Репозиторий Витебского государственного
университета имени П. М. Машерова
Справка

Выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні (на матэрыяле твораў У. Караткевіча і В. Быкава)

ISSN: 2519-4534

Show simple item record

dc.contributor.author Саўчанка, В. М.
dc.date.accessioned 2014-10-30T12:36:43Z
dc.date.available 2014-10-30T12:36:43Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 2075-1613
dc.identifier.uri https://lib.vsu.by/xmlui/handle/123456789/5099
dc.description Ученые записки / УО "ВГУ им. П.М. Машерова". - Витебск, 2011. - Т. 11. - C. 186-190. - Бібліягр.: с. 190 (2 назв.). ru_RU
dc.description.abstract У артыкуле ідзе гаворка пра выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні, што некалькі супярэчыць іх асноўнай функцыі – накіроўваць да папярэдняга паведамлення. Лічыцца, што ў пачатку складанага сінтаксічнага цэлага (а тым больш у пачатку тэксту) павінны пераважаць аўтасемантычныя сродкі. Аналіз разнастайных мастацкіх твораў У. Караткевіча і В. Быкава (прычым як буйных, так і малых форм) ілюструе шырокае ўжыванне ў пачатковых складаных сінтаксічных цэлых ярка выражаных сінсемантычных сродкаў: перыфразы, займеннікаў і займеннікавых прыслоўяў, няпоўных сказаў і інш. Аказваючыся кампанентам складанага сінтаксічнага цэлага, слова (або сказ) пачынае выконваць спецыфічную функцыю, што ў сваю чаргу ўплывае на яго сумяшчальнасць з іншымі словамі ў кантэксце – узнікае своеасаблівая кантактная або дыстантная залежнасць, узаемаабумоўленасць слова і кантэксту. = The article is about the usage of synsematic means of interphrasal connection in the prospective meaning that slightly differs from their main function – to direct to the previous information. Traditionally, it is considered that at the beginning of a complex syntactic unit (especially at the beginning of a text) autosemantic must prevail. The analysis of the works written by V. Korotkevich and V. Bykov (large and small forms) illustrates the wide use evident sign of synsematic means in the initial complex syntactic units: periphrasis, pronouns and pronouned adverbs, incomplete sentences and other. When a word (or a sentence) turns out a component of a complex syntactic unit it starts to carry out specific function. In turn it influences to its compatibility with other words in the text, especial contact or distant dependence arises, interrelation of a word and a context. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова ru_RU
dc.subject interphrasal connection ru_RU
dc.subject prospective ru_RU
dc.subject retrospective ru_RU
dc.subject complex syntactic unit ru_RU
dc.subject synsematic means ru_RU
dc.subject міжфразавая сувязь ru_RU
dc.subject праспекцыйны ru_RU
dc.subject рэтраспекцыйны ru_RU
dc.subject складанае сінтаксічнае цэлае ru_RU
dc.subject сінсемантычныя сродкі ru_RU
dc.title Выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні (на матэрыяле твораў У. Караткевіча і В. Быкава) ru_RU
dc.title.alternative The usage of synsematic means of interphrasal connection in the prospective meaning (according to works written by V. Korotkevich and V. Bykov) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record