Камароўская, З. Купала ідзе да Коласа / З. Камароўская – Л і М. – 2012. – 10 жн. (№ 32.) – С. 1.
 119. Камейша, К. Беларускай песні уладар / К. Камейша // Маладосць. – 1997. – № 7 .– С. 208–216.
 120. Камейша, К. В. Яркай мовай дакумента / К. В. Камейша // Полымя. – 2010. – № 12. – С. 155–160.
 121. Кампанеец, С. Ю. Янка Купала. Верш "Спадчына"[Тэкст] : (урок у VIII класе) / С. Ю. Кампанеец // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 7. – С. 16–19. – табл.
 122. Кампанеец, С. Жыццёвы і творчы шлях Янкі Купалы = Купала : урок беларускай літаратуры (IX клас) / С. Кампанеец // Роднае слова. – 2018. – № 6. – С. 62–63.
 123. Канановіч, М. “Па слядах Купалы і Коласа” прайшоў Сяргей Чыгрын / М. Канановіч // Краязнаўчая газеты. – 2012. – 17 мая (№ 18). – С. 4.
 124. Караткевіч, У. Пакуль сэрца б’ецца / У. Караткевіч // Краязнаўчая газета. – 2012. – 26 крас. (№ 16) – С. 4.
 125. Карлюкевiч, А. Думны настаунiк Купалы / А. Карлюкевiч // Маладосць. – 2010. – № 1. – С. 130–134. – 7 iл.
 126. Карлюкевіч, В. Першае знаёмства з беларускай літаратурай ў Кітаі – "Жалейка" Янкі Купалы / В. Карлюкевіч // Полымя. – 2015. – № 5. – С. 146–150. – Библиогр.: с. 155 (4 назв.).
 127. Карнейчык, Г. "...Узрошчаны над Гайнай" / Г. Карнейчык // Полымя. – 2012. – № 7. – С. 181–191.
 128. Касцюк, М. Янка Купала – наш гонар і боль...[Текст] / М. Касцюк // Беларуская думка. – 2012. – № 7. – С. 44–45.
 129. Кекелева, Т. Да гісторыі пастаноўкі "Паўлінкі" Янкі Купалы ў рэжысуры Льва Літвінава / Т. Кекелева // Архівы і справаводства = Архивы и делопроизводство . – 2014. – № 3. – С. 99–106. – 3 дак.
 130. Кендыш, Н. А. Парк Янкі Купалы запрашае ў госці...[Тэкст] : (праект для вучняў VII–VIII класаў) / Н. А. Кендыш // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 6. – С. 59–64.
 131. Кенька, М. П. Купалаўскімі мясцінамі / М. П. Кенька // Пачатковая школа. – 2007. – № 5. – С. 33.
 132. Кенька, М. Сталi скульптурамi i набылi абрысы / Мiхась Кенька // Маладосць. – 2010. – № 9. – С. 110–120. – 6 фот.
 133. Кілбас, Я. І. Янка Купала і Якуб Колас: дыдактычны матэрыял да ўрокаў беларускай мовы і літаратуры[Тэкст] / Я. І. Кілбас // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 11. – С. 44–48.
 134. Клейнбарт, Л. Сустрэчы. Янка Купала / Л. Клейнбарт ; пер. з руск. А. Карлюкевіча // Полымя. – 2021. – № 9. – С. 80–119.
 135. Клімава, Н. Т. Дзве зоркі беларускай культуры[Тэкст] : інтэлектуальная гульня па творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа для вучняў 9–10 класаў / Н. Т. Клімава // Народная асвета. – 2012. – № 10. – С. 83–84.
 136. Клімава, Н. Т. Разумнікі і разумніцы[Тэкст] / Н. Т. Клімава // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 5. – С. 60–63.
 137. Клімуць, Я. Перапіска Якуба Коласа з Петрусём Броўкам і Пятром Глебкам часу вайны / Я. Клімуць // Краязнаўчая газета. – 2012. – 21 чэрв. (№ 23). – С. 4.
 138. Клябанаў, Дз. "І сняцца сны аб Беларусі ..." : літаратурна–музычная кампазіцыя, прысвечаная Янку Купалу / Д. Клябанаў, В. Скіба // Роднае слова. – 2007. – № 12. – С. 60–61.
 139. Команава, Т. Кананізацыя Купалы. На прэм'еру – у РТБД / Т. Команава // Мастацтва. – 2012. – N 3. – C. 10–11.
 140. Команава, Т.Сны наяве / Т. Команава // Мастацтва. – 2007. – № 10. – С. 10–11.
 141. Конан, У. "Беларусь мая старонка, дык люблю ж яе" : цыклiчная структура лiрыкi Янкi Купалы // Роднае слова. – 1997. – №7. – С. 21–31.
 142. Конан, У. Парок нацыянальнага адраджэння : творчасць Янкi Купалы ў кантэксце хрысцiянскай культуры / У. Конан // Полымя. – 2002. – №7/8. – С. 215–236.
 143. Конан, У. Прарок у вобразе музыкі : арфiчныя матывы ў творчасцi Янкi Купалы / Уладзімір Конан // Роднае слова. – 2005. – № 7. – С. 24–27.
 144. Конан, У.Вобразы і матывы роднай зямлі ў паэзіі Янкі Купалы // Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. – 2009. – № 3. – С. 79–82.
 145. Крэпак, Б. Паркі Песняра : чатыры іпастасі паэта разцом Анікейчыка / Б. Крэпак // Культура. – 2012. – 7 ліп. (№ 27). – .С. 10.
 146. Куварина, Т. Янка Купала в творчестве скульптора Аникейчика : история одной фотографии / Т. Куварина // Неман. – 2012. – № 7. – С. 220–221. – 1 фот.
 147. Куліковіч, У. І. Эмацыйная танальнасць верша Янкі Купалы "Мужык" / У. І. Куліковіч // Беларуская думка. - 2022. - № 3. - С. 97-102. - Бібліягр.: с. 102 (14 назв.). - 2 фот., 2 табл.
 148. Курочкин, В. Люди и книги[Текст] / В. Курочкин // Планета. – 2012. – № 9 (89). – С. 61–67. – фот.
 149. Кучык, А. А. Янка Купала "Лістапад". Якуб Колас "Ясныя дні восені"[Текст] : літаратурнае чытанне. III клас / А. А. Кучык // Пачатковае навучанне: сям`я, дзіцячы сад, школа. – 2018. – № 9. – С. 56–57.
 150. Кушнир, А. В. Произведения национальной драматургии: своеобразие музыкально-драматических и экранных версий [на примере пьес Я. Купалы "Павлинка" и В. Вольского "Нестерка"] / А. В. Кушнир // Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2010. – N 4 (34). – С. 33–38. – Библиогр.: С. 38 (4 назв.). – Продолж. Начало в N 3.
 151. Лiпскi, У. З кнiгi "Янкаў вянок" / У. Лiпскi // Роднае слова. – 2010. – № 5. – С. 17.
 152. Лапіцкая, Л. Купала, Купаліш, Купальскі ... : найменні купальскага свята ў гаворках і вытворныя да іх / Лідзія Лапіцкая // Роднае слова. – 2006. – № 6. – С. 43–44.
 153. Лапіцкая, Т. Паэма "Бандароўна" Янкі Купалы: сюжэт, героі : урок беларускай літаратуры (IX клас) / Т. Лапіцкая // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 53.
 154. Лапіцкая, Т. В. Паэма Янкі Купалы "Бандароўна" : IX клас / Т. В. Лапіцкая // Беларуская мова і літаратура. – 2010. – № 1. – С. 46–48.
 155. Лепешаў, I. Я. П'еса Янкі Купалы "Тутэйшыя" : рэальна-гiстарычны каментарый / І. Я. Лепешаў // Беларуская мова і літаратура. – 2001. – № 1. – С. 107–121.
 156. Лепешаў, І. "Не плюй у карыцца..." : нататкі пра адзін верш Я. Купалы / І. Я. Лепешаў // Дзеяслоў. – 2010. – № 5 (48). – С. 314–319.
 157. Літвін, М. Акно, праз якое Купала глядзеў на свет = Купала : інсцэніроўка паводле ўрыўкаў раман–эсэ "Як агонь, як вада" Алега Лойкі / М. Літвін // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 61–65.
 158. Лук'яненка, Н. У. Праз вайну, праз памяць, праз лёсы... : XI клас / Н. Лук'яненка, М. Ф. Вiкторчык // Беларускі гістарычны часопіс . – 2010. – N 1. – С. 57–62. – Библиогр.: с. 62. – 2 фот.
 159. Лысенка, З. Памятка дзен : паэтычны шэдэўр ў сучасным музычным прачытанні / З. Лысенка // Беларуская думка. – 2010. – № 12. – С. 94–97. – 3 фот.
 160. Лявонава, Е. Нацыянальнае i агульначалавечае ў вершы "Паязджане" Янкi Купалы / Е. Лявонава // Роднае слова. – 2010. – № 1. – С. 3–6. – Бiблiягр.: с. 6 (9 назв.).
 161. Лявонава, Е. "Яны аднаго прызвання"[Текст] : творчая спадчына Якуба Коласа і Янкі Купалы ў прачытанні Алеся Разанава / Е. Лявонава // Дзеяслоў. – 2014. – № 4. – С. 270–277. – Бібліягр.: с. 277 (6 назв.).
 162. Лясун, Л. Мастацкая літаратура і гісторыя : метадычныя падыходы да вывучэння твораў на гістарычную тэму (вобраз Янкі Купалы ў вершах беларускіх паэтаў) / Л. Лясун // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 31–32.
 163. Ляушун, Л. "Свевая славы оба полы сего времени..." : "Слова пра паход Iгара..." у творчасцi Янкi Купалы / Л. Ляушун // Беларуская думка. – 2008. – № 6. – С. 98–103. – Библиогр.: с. 103.
 164. Ляшковіч, А. Каталог "Аўтографы першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы" / А. Ляшковіч, А. Дражына // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 74–75. – 2 іл.
 165. Ляшковіч, А. Канцэпцыя новай экспазіцыі Дзяржаўнага літаратурнага музей Янкі Купалы / А. Ляшковіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 76–79. – Бібліягр.: с. 79 (7 назв.).
 166. Ляшковіч, А. Імя Купалы на карце свету / А. Ляшковіч // ЛіМ. – 2012. – 18 мая (№ 20). – С. 4.
 167. Ляшковіч, А. Р. Скарбніца Купалавай спадчыны : [интервью] / А. Ляшковіч ; размаўляў С. Галоўка // Беларуская думка. – 2012. – № 6. – С. 50–56. – 8 фот.
 168. Ляшчынская, В. Ключавы канцэпт культурна–нацыянальнага светапогляду праз фразеалагізмы з твораў Янкі Купалы / Вольга Ляшчынская // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 37–39. – Бібліягр.: с. 39 (6 назв.).
 169. Ляшчынская, В. А. Аб ролі Янкі Купалы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы / В. А. Ляшчынская // Беларуская мова і літаратура. – 2003. – № 6. – С. 117–122.
 170. Ляшчынская, В. А. Асаблiвасцi паэтычнай мовы Янкi Купалы / В. А. Ляшчынская // Весцi НАН Беларусi. Сер. гуманiтарных навук. – 2004. – № 3. – С. 106–109.
 171. Ляшчынская, В. А. Гукавая арганізацыя паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Веснік Магілеўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова. – 2004. – № 1 (17). – С. 73–83.
 172. Ляшчынская, В. А. Капулятывы-фразеалагізмы ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. – 2004. – № 1(31). – С. 71–74.
 173. Ляшчынская, В. А. Паранімічная атракцыя ў паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер.4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 45–48.
 174. Ляшчынская, В. А. Сіметрыя ў паэзіі Янкі Купалы : структурныя віды і функцыі / В. А. Ляшчынская // Весцi НАН Беларусi. Сер. гуманiтарных навук. – 2007. – № 2. – С. 115–119. – Бібліягр.: с. 117 (6 назв.).
 175. Ляшчынская, В. А. Сінтаксічныя сродкі вуснага маўлення ў паэтычных творах Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2003. – № 4. – С. 108 –116.
 176. Ляшчынская, В. А. Онімныя и апелятыўныя назвы асоб як сродкі вобразнасці ў паэме "Бандароўна" Янкі Купала[Текст] / В. А. Ляшчынская // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Сер. Гуманитарные науки. – 2014. – № 1. – С. 99–102. – Бібліягр.: с. 102 (8 назв.).
 177. Ляшчынская, В. Антрапанімічная лексіка ў паэзіі Янкі Купалы : імены рэальных гiстарычных асоб / В. Ляшчынская // Роднае слова. – 2002. – № 10 .– С. 24–26.
 178. Ляшчынская, В.А. Паўтор у паэзіі Янкі Купалы / В. А. Ляшчынская // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2003. – № 3. – С. 108–112.
 179. Ляшчынская, Н. Наш славуты зямляк[Текст] : канспект заняткаў у старэйшай групе / Н. Ляшчынская // Пралеска. – 2012. – № 5. – С. 17.
 180. Максимович, В. Путь согласия, гармонии и правды / В. Максимович // Наш современник. – 2007. – № 12. – С. 261–266
 181. Максімовіч, В. Літаратурная класіка як неад'емны складнік нацыянальнай духоўнай традыцыі : на прыкладзе творчасці Янкі Купалы і Максіма Багдановіча / В. Максімовіч // Роднае слова. – 2012. – N 3. – С. 19–23. – Бібліягр.: с. 23 (4 назв.).
 182. Максімовіч, В. А. Полісемантызм купалаўскай міфалагічнай вобразнасці / В. А. Максімовіч // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 1997. – № 1.– С. 3–8.
 183. Максімовіч, В. Метамарфозы жыцця : "метафарычная міфатворчасць" Я. Купалы / В. Максімовіч // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – № 1. – С. 121–128.
 184. Максімовіч, В. Па шляху нацыятворчасці : да 125–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / В. Максімовіч // Беларуская думка. – 2007. – № 6. – С. 58–66. – Бібліягр.: с. 66. – іл.: 2 фот.
 185. Максімовіч, В. Праблема нацыянальнай ідэнтыфікацыі ў паэзіі Янкі Купалы пачатку XX ст. / В. Максімовіч // Роднае слова. – 2007. – № 8. – С. 6–7.
 186. Максімовіч, В. Класіка і сучаснасць / В. Максімовіч // Полымя. – 2007. – № 4. – С. 182–193.
 187. Максімовіч, В. Волаты духу нацыі / В. Максімовіч // Полымя. – 2012. – № 7. – С. 126–139. – Библиогр.: с. 138–139 (18 назв.).
 188. Максімовіч, В. Па шляху цывілізацыйнага дыялогу : феномен творчасці ў кантэксце станаўлення інтэлектуальнай культуры / В. Максімовіч // Полымя. – 2015. – № 2. – С. 134–141. – Библиогр.: с. 141 (4 назв.).
 189. Мантур, А. Лексічна–стылістычныя мадыфікацыі індывідуальна–аўтарскіх неалагізмаў : на матэрыяле рускамоўных перакладаў беларускай паэзіі / А. Мантур // Роднае слова. – 2017. – № 3. – С. 36–39. – Библиогр.: с. 39 (16 назв.).
 190. Маруга, С. Прыйшоў да Коласа Купала / С. Маруга // Веснік адукацыі. – 2007. – № 11. – С. 70–72.
 191. Марціновіч Д. Тры юбілеі Купалы / Д. Марціновіч – ЛіМ. – 22 чэрв. (№ 25). – С. 1.
 192. Медзвядзёва, М. Янка Купала. Дыялог з ХХІ стагоддзем / М. Медзвядзёва // Краязнаўчая газета. – 2012. – 5 ліп. (№ 25). – С. 4.
 193. Мельнік, М. Янка Купала на Гродзеншчыне / Міхась Мельнік // Роднае слова. – 2007. – № 6. – С. 74–78.
 194. Метадычныя рэкамендацыі па святкаванні 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа[Тэкст] // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 6. – С. 3–6. – Бібліягр.: с. 6 (24 назв.).
 195. Міцкевіч, В. Першая сустрэча Янкі Купалы і Якуба Коласа / В. Мiцкевiч // Роднае слова. – 2002. – № 8. – С. 98–99.
 196. Мішчанчук, М. І. Вобраз–канцэпт беларуса ў купалаўскай творчасці / М. І. Мішчанчук // Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. філалагічных навук. – 2006. – № 3 (6). – С. 12–18. – Бібліягр.: с. 18 (5 назв.).
 197. Мушынская, Т. Цяжар адказнасці : "Жыццё і смерць Янкі Купалы" ў Музычным тэатры / Т. Мушынская ; фота С. Чыгіра // Мастацтва. – 2018. – № 8. – С. 24–26. – фат.
 198. Мушынскi, М. Актуальнасць класiкi : поўны збор твораў Янкi Купалы ў сенняшняй сацыякультурнай сiтуацыi / М. Мушынскi // Беларуская думка. – 2005. – № 1. – С. 160–169.
 199. Мы все – дети Купалы..." : наша анкета / Микола Микулич [и др.] ; пер. с белорус. Т. Дерех // Неман. – 2012. – № 7. – С. 201–217. – 12 фот.
 200. Мятліцкая, Г. "За свабоду сваю ўсёй душой пастаю..." : формы бінарнай апазіцыі воля – няволя і шчасце – няшчасце ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы / Г. Мятліцкая // Роднае слова. – 2006. – № 7. – С. 12–13.
 201. Мятліцкая, Г. "Каб чалавек ды мог скрыціся ад сваёй долі навекі..." : формы бінарнай апазіцыі "доля – нядоля" ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы / Г. Мятліцкая // Роднае слова. – 2006. – № 2. – С. 14–15.
 202. Мятліцкая, Г. "Сваіх дум, сэрца запытай..." : формы бінарнай апазіцыі праўда – няпраўда ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы / Г. Мятліцкая // Роднае слова. – 2006. – № 11. – С. 28–29.
 203. Мятліцкая, Г. М. Сацыяльная і міфалагічная семантыка вобразаў у нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы / Г. М. Мятліцкая // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 19–23. – Бібліягр.: с. 22–23 (12 назв.).
 204. Мятліцкая, Г. М. Сімвалічная функцыя міфалагічных персанажаў у паэзіі Янкі Купалы / Г. М. Мятліцкая // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер.4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2005. – № 3. – С. 13–18.
 205. Мятліцкая, Г. Міф і гісторыя ў паэзіі Янкі Купалы / Ганна Мятліцкая // Полымя. – 2006. – № 7. – С. 139–154.
 206. Мятліцкая, Г. Міфалагема сусветнага дрэва і сімволіка раслін у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г. Мятліцкая // Полымя. – 2007. – № 7. – C. 123–140. – Бібліягр.: с. 140.
 207. Мятліцкая, Г. Прасторавыя архетыпы як кампаненты мастацкага свету Янкі Купалы / Г. Мятліцкая // Полымя. – 2012. – № 6. – С. 140–155. – Библиогр.: с. 154–155 (23 назв.).
 208. На добрую памяць..."[Текст] : вобраз класіка беларускай літаратуры Я. Купалы ў фотаздымках // Беларуская думка. – 2017. – № 7. – С. 46–47. – 10 фот.
 209. Навумчык, М. І. Вывучэнне паэмы Янкі Купалы "Бандароўна"[Тэкст] : (тэставае заданне, XI клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 2. – С. 26–28.
 210. Навумчык, М. І. Вывучэнне паэмы Янкі Купалы "Магіла льва"[Тэкст] : (тэставае заданне, VIII клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 5. – С. 11–13.
 211. Навумчык, М. І. Вывучэнне п'есы Янкі Купалы "Раскіданае гняздо" [Тэкст] : (тэставае заданне, IX клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 7. – С. 43–45.
 212. Навумчык, М. І. Паэма Янкі Купалы "Курган" : (тэставае заданне, VII клас) / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. – 2010. – N 8. – С. 16–18.
 213. Нам засталася спадчына : "круглы стол" у НАН Беларусі, прысвечаны 130–годдзю з дня нараджэння народнага песняра Янкі Купалы // Полымя. – 2012. – № 6. – С. 156–168.
 214. Несцяровіч, В. Б. Калыхала маці сына ў калысцы ў ліповай...: тэма дзяцiнства ў паэзii Янкi Купалы / В. Б. Несцяровiч // Пачатковая школа. – 2002. – № 7. – С. 21–24.
 215. Нуждзіна, Т. Купала. Народ. Песня / Т. Нуждзiна // Полымя. – 2002. – № 7/8. – С. 237–244.
 216. Нячай, В. Янка Купала на экране : кінадакумент і кінапаэзія / Вольга Нячай // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 62–68.
 217. Павільч, А. Міжкультурныя адрозненні ў бязмежжы культурнай разнастайнасці: тэарэтычныя меркаванні і жыццёвая праўда / А. Павільч // Роднае слова. – 2015. – № 7. – С. 81–84. – Библиогр.: с. 84 (10 назв.).
 218. Падаляк, Т. У. Традыцыі часу і час традыцый : Янка Купала і газета "Звязда" / Т. У. Падаляк // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 3. – C. 38–41. – Бібліягр.: с. 41.
 219. Паспелава, Н. В. "Адвечная песня" Янкi Купалы i "Жыцце чалавека" Леанiда Андрэева у кантэксце сiмвалiзму / Н. В. Паспелава // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A, Гуманитарные науки. – 2007. – № 1. – С. 99–106. – Бібліягр.: с. 106 (25 назв.).
 220. Пасюта, А. В. "Курганы шмат чаго нам гавораць..."[Тэкст] : план–канспект урока па паэме Янкі Купалы "Курган" / А. В. Пасюта // Беларуская мова і літаратура. – 2011. – N 8. – С. 37–44.
 221. Паталкоу, Ю. Чытач – пасол святла : праблема "першааўтара" пры вывучэннi лiтаратуры / Ю. Паталкоў // Роднае слова. – 2009. – № 7. – С. 10–12. – Бiблiягр.: с. 12 (3 назв.).
 222. Петрашкевіч, М. Янка Купала і Якуб Колас : гульня для старшых класаў / М. Петрашкевіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 66–69.
 223. Петрушкевiч, А. Янка Купала ў культурным, лiтаратурным i навуковым жыццi Гароднi / А. Петрушкевiч // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 78–82. – Бiблiягр.: с. 82 (13 назв.).
 224. Петрушкевіч, А. Незвычайныя музы паэта. / А. Петрушкевіч // Краязнаўчая газета. – 2012. – 9 жн. (№ 30). – С. 4.
 225. Петрушкевіч, А. Пра місію песняра / А. Петрушкевіч // Краязнаўчая газета. – 2012. – 24 мая (№ 19). – С. 4.
 226. План мерапрымстваў у сістэме Міністэрства адукацыі па святкаванні 135–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа[Тэкст] // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 3. – С. 3–5. – табл.
 227. Праскаловіч, В. Культуратворчы падыход пры вывучэнні п'есы "Раскіданае гняздо" Янкі Купалы : метадычныя парады для IX класа / В. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 45–49. – Бібліягр.: с. 49 (3 назв.).
 228. Пяткевіч, А. Слова пра паэта / А. Пяткевіч // Дзеяслоў. – 2019. – № 5. – С. 261–264. – Рэц. на кн.: Як вярталі "Спадчыну : да 135-годзя ад нарадджэння і 75-годдзя смерці Янкі Купалы / укл., падрыхт., уступ. сл. Н. Гардзіенкі, Л. Юрэвіча. – Мінск : Кнігазбор, 2018. – 290 с.
 229. Рагаўцоў, В. Фразеалагізмы як аснова стварэння камічнага эфекту : на матэрыяле п'ес Янкі Купалы / В. Рагаўцоў // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 33–36. – Бібліягр.: с. 36 (12 назв.).
 230. Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п'есе Янкі Купалы "Паўлінка" / В. І. Рагаўцоў // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – № 7. – С. 3–10. – Бібліягр.: с. 10 (4 назв.).
 231. Рагін, Я. Асаблівасці рэгіянальнага мецэнацтва / Я. Рагін //Культура. – 2012. – 7 ліп. (№ 27). – .С. 12.
 232. Рагін, Я. Простыя рэчы няпростага класіка / Я. Рагін // Культура. – 2012. – 7 ліп. (№ 27). – С. 14.
 233. Рагойша, В. Захавальніца шляхетнага духу беларушчыны : Жана Дапкюнас і Дзяржаўны Літаратурны музей Янкі Купалы / В. Рагойша // Роднае слова. – 2006. – № 3. – С. 102–104.
 234. Рагойша, В. П. "Беларусь на куце ў хаце сваёй села". Купалаўская канцэпцыя дзяржаўнай незалежнасці Беларусі / В. П. Рагойша // Полымя. – 2011. – № 7. – С. 144–148.
 235. Рагойша, В. П. Напісанае – застанецца / В. П. Рагойша // Полымя. – 2012. – № 7. – С. 140–151.
 236. Рагойша, В. Янка Купала / В. Рагойша // Роднае слова. – 2001. – №7. – С. 20–25.
 237. Рагойша, В. Зрением сердца / В. Рагойша // Неман. – 2012. – № 5. – С. 214–219.
 238. Рагойша, В. Первая из вершин / В. Рагойша ; пер. с белорус. Т. Кувариной // Неман. – 2012. – № 7. – С. 181–195. – Окончание. Начало : N 6.
 239. Рагойша, В. Янка Купала – лексікограф / В. Рагойша // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 21–25. – Бібліягр.: с. 25 (11 назв).
 240. Раманоўская, Я. "...Не забудзься ты матулі" : успаміны пра маці Янкі Купалы / Я. Раманоўская // Роднае слова. – 2006. – № 7. – С. 96–99.
 241. Раманоўская, Я. Акопы – творчая каляска Купалы / Я. Раманоўская // Маладосць. – 2010. – № 7. – С. 84–82.
 242. Раманоўская, Я. Жменька успамiнау пра роднае, блiзкае ... : [пра Янку Купалу] / Я. Раманоўская // Маладосць. – 2008. – № 8. – С. 103–116.
 243. Раманоўская, Я. Яны гадаваліся ў сям'і песняра : пляменнікі Янкі Купалы Уладзіслава і Уладзіслаў Раманоўскія / Я. Раманоўская // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 78–81.
 244. Рашчынскі, Дз. Персанальны аўтамабіль Янкі Купалы / Д. Рашчынскі / Дз. Рашчынскі // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 83.
 245. Романова, Е. Купаловский дом / Е. Романова // Армия. – 2014. – № 6. – С. 56–59.
 246. Сабалеўскі, А. Тэатральная біяграфія п'есы "Раскіданае гняздо" Янкі Купалы / А. Сабалеўскі // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 55–59.
 247. Сабуць, А. "Жыў беларус – і будзе жыць!" : Купалавым шляхам жыцця / А. Сабуць // Роднае слова. – 2019. – № 3. – С. 12–13.
 248. Сабуць, А. "Як на тайнай споведзі" : слова пра класіку і класіка слова / А. Сабуць // Роднае слова. – 2018. – № 5. – С. 25–26. – Рэц. на кн.: Жук, І. Прыхінуцца да крыніцы / І. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2017. – 235 с.
 249. Саевіч, Н. Нам засталася спадчына... : з гісторыі стварэння калекцый музея Янкі Купалы / Н. Саевіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 70–71. – 2 іл.
 250. Саевіч, Н. З гісторыі музейнай калекцыі "Аўтографы Янкі Купалы" / Н. Саевіч // Роднае слова. – 2012. – N 7. – С. 84–85. – 2 іл.
 251. Саевіч, Н. Яшчэ адзін крок у справе каталагізацыі Купалаўскай спадчыны / Н. Саевіч // Роднае слова. – 2013. – N 7. – С. 87–88. – Рэц. на кн. : "Ты гэтых вачэй не забудзь...": фатаграфіі Янкі Купалы: каталог / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны літаратуры музей Янкі Купалы ; уклад. Н. В. Саевіч. – Мiнск, 2012. – 266 с.
 252. Саевіч, Н. "На добры ўспамін..." : да 125–годдзя з дня нараджэння Уладзіславы Францаўны Луцэвіч / Н. Саевіч, М. Плаўская // Роднае слова. – 2016. – № 11. – С. 81–84. – 3 фот.
 253. Саламаха, У. Да Купалы ў Вязынку / У.Саламаха // Маладосць. – 2002. – № 7–8. – С. 112–114.
 254. Саламевiч, А. Як сплятауся клубочак... : лёсы настаўнiкаў заходнебеларускай вёскi праз прызму часу : натхнёныя Купалам / Алена Саламевiч // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 83–90. – Бiблiягр.: с. 90 (15 назв.).
 255. Саламевіч, Я. Здарэнец : з псеўданімаў Янкі Купалы / Янка Саламевіч // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С. 25.
 256. Саламевіч, Я. Крыптанім Язэпа Дылы, прыпісаны Янку Купалу / Янка Саламевіч // Роднае слова. – 2007. – № 6. – С. 59–60.
 257. Саламевіч, Я. Пад жаночымі прозвішчамі : загадкі псеўданімаў / Янка Саламевіч // Роднае слова. – 2009. – № 6. – С. 34–36.
 258. Саламевіч, Я. Псеўданімы Янкі Купалы / Янка Саламевіч // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 49–51.
 259. Санюк, З. Рэлігійная амбівалентнасць у творчасці Янкі Купалы / З. Санюк // Роднае слова. – 2000. – № 11 .– С. 15–17.
 260. Санюк, З. Харызматычны статус творчасці Янкі Купалы / З. Санюк // Роднае слова. – 2000. – № 1.–С. 14–16.
 261. Сасімовіч, А. К. Янка Купала – драматург. Камедыя "Паўлінка" : (VIII клас) / А. К. Сасімовіч // Беларуская мова і літаратура. – 2011. – N 3. – С. 35–39. – Бібліягр.: с. 39 (6 назв.).
 262. Свірын, І. Terra incognita Я. К. : “Тулянні па свеце” як аснова турмаршруту / І. Свірын // Культура. – 2012. – 7 ліп. (№ 27). – С. 122.
 263. Святлоў, В. Патаемныя закуткі лёсу[Текст] / В. Святлоў // Беларусь. – 2012. – № 3. – С. 50–51.
 264. Семяняка, М. "Сінія, як вочкі, васількі–званочкі"[Текст] : канспект гульняў–заняткаў па выяўленчай дзейнасці / М. Семяняка // Пралеска. – 2012. – № 9. – С. 16–17.
 265. Сівец, Т. На ўспамін пра Купалле... : вершы / Т. Сівец // Маладосць. – 2012. – N 6. – С. 54–55.
 266. Сідарэнка, А. У кожнага свой К. : нацыянальны кінапраект пра лёс песняра / А. Сідарэнка // Мастацтва. – 2020. – № 11. – С. 46–47.
 267. Сідарэнка, А. Што ў імені табе яго? : "Янка Купала" Віктара Аслюка і Вольгі Дашук / А. Сідарэнка // Мастацтва. – 2017. – №7. – С. 44–45. – фат.
 268. Скачкова, В. А. Прыметнікі памеру ў мове Янкі Купалы / В. А. Скачкова // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2000. – № 1. – С. 141–144.
 269. Содаль, У. "Явар" : з гісторыі аднаго верша Янкі Купалы / У. Содаль // Роднае слова. – 2009. – № 6. – С. 22.
 270. Содаль, У. З гісторыі "Жалейкі" : да 100–годдзя першай кнігі Я. Купалы / У. Содаль // Пачатковая школа. – 2008. – № 6. – С. 56–57.
 271. Содаль, У. Звяно творчага ланцужка : баравецкая рэчаіснасць і станаўленне Янкі Купалы як беларускага песняра / У. Содаль // Дзеяслоў. – 2012. – № 1(56). – С. 241–250.
 272. Содаль, У. Ім пачынаюцца паэтычныя анталогіі : успаміны сучаснікаў пра верш "А хто там ідзе?" Янкі Купалы / У. Содаль // Роднае слова. – 2007. – № 9. – С. 76–78.
 273. Содаль, У. Як на свет нарадзіўся Янка : вандроўкі па Вязынцы і яе наваколлі / У. Содаль, Ц. Чарнякевіч // Маладосць. – 2012. – N 6. – С. 84–89.
 274. Соколова, Ю. В. Лексико–грамматические трансформации при белорусско–английском поэтическом переводе. Перевод имен существительных[Текст] / Ю. В. Соколова // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2012. – № 3. – С. 33–36. – Библиогр.: с. 36.
 275. Сопікава, В. Янка Купала ў Полацку / В. Сопікава // Роднае слова. – 2013. – N 7. – С. 11–14. – 5 фот.
 276. Станкевiч, Р. Т. Янка Дзiмау – перакладчык Янкi Купалы / Р. Т. Станкевiч // Весцi НАН Беларусi. Сер. гуманiтарных навук. – 2006. – № 2. – С. 84–90. – Бібліягр.: с. 90 (14 назв.).
 277. Станкевіч, Р. "Адвечная песня" Янкі Купалы ў інтэрпрэтацыі Хрыста Папова / Роза Станкевіч // Роднае слова. – 2011. – № 7. – С. 9–12. – Бібліягр.: с. 12 (7 назв.).
 278. Станкевіч, Р. Паэзія Янкі Купалы ў перастварэннях Янкі Дзімава / Роза Станкевіч // Роднае слова. – 2006. – № 8. – С. 54–56.
 279. Станкевіч, Р. Пра неперакладальнае ў перакладзе : нацыянальныя рэаліі ў перастварэннях паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа на балгарскую мову / Роза Станкевіч // Роднае слова. – 2007. – № 11. – С. 17–19. – Бiблiягр.: с. 19 (7 назв.).
 280. Стрельцов, М. В начале всех начал : [Я. Купала, Я. Колос и белорусская литература] / М. Стрельцов // Всемирная литература. – 2002. – № 7/8 .– С. 183–189.
 281. Стрыбульская, Н. Міфалагічны кантэкст культуралагічнай сістэмы Купалаўскага мемарыяльнага запаведніка "Вязынка" / Н. Стрыбульская // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 80–81. – Бібліягр.: с. 81 (4 назв.).
 282. Студзенка, Т. Паэтычная спадчына Янкі Купалы ў святле біблейнай традыцыі прафетызму / Таццяна Студзенка // Полымя. – 2008. – № 7. – С. 139–145.
 283. Ступчык, Н. Ф. Інтэрактыўная гульня "Сцяжынкамі Купалы" : (абагульняючы ўрок па творчасці Янкі Купалы ў IX класе) / Н. Ф. Ступчык // Веснік адукацыі. – 2018. – № 12. – С. 35–39.
 284. Ступчык, Н. Ф. Падагульняльны ўрок па творчасці Янкі Купалы[Тэкст] : (IX клас) / Н. Ф. Ступчык // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 6. – С. 36–39. – мал.
 285. Суравец, І. А. Нашы песняры[Тэкст] : турнір знаўцаў, прысвечаны 130–годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа / І. А. Суравец // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 2. – С. 60–64.
 286. Сустрэча з кнігай[Текст] : канспект гульні–заняткаў па мастацка–творчым і эстэтычным развіцці дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту / Т. Цярэшчанка [і інш.] // Пралеска. – 2012. – № 10. – С. 38–39. – Бібліягр.: с. 39 (6 назв.).
 287. Сцяжко, Н. Тэлевізійная дакументальная драма "Код нацыі" тэлеканала "Беларусь 1" як спосаб рэпрэзентацыі гісторыі : пераклад з рускай мовы / Н. Сцяжко // Роднае слова. – 2019. – № 1. – С. 87–90.
 288. Сяржант, Л. В. Пошукі герояў драмы Янкі Купалы "Раскіданае гняздо" / Л. В. Сяржант // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – № 7. – С. 24–26.
 289. Тарасава, С. Конкурс "Вуснае выказванне" : рэкамендацыі па падрыхтоўцы / С. Тарасава // Роднае слова. – 2011. – N 1. – С. 75–79.
 290. Тарасюк Л. К. Мастацкія кірункі і плыні ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя / Л. К. Тарасюк // Беларуская мова і літаратура. – 2006. – № 7. – С. 29–38. – Бібліягр.: с. 38(7 назв.).
 291. Токар, В. Купалаўская тэксталогія: эвалюцыя збораў твораў / В. Токар, Н. Шышкіна // Роднае слова. – 2016. – № 10. – С. 15–20. – Библиогр.: с. 20 (14 назв.).
 292. Трафімчык, А. "Калісь мы ў Рыгу збожжа везлі, цяпер зямлі завеслі часць..." : польска–савецкі падзел Беларусі 1921 г. у вершах Янкі Купалы / А. Трафімчык // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 7–12. – Бібліягр.: с. 12 (13 назв.).
 293. Трафімчык, А. "Раз абсеклі Беларуса Маскалі ды Ляхі" : падзел Беларусі 1921 г. у паэтычным асэнсаванні Янкі Купалы / А. Трафімчык // Дзеяслоў. – 2012. – № 2(57). – С. 275–294.
 294. Трафімчык, Т. У. Урок вывучэння лірыкі Янкі Купалы ў IX класе па тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення / Т. У. Трафімчык // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 2. – C. 11–16. – Бібліягр.: с. 16 (8 назв.). – 2 схем.
 295. Троцкая, Т. А. Крыптаграма "Янка Купала" / Т. А. Троцкая // Беларуская мова і літаратура. - 2022. - № 4. - С. 63.
 296. Трус, М. Бясядскія вячоркі з Янкам Купалам / М. Трус // Роднае слова. – 2012. – N 7. – С. 86. – 1 іл.
 297. Трус, М. "Славацкімі шляхамі Янкі Купалы": Ждзяр і Высокія Татры = Высокія Татры / М. Трус // Роднае слова. – 2015. – № 12. – С. 81–83. – Библиогр.: с. 83 (6 назв.). – Окончание. Начало: №№ 7–11. – 3 фот.
 298. Трус, М. Ранняя шаўчэнкіяна Янкі Купалы: геаграфія вядомасці і прызнання / М. Трус // Роднае слова. – 2019. – № 12. – С. 14–18.
 299. Трус, М. Рэпрэзентацыя творчасці Янкі Купалы ў Славакіі. 1947 – 2017 гг. / М. Трус // Роднае слова. – 2018. – № 1. – С. 15–18.
 300. Трус, М. В. Першая заакіянская рэпрэзентацыя беларускай літаратуры: верш "Памяці Шаўчэнкі" Янкі Купалы ў ЗША / М. В. Трус // Беларуская думка. – 2019. – № 12. – С. 78–83.
 301. Трус, М. Францішак Ціхі і Янка Купала : невядомыя старонкі славянскіх літаратурных сувязей 1920 – 1930–х гг. / М. Трус, В.Ляшук // Роднае слова. – 2014. – № 8. – С. 15–18. – 3 фот.
 302. Трус, М. Захаванасць традыцый, пераемнасць клопатаў : слова і пасляслоўе пра візіт Янкі Купалы ў Чэхаславакію ў 1927 г. / М. Трус // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 4–6. – Бібліягр.: с. 6 (4 назв.). – 2 фот.
 303. Трус, М. Шаўчэнкаўскія рарытэты і невядомыя аўтографы Янкі Купалы / М. Трус // Роднае слова. – 2014. – № 2. – С. 12–14. – 3 іл.
 304. Трус, М. Архівы сведчаць / М. Трус // Роднае слова. – 2011. – № 1. – С. 33. – Рэц. на кн. : Купала і Колас, вы нас гадавалі : дакументы і матэрычлы : у 2 кн. 1909 –1939 / уклад.: В. Д. Селяменяў, В. У. Скалабан ; рэдкал.: М. І. Мушынскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : Лiтаратура i Мастацтва, 2010. – Кн. 1. – 320 с.
 305. Трус, М. Канцэптуальная прэзентацыя творчай спадчыны Янкі Купалы ў Расіі / М. Трус // Полымя. – 2008. – № 10. – C. 194–196. – Рец. на кн.: Купала, Я. Молодая Беларусь. Стихотворения, поэмы, публицистика/ Янка Купала. – Москва: Советский писатель, 2008.
 306. Трус, М. На вастрыі палітыкі і дыпламатыі : апошнія дні ў Славакіі : забытае інтэрв'ю Янкі Купалы 1935 г. / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С. 20–25. – Бiблiягр.: с. 25 (11 назв.).
 307. Трус, М. Памятнае гасцяванне ў славацкім мястэчку Святы Юр / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 1. – С. 36–38. – Бiблiягр.: с. 38 (5 назв.).
 308. Трус, М. Славацкія сустрэчы Янкі Купалы / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 8. – С. 18–21. – Бiблiягр.: с. 21 (11 назв.).
 309. Трус, М. Янка Купала і беларуская тэматыка на старонках славацкага часопіса "Браціслава – Масква" / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 11. – С. 19–21. – Бiблiягр.: с. 21 (12 назв.).
 310. Трус, М. Янка Купала і Людавіт Штур : рэха знаёмства са славацкай Модрай / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 3. – С. 25–28. – Бiблiягр.: с. 28.
 311. Трус, М. Янка Купала ў Славакіі. Пачатак знаёмства / М. Трус // Роднае слова. – 2007. – № 4. – С. 76–78.
 312. Трус, М. Браціслава вітае ганаровых гасцей / М. Трус // Роднае слова. – 2007. – № 10. – С. 79–83.
 313. Трус, М. Некаторыя падрахункі паездкі Янкі Купалы па Чэхаславакіі ў 1935 г. / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 12. – С. 15–18. – Бiблiягр.: с. 19 (24 назв.).
 314. Трус, М."Угаварыць яго выступіць – гэта майстэрства" : Янка Купала ў Пешцянах / М. Трус // Роднае слова. – 2008. – № 4. – С. 15–19. – Бiблiягр.: с. 19.
 315. Тычка, Г. К. Тэма паэта–прарока ў творчасці Янкі Купалы і яе повязь з рэгіянальнай польскамоўнай традыцыяй / Г. К. Тычка // Беларуская мова і літаратура. – 2001. – № 3. – С. 81–102.
 316. Тычына, М. Янка Купала i Якуб Колас: учора, сёння i заусёды[Текст] / М. Тычына // Наука и инновации. – 2012. – № 12. – С. 57–59. – Библиогр.: с. 59 (7 назв. ). – 1 фот.
 317. Тычына, М. Сын і маці : вобраз маці у творчасці Янкі Купалы / М. Тычына // Роднае слова. – 2006. – № 7. – С. 8–11.
 318. Тявловский, А. Сухим языком документов… / А. Тявловский // Неман. – 2011. – № 7. – С. 239–242. – Рец. на кн.: Купала і Колас, вы нас гадавалі : дакументы і матерыялы. : у 2 кн. Кн. 1. 1909–1939 / уклад. : В. Дз. Селяменеў, В. У. Скалабан ; рэд. калегія : М. І. Мушынскі [i інш.]. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2010. – 320 с.
 319. У вянок Янку Купалу / М. М. Дукса [i інш.] // Полымя. – 2012. – № 7. – С. 3–9.
 320. Філімонава, Н. В. Фразеалагічныя адзінкі як сродкі публіцыстычнага тэктсу / Н. В. Філімонава // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. – 2007. – № 1 (43). – С. 92–97. – Бібліягр.: с. 97 (4 назв.).
 321. Філімонава, Н. Індывідуальна–аўтарская патэнцыя ў выкарыстанні фразеалагічных рэсурсаў : на прыкладзе п'есы "Раскіданае гняздо" Янкі Купалы / Н. Філімонава // Роднае слова. – 2006. – № 6. – С. 36–38.
 322. Хазанава, К. Л. Моўна–выяўленчыя адметнасці перакладаў балад Адама Міцкевіча на ўсходнеславянскія мовы[Тэкст] / К. Л. Хазанава // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – 2011. – N 2 (65). – С. 83–87. – Бібліягр.: С. 87 (4 назв.).
 323. Хальпукова, К. Мiфапаэтыка часава–прасторавага кантынууму у лiрыцы Янкi Купалы i Максiма Багдановiча / Кацярына Хальпукова // Роднае слова. – 2009. – № 7. – С. 4–6. – Бiблiягр.: с. 6 (8 назв.).
 324. Харытонаў, В. Адлюстраванне пранікнёных вобразаў / В. Харытонаў // Беларусь. – 2012. – № 7. – С. 44–46.
 325. Цімошка, С. Яхімоўшчына – Купалава прыстань / С. Цімошка // Беларуская думка. – 2006. – № 8. – С. 113–114.
 326. Чарнякевіч, Ц. Аляксандр Вазнясенкі і Янка Купала : да праблемы рэцэпцыі творчасці Песняра / Ц. Чарнякевіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 15–20. – Бібліягр.: с. 20 (20 назв.).
 327. Чарнякевіч, Ц. Біяграфія класікаў у дакументах і фактах / Ц. Чарнякевіч // Маладосць. – 2012. – N 10. – С. 73–75.
 328. Чарнякевіч, Ц. Да гісторыі рэцэпцыі творчасці Янкі Купалы ў 1920–я гады / Ц. Чарнякевіч / Маладосць. – 2012. – N 6. – С. 69–72.
 329. Чарнякевіч, Ц. Эпісталярый ваеннага часу : лісты Міхася Лынькова да Уладзіславы Луцэвіч / Ц. Чарнякевіч // Маладосць. – 2012. – N 6. – С. 73–76.
 330. Чарнякевіч, Ю. Пачастунак ад дзядзькі Янкі / Ю. Чарнякевіч // Культура. – 2012. – С. 15.
 331. Чарняўскі, М. "Настаўнікам быў беларускі абшар..."[Текст] : памяці песняра : да 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / М. Чарняўскі // Пачатковая школа. – 2012. – №6. – С. 30–31.
 332. Чарота, І. Янка Купала ў Славакіі / І. Чарота // Полымя. – 2007. – № 7. – C. 114–118.
 333. Чартовіч, Н. "Я ад вас далёка, бацькоўскія гоні ..." : пецярбургскі куток у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы / Н. Чартовіч // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 81–82.
 334. Чыгрын, С. З паездак Янкі Купалы / Сяргей Чыгрын // Полымя. – 2011. – № 7. – С. 149–153.
 335. Чыркова, А. І. "Шэпчацца явар з калінаю", або Свет кахання ў паэзіі Янкі Купалы[Тэкст] : сцэнарый вечарыны для вучняў IX–XI класаў / А. І. Чыркова // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 4. – С. 53–62.
 336. Шавыркін, М. "Грай, мая жалейка..." : да 125–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / М. Шавыркін // Пралеска (Дашкольная адукацыя). – 2007. – № 6. – С. 37–40.
 337. Шавыркін, М. "Малюся я небу..." : прыродацэнтрысцкія ідэі ў ранняй творчасці Янкі Купалы (вершы "Мужык", "Мая малітва") / М. Шавыркін // Роднае слова. – 2007. – № 3. – С. 69–71.
 338. Шавыркін, М. Нам засталася спадчына[Текст] : да 130–годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы / М. Шавыркін // Пралеска. – 2012. – № 5. – С. 16. – Бібліягр. у сносках.
 339. Шаладонава, Ж. "Раем на зямлі выглядываў нам сад ..." : духоўна–эстэтычная прастора паэмы "Яна і я" Янкі Купалы / Ж. Шаладонава // Роднае слова. – 2007. – № 3. – С. 3–5.
 340. Шаладонава, Ж. "Што ёсть на свеце горш ад помсты" : інтэрпрэтацыя праблемы Янкам Купалам і Тарасам Шаўчэнкам / Ж. Шаладонава // Роднае слова. – 2007. – № 7. – С. 13–15.
 341. Шаладонова, Ж. "Гусляр" и "Гайдамаки" – свет в конце тоннеля / Ж. Шаладонова // Неман. – 2008. – № 1. – C. 132–138.
 342. Шарко, В. Паэма "Бандароўна" Янкі Купалы : урок беларускай літаратуры (IX клас) / В. Шарко // Роднае слова. – 2014. – № 2. – С. 47–49.
 343. Шарыч, А. Песняры–юбіляры[Текст] : прэзентацыя выставы, прысвечанай творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа / А. Шарыч, С. Беланожкіна // Пралеска. – 2012. – № 8. – С. 56.
 344. Шатэрнік, У. Гісторыя аднаго імя : вобраз Сама ў паэме Янкі Купалы "Сон на кургане" / У. Шатэрнік // Роднае слова. – 2006. – № 3. – С. 39–41.
 345. Шаўлякова–Барзенка, І. Авантуры тутэйшасці ў найноўшай беларускай літаратуры[Текст] / І. Шаўлякова–Барзенка // Дзеяслоў. – 2013. – № 6. – С. 271–277.
 346. Шахнюк, А. Польскамоўны санет "Беларус" Янкі Купалы / А. Шахнюк // Роднае слова. – 2009. – № 7. – С. 7–9. – Бiблiягр.: с. 9 (5 назв.).
 347. Шыпценка, Ю. "Ад прадзедаў спакон вякоў..."[Текст] : канспекты заняткаў па азнакамленні дзяцей старэйшай групы з навакольным асяродзем / Ю. Шыпценка // Пралеска. – 2012. – № 5. – С. 18–19.
 348. Янка Купала: крыжаванкі[Тэкст] / падрыхтавала А. К. Балоцька // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 7. – С. 64.
 349. Янка Купала[Текст] / падрыхтавалі І. А. Буторына, Г. М. Казловіч; маст. А. Ю. Прынькова // Пачатковае навучанне: сям`я, дзіцячы сад, школа. – 2013. – № 7. – С. 79. – цв. партр.
 350. Янкелайць, А. Ч. Выхаваўчы патэнцыял урокаў беларускай літаратуры / А. Ч. Янкелайць // Народная асвета. – 2021. – № 3. – С. 67–69. – Бібліягр.: с. 69 (5 назв.).
 351. Яноўскі, А. А. Беларусь, рэвалюцыя, культура : успрыняць, прыняць, аб'яднаць / А. А. Яноўскі // Беларуская думка. – 2012. – № 1. – С. 79–89. – Бібліягр.: с. 89 (4 назв.).
 352. Ярашэвіч, Т. Мадэль ідэальнага існавання ў паэме "Яна і я" Янкі Купалы : урок беларускай літаратуры (IX клас) / Т. Ярашэвіч // Роднае слова. – 2012. – N 6. – С. 56–59.
БIБЛIЯГРАФIЧНЫЯ ВЫДАННI
 1. Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўнік : у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса ; НАН Беларусі, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – Т.3 : Івашын – Кучар. – Мінск, 1994. – 585 с.
 2. Беларускія пісьменнікі (1917-1990) : даведнік / нав. рэд. А. Л. Верабей. – Мінск : Маст. літ., 1994. – 653 с.
 3. Бібліяграфія твораў Янкі Купалы : у 3 ч. Ч. II : 1917-1942 / М-ва культуры БССР, Літаратурны музей Янкі Купалы. – Мінск : Навука і тэхніка, 1972. – 204 с.
 4. Бібліяграфія твораў Янкі Купалы : у 3 ч. Ч. ІІІ : 1942-1960 / М-ва культуры БССР, Літаратурны музей Янкі Купалы. – Мінск, 1972. – 347 с.
 5. Гардзіцкі, А. К. Пісьменнікі Савецкай Беларусі : кароткі даведнік / А. К. Гардзіцкі. – Мінск : Маст. літ., 1981. – 407 с.
 6. Янка Купала : да 100-годдзя з дня нараджэння : біябібліягр. паказ. / склад. Л. М. Бабкова, Н. А. Вітушка, Л. У. Камінская. – Мінск, 1984. – 410 с.
 7. Янка Купала : энцыкл. даведнік / [рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]] ; БелСЭ. – Мінск : БелСЭ, 1986. – 727 с., [26] л. іл. : іл
 8. Янка Купала ў літаратурнай крытыцы і мастацтвазнаўстве : бібліяграфія / рэд. М. Я. Ярош, І. К. Жыдовіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980. – 288 с.

ГАЛОЎНАЯ :  РАЗДЗЕЛЫ ВЫСТАЎКI :  ЛIТАРАТУРА :  IЛЮСТРАЦЫI :  ПРА ЯНКУ КУПАЛУ :  З ДУМКАЙ ПРА БЕЛАРУСЬ