Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/14495
Title: Imiona Ewangelistów w antroponimii Podlasia w XVI–XVII w.
Other Titles: Religious Personal Names in the Anthroponymy of Podlyashya in the XVI–XVIIth Centuries
Authors: Abramowicz, Z.
Keywords: imiona
system antroponimiczny
kultura chrześcijańska
ewangelista
język cerkiewnosłowiański
Podlasie
Nowy Testament
Apostołowie
names
anthroponymical system
Christian culture
evangelist
Church Slavonic language
Podlasie
New Testament
Apostles
Issue Date: 2018
Publisher: ВГУ имени П.М. Машерова
Abstract: Artykuł jest próbą pokazania wpływu kultury chrześcijańskiej na kształtowanie się systemu antroponimicznego mieszkańców Podlasia w XVI-XVII w. W pracy skupiа się uwagа na imionach trzech Ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza. = The article is an attempt to show the influence of Christian culture on the formation of the anthropometric system of Podlasie inhabitants in the 16th-17th centuries. The work focuses on the names of three Evangelists: Mateusz, Marek and Łukasz.
Description: Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. Ученые записки УО "ВГУ им. П. М. Машерова" : сборник научных трудов. - Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. - Т. 25. - С. 7-15. - Библиогр.: с. 7-15 (33 назв.).
URI: https://lib.vsu.by/jspui/handle/123456789/14495
ISSN: 2075-1613
Appears in Collections:2018, Т.25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-15.pdfГлавная статья492,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Ресурсы наших партнёров:
Репозиторий Белорусского национального технического университета
Электронная библиотека Белорусского государственного университета
Электронная библиотека Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого
Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова
Репозиторий Полесского государственного университета
Электронная библиотека Полоцкого государственного университета
Научный репозиторий Могилевского института МВД Республики Беларусь
Индексирование:
OpenAIRE OpenDOAR base search roar worldcat core road road