Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/995
Title: Жанр драматычнай паэмы ў беларускай савецкай літаратуры 20–30-х гадоў ХХ стагоддзя
Other Titles: Genre of Dramatic Poem in Belarusian Soviet Literature of the 20-s–30-ies of the XX Century
Authors: Харошка, Г. П.
Keywords: драматычны вобраз
характар
жанр
форма
эпас
канфлікт
сюжэт
паэма
dramatic image
character
genre
form
ethos
conflict
story
poem
беларуская літаратура
беларуская савецкая літаратура
драматычныя паэмы
Issue Date: 2013
Publisher: Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова
Abstract: Навуковы артыкул прысвечаны аналізу творчых пошукаў У. Дубоўкі і П. Глебкі ў жанры драматычнай паэмы 20–30-х гадоў ХХ стагоддзя. У ім падкрэсліваюцца моцныя і слабыя бакі твораў названых аўтараў. На прыкладзе паэм У. Дубоўкі “І пурпуровых ветразей узвівы”, “Штурмуйце будучыні аванпосты” і П. Глебкі “Арка над акіянам”, “Над Бярозай-ракой” сцвярджаецца думка, што драматычная паэма, як жанр, у беларускай савецкай літаратуры 20–30-х гадоў развівалася не так інтэнсіўна і прадуктыўна, як ліра-эпічная. Створаныя У. Дубоўкам і П. Глебкам паэмныя варыянты былі па-мастацку недасканалымі. Нягледзячы на пэўныя недахопы, драматычны вершаваны эпас 20–30-х гадоў існаваў і быў, несумненна, важным этапам у развіцці беларускай савецкай, а пазней і сучаснай драматычнай паэмы ў цэлым. У. Дубоўка і П. Глебка сваімі творамі спасцігалі ўнікальнасць самога жанру, пракладвалі нялёгкі шлях беларускай драматычнай паэме ў будучыню, узбагачаючы яе эстэтычнымі і стылёвымі асаблівасцямі. = This scientific article deals with the analysis of V. Dubovka`s and P. Glebka`s literary searching in the genre of dramatic poem in the 1920–1930-ies of the XX century. Both strong and weak sides of the works by these authors are stressed in it. On the example of V. Dubovka`s poems “І purpurovykh vetrazey uzvivy”, “Shtur-muite buduchini avanposty” and P. Glebka`s “Arka nad akiyanam”, “Nad Byarozai rakoy” idea is stressed that the dramatic poem as a genre in Belarusian Soviet literature of the 1920–1930-ies did not develop as quickly and productively as the lyrical and epic poem. The poem variants by V. Dubovka and P. Glebka were artistically not perfect. In spite of vivid drawbacks dramatic poetic ethos of the 1920–1930-ies existed and was, certainly, an important stage in the development of the Belarusian Soviet, and later, contemporary dramatic poem in general. V. Dubovka and P. Glebka understood the uniqueness of the genre by their poems, paved a hard way for Belarusian dramatic poem into the future, and enriched it with esthetic and stylistic features.
Description: Ученые записки УО "ВГУ им. П. М. Машерова". - 2013. - Т. 15. - С. 184-198. - Библиогр.: с. 198 (12 назв.)
URI: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/995
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:2013, Т.15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
t15pub184.pdf591,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road